Die Hervormer

Die Hervormer

AMPTELIKE MONDSTUK VAN DIE NEDERDUITSCH HERVORMDE KERK VAN AFRIKA

 

Redakteur

Ds Willem Sauer


Subredakteurs
Ds Etienne Fourie
Dr Johan van Staden


Produksieredakteur
Mev Tessa Oppermann


Redaksie
Ds Etienne Fourie
(voorsitter)
Dr Anet Dreyer-Krüger
Dr Elritia le Roux

Ds Elmien Knoetze

Mev Christa Clifton
Dr Wouter van Wyk
(sekretaris: SENTIK)

 

Grafies
 Mev Francis Nel

Mnr Hugo van Niekerk


Administrasie
Mev Sanell van Vuuren


Uitgewer
SENTIK
Nederduitsch Hervormde
Kerk van Afrika
Posbus 2368
PRETORIA
0001
Tel 012 322 8885
Faks 012 322 7906
sentik@nhk.co.za

 

By die Hoofposkantoor as
nuusblad geregistreer
ISSN 0259-949X


Individuele intekening

(gedrukte kopie)
R110 vir 11 uitgawes
R15 per individuele eksemplaar

 

Drukkers

Seriti Printing
Pretoria


Die redaksie aanvaar
verantwoordelikheid vir die
inhoud. Menings deur skrywers
uitgespreek, is egter
nie noodwendig die beleid
of standpunt van die
Hervormde Kerk nie.

God se openbaring

Die hemel getuig van die mag van God,
die uitspansel maak die werk van sy hande bekend.
(Psalm 19: 2)

Mag wat ek sê en wat ek dink tog vir U aanneemlik wees,
Here, my Rots en my Verlosser.
(Psalm 19: 15)

Omgewingsetiek gaan, eenvoudig gestel, oor die sinvolle, simbiotiese verhouding tussen alle lewende organismes op aarde. Dit gaan ook oor die gesonde verhouding tussen mense en die niemenslike wêreld waarin ons leef. Daarteenoor vind ons antroposentriese denke wat weer die niemenslike leefwêreld gewoon sien as ’n instrument om die lewe vir ons makliker te maak. Die bronne en ander wesens op aarde word dus hulpmiddels om die mens as’t ware te dien.

Read more ...

God teenwoordig en in beheer

...en snags sal die maan jou nie kwaad doen nie. (Psalm 121: 6)

Ek het die afgelope wintervakansie die voorreg gesmaak om op die stoepie van ’n vakansiehuis te sit en my te verkyk aan die buitengewone prag van ’n volmaan wat die hemelruim versier. Voor die maan het ’n paar wolkies onheilspellend en langsaam verbygeskuif.

Read more ...

Heerlik gebonde

Eers as die Seun julle vry maak, sal julle werklik vry wees. (Johannes 8: 36)

Leopold Scholtz het in 2005 ’n onderhoud gevoer met die Suid-Afrikaanse filosoof Johan Degenaar. In die onderhoud sê Degenaar: Die sekerhede wat die staat en die kerk as magstrukture in die mense programmeer, moet bevraagteken word – vir my is dit belangrik dat die individu dinge vir homself moet ontdek, en dan moet hy deur die lastige vrae daardie programmering begin ontgroei. Dit is die evolusie van die mens (Die Burger, 11 Maart 2005).

Read more ...

Basaarseisoen

Die sielkundige Carl Jung het 100 jaar gelede reeds geskryf oor die mens se kollektiewe bewussyn. Dit het verwys na die gemoed of gees van ’n groep en die invloed wat dit op ’n individu kan hê.

Indien ons die kollektiewe bewussyn in die Kerk oor die laaste dekade moes beskryf, sou dit dalk met die woordjie oorlewing gedoen kon word. Hierdie oorlewing is nie uniek aan ons eie tyd nie. Dit was nooit vreemd vir gelowiges deur die eeue om onder andere in ’n finansiële  worstelstryd gewikkel te wees nie. Hierdie bewussyn wat in baie mense se gemoed leef, ontlok heelwat negatiewe gevoelens.

Read more ...

Quo vadis?

Volgens die buite-Bybelse boek Die Handelinge van Petrus, hoofstuk 6, het Petrus, toe hy besef het dat Agrippa hom om die lewe wou bring, uit Rome gevlug. Buitekant die stad het hy (waarskynlik in ’n droom of visioen) vir Jesus gesien. Hy het vir Jesus gevra: Here, waarheen gaan U? (Domine quo vadis?) Jesus het geantwoord dat Hy na Rome gaan om ’n tweede keer gekruisig te word.

Dalk sou ’n beter vraag wees: Waarheen gaan jy, Petrus? Volgens oorlewering het Petrus besef dat dit sy eie roeping was om in die spore van sy Heer te loop en ook gekruisig te word. Hy is ook later op Agrippa se bevel gekruisig. Die oorlewering lui verder dat hy gevra het om eerder onderstebo gekruisig te word. Hy het gemeen dat hy dit nie waardig was om op dieselfde wyse as sy Heer te sterf nie. Sy roeping en visie rakende sy werk vir God het, so het hy gemeen, van hom ’n uiterste offer gevra.

Read more ...