Die Hervormer

Saam as God se kinders

Elke Sondag sit oud en jonk saam in die kerk omdat dit nie ons verskille is wat die samekoms inisieer nie, maar die ooreenkoms, die feit dat ons gesamentlik rondom die Woord van God bymekaarkom, ons wat deur die kruisdood van Christus verlos is.

As kind, voor die tyd van televisie, was dit ons gesin se gewoonte om saans in ons ouers se kamer, as gesin, na die aandgodsdiens, nuus en radiostorie te luister. Die interessante was dat my ouers, sonder om te hoor van watter kerk die leraar was wat die aandgodsdiens lei, kon sê of dit ’n dominee van die Hervormde Kerk was of nie. Verder kon jy ook in daardie dae in enige gemeente van ons Kerk, enige plek in die land, op ’n Sondagoggend in die erediens sit met ’n liturgie wat presies dieselfde verloop het as in jou tuisgemeente. Dit was eenvoudig hoe dit was, eenvormig.

Read more ...

Die Lig breek deur die duister

Donker is vir die meeste mense nie iets positief nie. Klein kindertjies wil soms nie alleen gaan slaap nie, want dit is donker in die gang. Hulle is bang vir wat skuil in die donkerste hoekies van die kamer. Donker plekke laat selfs volwassenes kriewelrig voel, want ons hou nie van die donker nie. Dis die lig wat ons veilig en gemaklik laat voel.  

Soms is duisternis egter nie bloot die afwesigheid van ligstrale nie, maar voel ons wêreld en ons lewe vir ons donker. Daardie soort duisternis laat ons bang en onseker voel. In die Bybel lees ons dat ook God dit verstaan en dat Hy telkemale sy Lig laat deurbreek in die duisternis van die wêreld.  

Read more ...

Wat bly vir ons ná 500 jaar betekenisvol?

Die Kerkhervorming van die 16de eeu is hierdie jaar luisterryk gevier. In die meeste lande waar Reformatoriese kerke wortel geskiet het, is en word daar feesdienste, simposia, kongresse en uitstallings gehou. Talle artikels en boeke is en word oor die Reformasie gepubliseer.

Die Hervormde Kerk het, as kerk in Suid-Afrika, ’n grootse bydrae tot die jubileum gelewer. Almal wat ’n bydrae gelewer het, word opreg bedank. Die vraag wat egter deur talle mense gevra word, is: Wat bly ná 500 jaar vir ons betekenisvol? Waaroor hierdie vreeslike bohaai? Minstens die volgende kan genoem word.

Read more ...

Die NHKA weer deel van die ekumeniese gemeenskap

Die Wêreldgemeenskap van Gereformeerde Kerke (WGGK; in Engels WCRC) se sewejaarlikse vergadering het van 29 Junie tot 7 Julie 2017 in Leipzig plaasgevind. Dit was die Hervormde Kerk se eerste bywoning van die Algemene Vergadering sedert ons hertoelating tot die WGGK in 2014.

Die afgevaardigdes met stemreg was prof Yolanda Dreyer (hoogleraar UP), dr André Ungerer (voorsitter van die AKV) en ouderling Joël Fourie (lidmaat van Gemeente Swartkop). Afgevaardigdes met spreekreg was dr Wouter van Wyk (sekretaris: kommunikasie), ds Etienne Fourie (betrokke by ekumene) en Marina Kok (teologiestudent aan UP). Drie van die afgevaardigdes het volledig vir hul eie onkoste ingestaan.

Read more ...

’n Historiese oomblik

Op 5 Julie 2017 staan ds Najla Kassab op die kansel van die Stadtkirche in Wittenberg, Duitsland. Sy is maar die tweede vroulike predikant wat georden is deur die Nasionale Evangeliese Sinode van Sirië en Libanon. Martin Luther het self ook vanaf dié kansel gepreek.

In die kerkgebou sit omtrent ’n duisend persone van dwarsoor die wêreld wat die vergadering van die Wêreldgemeenskap van Gereformeerde Kerke (WGGK) bywoon. In die kerkbanke sit ’n sestal Hervormers: dr André Ungerer, prof Yolanda Dreyer, dr Wouter van Wyk, ds Etienne Fourie, oudl Joël Fourie en Marina Kok, ’n vierdejaar teologiestudent.

Read more ...