Die Hervormer

Die Hervormer

AMPTELIKE MONDSTUK VAN DIE NEDERDUITSCH HERVORMDE KERK VAN AFRIKA

 

Redakteur

Ds Willem Sauer


Subredakteurs
Ds Etienne Fourie
Dr Johan van Staden


Produksieredakteur
Mev Tessa Oppermann


Redaksie
Ds Etienne Fourie
(voorsitter)
Dr Anet Dreyer-Krüger
Dr Elritia le Roux

Ds Elmien Knoetze

Mev Christa Clifton
Dr Wouter van Wyk
(sekretaris: SENTIK)

 

Grafies
 Mev Francis Nel

Mnr Hugo van Niekerk


Administrasie
Mev Sanell van Vuuren


Uitgewer
SENTIK
Nederduitsch Hervormde
Kerk van Afrika
Posbus 2368
PRETORIA
0001
Tel 012 322 8885
Faks 012 322 7906
sentik@nhk.co.za

 

By die Hoofposkantoor as
nuusblad geregistreer
ISSN 0259-949X


Individuele intekening

(gedrukte kopie)
R110 vir 11 uitgawes
R15 per individuele eksemplaar

 

Drukkers

Seriti Printing
Pretoria


Die redaksie aanvaar
verantwoordelikheid vir die
inhoud. Menings deur skrywers
uitgespreek, is egter
nie noodwendig die beleid
of standpunt van die
Hervormde Kerk nie.

Met die warm liefde van Christus

Die jaar 2015 is tot dusver die warmste jaar op rekord in Suid-Afrika. Hitte kan uitputtend wees, maar dit is ook ’n vereiste vir lewe!

Ons geestelike lewens het ook warmte nodig – en niks bring soveel warmte as die liefde van Christus nie. ’n Mens moet nooit vir iemand sê Christus is lief vir hom of haar as jy nie self bereid is om hierdie liefde aan die persoon te bewys nie. Mag ons almal hierdie Kerstyd en elke dag daarna só sê en doen dat ons mense se harte warm maak met Christus se liefde. En mag Christus daardeur juis ook jou eie hart liefdevol warm maak!

Hoop in ’n hopelose wêreld

Hoe het die jaar nie verbygevlieg nie… Nog ’n jaar waarin ons, te midde van soveel woelinge, soveel uitdagings, soveel vreugdes en hartseer, tog ook soveel genade kon beleef! Ons kan nie anders nie as om te bely dat ons God in beheer is. Aan Hom kom toe al die lof, eer en aanbidding van ons harte.

Aan elke vrouelidmaat wat, daar waar sy geplant is, geblom en in die wêreld om haar ’n verskil gemaak het: Dankie! Dankie aan elke NHSV-tak wat die geleentheid om diensbaar te wees, raakgesien en aangegryp het. Dankie aan al die predikante, ouderlinge en diakens wat die NHSV ondersteun het in hul barmhartigheidstaak. U bring HOOP in ’n hopelose wêreld.

Mag die Woord wat mens geword het, u harte aanraak. Mag u in hierdie Kerstyd die liefde en genade van ons Heer in soveel oorvloed ervaar dat u nie anders sal kan nie as om dit ook met ander, wat nie so bevoorreg is nie, te deel.  

En mag 2016 vir ons almal ’n Immanuel-jaar wees: God met ons!

Geestelike evolusie

Ons soek deurlopend na antwoorde oor waar ons vandaan kom, hoe ons deur die millennia ontwikkel het, en waarheen ons op pad is. In ons stelselmatige ontdekking van antwoorde op hierdie vrae – en die Kerk móét vra en soek – land ons telkens weer by die Skepper en die Gewer.

Herman Carstens skryf in die gespreksforum Dialoog – gesprekke oor geloof oor die evolusie van spiritualiteit. Hierin verwys hy na baie mense se siening dat die kerk ...’n bietjie soos ’n blindederm geword het: ’n oorblyfsel van ’n langvergete era. ’n Skadelose artifak wat soms ontsteek en dan liefs verwyder moet word.

Read more ...

Wêreld van konflik – hoop op vrede

Vele individue en groepe het deur die eeue gepoog om ’n vreedsame leefwêreld vir mense daar te stel. Party het politieke stelsels of ideologieë gebruik om hierdie harmonieuse milieu te probeer skep. Ander het weer godsdiens gebruik.

Karl Marx was van mening dat daar deur die geskiedenis altyd konflik tussen verskillende klasse was en dat dit waarskynlik in die toekoms ook so sal wees. Die rede hiervoor is dat diegene wat beheer het diegene wat sonder mag is deurgaans sal oorheers, en laasgenoemde sal altyd afgunstig en krities wees teenoor die maghebbers. Dit sou een van die beweegredes word vir die ideaal van ’n klaslose, sosialistiese bestel waarin almal gelyk kon wees en almal dieselfde behandel kon word. In hierdie stelsel sou daar nie besitters wees nie. Die Staat sou alles besit en sou toesien dat alle onderdane gelyke voordeel uit die stelsel trek. Dit het om verskeie redes gefaal.

Read more ...

God se openbaring

Die hemel getuig van die mag van God,
die uitspansel maak die werk van sy hande bekend.
(Psalm 19: 2)

Mag wat ek sê en wat ek dink tog vir U aanneemlik wees,
Here, my Rots en my Verlosser.
(Psalm 19: 15)

Omgewingsetiek gaan, eenvoudig gestel, oor die sinvolle, simbiotiese verhouding tussen alle lewende organismes op aarde. Dit gaan ook oor die gesonde verhouding tussen mense en die niemenslike wêreld waarin ons leef. Daarteenoor vind ons antroposentriese denke wat weer die niemenslike leefwêreld gewoon sien as ’n instrument om die lewe vir ons makliker te maak. Die bronne en ander wesens op aarde word dus hulpmiddels om die mens as’t ware te dien.

Read more ...