Die Hervormer

Die Hervormer

AMPTELIKE MONDSTUK VAN DIE NEDERDUITSCH HERVORMDE KERK VAN AFRIKA

 

Redakteur

Ds Willem Sauer


Subredakteurs
Ds Etienne Fourie
Dr Johan van Staden


Produksieredakteur
Mev Tessa Oppermann


Redaksie
Ds Etienne Fourie
(voorsitter)
Dr Anet Dreyer-Krüger
Dr Elritia le Roux

Ds Elmien Knoetze

Mev Christa Clifton
Dr Wouter van Wyk
(sekretaris: SENTIK)

 

Grafies
 Mev Francis Nel

Mnr Hugo van Niekerk


Administrasie
Mev Sanell van Vuuren


Uitgewer
SENTIK
Nederduitsch Hervormde
Kerk van Afrika
Posbus 2368
PRETORIA
0001
Tel 012 322 8885
Faks 012 322 7906
sentik@nhk.co.za

 

By die Hoofposkantoor as
nuusblad geregistreer
ISSN 0259-949X


Individuele intekening

(gedrukte kopie)
R110 vir 11 uitgawes
R15 per individuele eksemplaar

 

Drukkers

Seriti Printing
Pretoria


Die redaksie aanvaar
verantwoordelikheid vir die
inhoud. Menings deur skrywers
uitgespreek, is egter
nie noodwendig die beleid
of standpunt van die
Hervormde Kerk nie.

Hoop onder die oppervlakte

...deur die liefde van die Here het ons nie vergaan nie; daar is geen einde aan sy ontferming nie, dit is elke môre nuut (Klaagliedere 3: 22-23)

Gerhard Verdoorn skryf ’n treffende artikel in die dagblad Beeld (5 Januarie 2016) waarin hy die droogte en gepaardgaande ellende met beelde uit die natuur beskryf. Hy verduidelik hoe sekere plante en diere ’n buitengewone vermoë het om in droogtes te oorleef. ’n Haasbolletjie wat byvoorbeeld agter ’n ysterklip skuil en die mistigheid van die vroeë oggend benut om doudruppels vir oorlewing op te vang. ’n Veldrot wat rustig sy pels kam asof môre nie nog ’n dag is nie. By die ingang van sy gat lê ’n klompie droë saadjies wat hy versamel het om die droogte te oorkom.

Read more ...

God begin nuut met ’n Kind

Terwyl ek hierdie artikel skryf, is my eerste kleinkind gebore. Onwillekeurig dink ’n mens hoe God met mense op pad is, dat Hy telkens weer van vooraf begin, alles weer nuut maak. En opvallend: God begin so dikwels sy vernuwingswerk met ’n kind.

Blaai ’n mens deur die Bybel, dan lees jy die verhaal van Abraham en Sara wat oud en kinderloos was. God begin ’n nuwe verbond met die wonderbaarlike geboorte van hul seun Isak. Moses word as baba deur God se voorsienigheid uit die Nylrivier gered. Hanna en Elkana was kinderloos, maar Hanna bid en hulle ontvang ’n “geskenk van God” – Samuel. Samuel word reeds as jong seun deur God geroep en as profeet aangewys. Later salf hy nog ’n jong seun, besig om skape op te pas, om koning van Israel te word, en ons sing steeds die psalms wat koning Dawid geskryf het. Jeremia is as kind tot profeet geroep. Johannes die Doper se ouers (Elisabet en Elkana) was ook kinderloos. Johannes se geboorte is ’n wonder, en hy berei die pad vir nog ’n Kind wat deur die krag van God verwek en gebore word – Jesus Christus.

Deur die geskiedenis het God groot dinge laat gebeur. Die Bybel vertel vir ons dat dit gebeur wanneer ’n kind gebore word. Kinders staan in die teken van hoop, van ’n nuwe begin, van God wat aan mense ’n nuwe lewe skenk.  Die Kind in Betlehem bring hoop en nuwe lewe.

Mag elke lidmaat van die Hervormde Kerk hierdie Kerstyd iets van hierdie nuwe lewe en hoop ervaar. Mag elke kinderlaggie ons herinner dat God groot dinge laat gebeur – selfs deur die kleinste dingetjies.

Met die warm liefde van Christus

Die jaar 2015 is tot dusver die warmste jaar op rekord in Suid-Afrika. Hitte kan uitputtend wees, maar dit is ook ’n vereiste vir lewe!

Ons geestelike lewens het ook warmte nodig – en niks bring soveel warmte as die liefde van Christus nie. ’n Mens moet nooit vir iemand sê Christus is lief vir hom of haar as jy nie self bereid is om hierdie liefde aan die persoon te bewys nie. Mag ons almal hierdie Kerstyd en elke dag daarna só sê en doen dat ons mense se harte warm maak met Christus se liefde. En mag Christus daardeur juis ook jou eie hart liefdevol warm maak!

Hoop in ’n hopelose wêreld

Hoe het die jaar nie verbygevlieg nie… Nog ’n jaar waarin ons, te midde van soveel woelinge, soveel uitdagings, soveel vreugdes en hartseer, tog ook soveel genade kon beleef! Ons kan nie anders nie as om te bely dat ons God in beheer is. Aan Hom kom toe al die lof, eer en aanbidding van ons harte.

Aan elke vrouelidmaat wat, daar waar sy geplant is, geblom en in die wêreld om haar ’n verskil gemaak het: Dankie! Dankie aan elke NHSV-tak wat die geleentheid om diensbaar te wees, raakgesien en aangegryp het. Dankie aan al die predikante, ouderlinge en diakens wat die NHSV ondersteun het in hul barmhartigheidstaak. U bring HOOP in ’n hopelose wêreld.

Mag die Woord wat mens geword het, u harte aanraak. Mag u in hierdie Kerstyd die liefde en genade van ons Heer in soveel oorvloed ervaar dat u nie anders sal kan nie as om dit ook met ander, wat nie so bevoorreg is nie, te deel.  

En mag 2016 vir ons almal ’n Immanuel-jaar wees: God met ons!

Geestelike evolusie

Ons soek deurlopend na antwoorde oor waar ons vandaan kom, hoe ons deur die millennia ontwikkel het, en waarheen ons op pad is. In ons stelselmatige ontdekking van antwoorde op hierdie vrae – en die Kerk móét vra en soek – land ons telkens weer by die Skepper en die Gewer.

Herman Carstens skryf in die gespreksforum Dialoog – gesprekke oor geloof oor die evolusie van spiritualiteit. Hierin verwys hy na baie mense se siening dat die kerk ...’n bietjie soos ’n blindederm geword het: ’n oorblyfsel van ’n langvergete era. ’n Skadelose artifak wat soms ontsteek en dan liefs verwyder moet word.

Read more ...