Die Hervormer

Die Hervormer

AMPTELIKE MONDSTUK VAN DIE NEDERDUITSCH HERVORMDE KERK VAN AFRIKA

 

Redakteur

Ds Willem Sauer


Subredakteurs
Ds Etienne Fourie
Dr Johan van Staden


Produksieredakteur
Mev Tessa Oppermann


Redaksie
Ds Etienne Fourie
(voorsitter)
Dr Anet Dreyer-Krüger
Dr Elritia le Roux

Ds Elmien Knoetze

Mev Christa Clifton
Dr Wouter van Wyk
(sekretaris: SENTIK)

 

Grafies
 Mev Francis Nel

Mnr Hugo van Niekerk


Administrasie
Mev Sanell van Vuuren


Uitgewer
SENTIK
Nederduitsch Hervormde
Kerk van Afrika
Posbus 2368
PRETORIA
0001
Tel 012 322 8885
Faks 012 322 7906
sentik@nhk.co.za

 

By die Hoofposkantoor as
nuusblad geregistreer
ISSN 0259-949X


Individuele intekening

(gedrukte kopie)
R110 vir 11 uitgawes
R15 per individuele eksemplaar

 

Drukkers

Seriti Printing
Pretoria


Die redaksie aanvaar
verantwoordelikheid vir die
inhoud. Menings deur skrywers
uitgespreek, is egter
nie noodwendig die beleid
of standpunt van die
Hervormde Kerk nie.

Ons unieke erfenis

2 David BarnardOns as Hervormers het soms moeite om ons uniekheid te midde van ons verskeidenheid en ons unieke manier van aanbid te verwoord, maar ons kan dit tog aanvoel. Dit gebeur onopsigtelik met die meeste van ons.

Tydens ’n hospitaalbesoek aan die Wes-Rand ’n klompie jare gelede het ek, soos dikwels in die verlede, hardop vir ál die pasiënte in die betrokke saal gebid. Nadat ek by die saal uitgestap het, het ek ’n jongman gewaar wat in die gang vir my gewag het. Jy is ’n Hervormde dominee, nè? groet hy my. Ek vra toe hoe hy dit kon weet. Die manier waarop jy bid. Dit blyk toe dat dit ’n jong kollega was met wie ek nog nie vantevore kennis gemaak het nie.

Dit het my laat besef dat daar iewers tydens my studiejare of deur jare se betrokkenheid by ons Kerk ’n klomp dinge vasgesteek en ingebed geraak het sonder dat ek dit doelbewus aangeleer het of dat dit bewustelik in my menswees geprogrammeer is.

Read more ...

Soos hy draai...

Ek gebruik graag die geleentheid om die redakteur van Die Hervormer, ds David Barnard, asook die res van die redaksie en personeel te bedank vir hul toewyding om elke maand vir die Kerk ’n tydskrif van gehalte te lewer. Dit is eersdaags weer Algemene Kerkvergadering, na afloop waarvan die redaksie nuut saamgestel word. Sommige lede tree uit en nuwes word benoem, en ons vertrou dat Die Hervormer sy trotse tradisie van uitnemendheid sal voortsit.

Struktuur en verandering

Sedert die vorige AKV is weggedoen met die struktuur van rade. Dit het ’n bestuursmodel verteenwoordig waar mindere vergaderings gerapporteer het aan meerdere vergaderings. Opsig en toesig is uitgeoefen aan die hand van gegewens in die verslae. Die sisteem het goed gewerk. Daar was orde, die Kerk het gegroei en daar was voldoen­de finansies om barmhartigheidsprojekte soos ouetehuise en kinderhuise op sinodale vlak suksesvol te bedryf. Die rade het vergader en het uitstekende werk gelewer wat vir die Kerk voordelig was.

Read more ...

Wie is my naaste?

Maar die wetgeleerde wou homself handhaaf en vra vir Jesus: “En wie is my naaste?” (Lukas 10: 29). Wie inderdaad?

Tydens my Proponentseksamen byna 30 jaar gelede, het een van die Eksamenkommissielede my gevra hoe ek sou optree indien ’n lidmaat in leer en lewe oortree het. Ek was goed voorberei en kon die destydse Kerkwet byna woordeliks aanhaal. Ek het trouens verder gepaste Skrifgedeeltes aangehaal en het hoogs tevrede teruggesit om die ervare predikant se waardering te aanskou. Hy het egter gevra: Wat nog? Tot my verleentheid was daar nie ’n “wat nog” in my mondering nie. Ek het dan letterlik elke dingetjie waarna die boek verwys het, opgesê. Ek moes later tou opgooi. Die wyse predikant se antwoord was gewoon: Liefde. Jy moet iemand wat in leer en lewe oortree, met liefde benader en omvou.

Read more ...

Die Heilige Gees ons Trooster

Die Heilige Gees neem die uitdagings wat vir ons op die oog af te groot en oorweldigend lyk en omskep dit in draaglike en haalbare uitdagings. Ons het na Jesus se hemelvaart nie meer die voorreg om Hom fisies in ons midde te hê nie. Omdat Hy ten diepste bewus is van ons onvermoë om hierdie leemte te vul en om ons eie verhouding met God te bestuur, gee Hy aan ons ’n Trooster.

Elke voornemende predikant se proefpreek laat die kandidaat met ambivalente gevoelens. Dit is aan die een kant ’n wonderlike geleentheid om die kennis wat jy in jou studiejare opgedoen het, op die proef te stel en die droom wat jy oor jare, in sommige persone se geval dekades, gekoester het, te verwesenlik. Dit is aan die ander kant natuurlik ook ’n senutergende ervaring. Om voor gesoute en kundige predikante ’n erediens te lei, terwyl jy nie oor die nodige ervaring en uitgebreide kennis beskik nie, vra nogal senuwees van staal.

Read more ...

My skat is hier

Toe het die Here aan Abram verskyn en vir hom gesê: “Aan jou nageslag gee ek hierdie land.” (Genesis 12: 7)

In onlangse tye was daar opnuut ongemaklike roeringe in die politieke wêreld. Politici het deur hul onbillike optrede gewys dat daar geen perke aan hul egoïsme is nie. Hierna verwys dr Deon du Toit in die hoofartikel. Hierdie blatante miskenning van die reg het enkele van ons vriende en familielede genoop om opnuut te praat van land verlaat. Hulle meen hulle kan geluk en vrede op ander plekke vind. Hul geboorteland is nie meer ’n geskikte adres vir sukses en geluk nie.

Read more ...