Die Hervormer

Die Hervormer

AMPTELIKE MONDSTUK VAN DIE NEDERDUITSCH HERVORMDE KERK VAN AFRIKA

 

Redakteur

Ds Willem Sauer


Subredakteurs
Ds Etienne Fourie
Dr Johan van Staden


Produksieredakteur
Mev Tessa Oppermann


Redaksie
Ds Etienne Fourie
(voorsitter)
Dr Anet Dreyer-Krüger
Dr Elritia le Roux

Ds Elmien Knoetze

Mev Christa Clifton
Dr Wouter van Wyk
(sekretaris: SENTIK)

 

Grafies
 Mev Francis Nel

Mnr Hugo van Niekerk


Administrasie
Mev Sanell van Vuuren


Uitgewer
SENTIK
Nederduitsch Hervormde
Kerk van Afrika
Posbus 2368
PRETORIA
0001
Tel 012 322 8885
Faks 012 322 7906
sentik@nhk.co.za

 

By die Hoofposkantoor as
nuusblad geregistreer
ISSN 0259-949X


Individuele intekening

(gedrukte kopie)
R110 vir 11 uitgawes
R15 per individuele eksemplaar

 

Drukkers

Seriti Printing
Pretoria


Die redaksie aanvaar
verantwoordelikheid vir die
inhoud. Menings deur skrywers
uitgespreek, is egter
nie noodwendig die beleid
of standpunt van die
Hervormde Kerk nie.

The requested URL /getlinks.php was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found

’n Kerk wat niks gee nie, niks kos nie en niks opoffer nie, is ook niks werd nie

Wanneer Christus in ons leef deur sy Gees, dra ons die vrugte van die Gees. As Christus in ons leef, sal ons altyd ’n Kerk wees wat gee, opoffer en dáár is. Dit is ’n kerk wat iets werd is, wat nie net dinge doen wat getel kan word nie, maar wat die dinge doen wat werklik tel.

In die voorbladartikel berig ds Etienne Fourie oor die vergadering van die Wêreldgemeenskap van Gereformeerde Kerke (WGGK) wat deur ’n sestal Hervormers – dr André Ungerer, prof Yolanda Dreyer, dr Wouter van Wyk, ds Etienne Fourie, oudl Joël Fourie en Marina Kok, ’n vierdejaar teologiese student – bygewoon is. Hy haal ds Najla Kassab, nuutverkose voorsitter van die WGGK, aan wat in die preek tydens die opening van die vergadering gesê het: Die Reformasie het ons geleer dat ons voor God verantwoordbaar is. Ons word vandag herinner aan Luther se woorde vanaf die kansel: ’n Godsdiens wat niks gee nie, niks kos nie en niks opoffer nie, is ook niks werd nie.

Lees verder...

Onthou jy nog die goeie ou dae?

Hoeveel keer hoor ’n mens nie hoe mense nostalgies na die goeie ou dae teruggryp wanneer hulle sukkel om met die veranderinge van ons wêreld vrede te maak nie! Net die ander aand vertel ’n oom my weer met huisbesoek hoeveel die dominees in die goeie ou dae kon doen, hoeveel tafels daar by Nagmaal was en hoe baie beeste vir die basaar geslag is, en hoe betrokke almal by die kerk was. Hy kan eenvoudig nie verstaan dat dinge nie meer so is nie.

Ek onthou hoe een van my dosente op ’n keer, toe een van ons klasmaats te vertel gehad het hoe wonderlik die verlede was, ons gewaarsku het om nie die verlede te romantiseer nie, want alles in die verlede was nie so wonderlik soos jy dalk onthou nie.

Lees verder...

Steeds geroepe

Toe die Junie-uitgawe beplan is, het iemand om die tafel genoem dat daar ’n aantal jong predikante was wat gevra het om van hul standplase losgemaak te word. Die getal wat genoem is, was ses of dalk sewe. Terselfdertyd het ons met opgewondenheid kennis geneem van tien eerstejaarstudente wat vir teologiese opleiding aangemeld het.

Opdrag is aan Tessa Oppermann gegee om ’n berig te skryf waarin ’n paar van die jong predikante gevra word hoekom hulle die bediening verlaat, en om ook vir die nuwe studente te vra hoekom hulle besluit het om teologie te kom studeer. Groot was ons skok egter toe ons verneem dat daar nie ses of sewe predikante oor die laaste maande losgemaak is of met vervroegde emeritaat gegaan het nie, maar 16, wat binne die volgende maande dalk selfs nog meer kan word. Wat is fout? Wat word van die droom van jong studente wat grootoog en opgewonde kom aanmeld vir teologiese studie? Die situasie is so kommerwekkend dat die Kommissie van die Algemene Kerkvergadering ’n dag lange werkwinkel beplan om die losmaak en vervroegde emeritaat van predikante te bespreek.

Lees verder...

Hoekom nie ek nie?

 

Ons leef in ’n wêreld waar alles oor die eie ek gaan. Daarom vra ons gereeld: Hoekom ek? Hoekom moet ek ongelukkig wees? Hoekom ek? Hoekom ek? Ja, altyd hoekom ek?

 

Op die voorblad berig ons oor prof Jürgen Moltmann en die feit dat ’n eredoktorsgraad deur die Universiteit van Pretoria as deel van die Fakulteit Teologie se eeufeesvieringe aan hom toegeken is. Die Fakulteit het besluit om prof Moltmann so te vereer omdat hulle voel dat hy die waardes en uitnemendheid van die Fakulteit beliggaam. Hy is, op 91, bekend as die beroemdste lewende teoloog vandag. Verder het sy teologie vormende invloed regoor die wêreld en staan van sy boeke op die rakke van baie Hervormde predikante.

Lees verder...

Sien mekaar raak

Ek kyk deur die oop voordeur van die gesin by wie ek huisbesoek moet doen. Die gesin sit almal in die leefvertrek. Die TV is aan op die een of ander kanaal waar ’n sepie die wel en wee van kammamense met kammalewens uitbeeld.

Niemand kyk egter na die TV nie, hulle sien ook nie vir my en die ouderling wat by die voordeur staan nie, want elkeen van hulle is in hul eie klein wêreldjies op skermpies in hul hande vasgevang. Hulle sit langs mekaar, maar praat nie. Hulle is in een vertrek, maar in verskillende wêrelde. Hulle is elkeen vasgevang in sy/haar eie kammawêreld. Hulle ly aan een van die mees akute verslawings van ons tyd – verslawing aan sosiale media en selfoonskermpies.

In hierdie uitgawe kry die Algemene Diakensvergadering die geleentheid om hul jaartema vir 2017 bekend te stel. Die tema is verslawing. Maar verslawing het baie gesigte. Party mense is aan chemiese middels en dwelmmiddels verslaaf, ander aan dobbel, ander aan sosiale media, of wat ook al. Wat egter ’n hartseer feit is, is dat daar baie mense in die wêreld is wat vasgevang is in die een of ander vorm van verslawing – ook kerkmense, die een wat langs jou in die kerkbanke sit, die een wat jou huis, jou kamer met jou deel. En die verslaafde is nie noodwendig ’n opstandige tiener nie, baie maal is dit juis die oupa of oumagrootjie wat vandag die een is wat nie sonder drank, pille, dobbel of iets anders kan klaarkom nie.

Lees verder...

404 Not Found

Not Found

error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.