Die Hervormer

Die Hervormer

AMPTELIKE MONDSTUK VAN DIE NEDERDUITSCH HERVORMDE KERK VAN AFRIKA

 

Redakteur

Ds Willem Sauer


Subredakteurs
Ds Etienne Fourie
Dr Johan van Staden


Produksieredakteur
Mev Tessa Oppermann


Redaksie
Ds Etienne Fourie
(voorsitter)
Dr Anet Dreyer-Krüger
Dr Elritia le Roux

Ds Elmien Knoetze

Mev Christa Clifton
Dr Wouter van Wyk
(sekretaris: SENTIK)

 

Grafies
 Mev Francis Nel

Mnr Hugo van Niekerk


Administrasie
Mev Sanell van Vuuren


Uitgewer
SENTIK
Nederduitsch Hervormde
Kerk van Afrika
Posbus 2368
PRETORIA
0001
Tel 012 322 8885
Faks 012 322 7906
sentik@nhk.co.za

 

By die Hoofposkantoor as
nuusblad geregistreer
ISSN 0259-949X


Individuele intekening

(gedrukte kopie)
R110 vir 11 uitgawes
R15 per individuele eksemplaar

 

Drukkers

Seriti Printing
Pretoria


Die redaksie aanvaar
verantwoordelikheid vir die
inhoud. Menings deur skrywers
uitgespreek, is egter
nie noodwendig die beleid
of standpunt van die
Hervormde Kerk nie.

Ons is deel van die een heilige algemene kerk

Hierdie is ’n besondere uitgawe in die jaar waarin ons as Reformatoriese kerke met dankbaarheid die 500ste herdenking van die Hervorming vier. Heel gepas beskryf afgevaardigdes van ons Kerk na die Algemene Vergadering van die Wêreldgemeenskap van Gereformeerde Kerke (WGGK) uit verskillende perspektiewe hoe hulle die vergadering in Duitsland beleef het.

Ons Kerk kan soos enige ander kerk nie in isolasie bestaan nie. Trouens, ons bely Sondag na Sondag dat ons glo in die een, heilige, algemene kerk en nie in die een geïsoleerde kerk wat glo dat alles wat hier gedoen word volmaak en perfek is nie. Omdat ons die een heilige algemene Christelike kerk bely, moet ons ook oor die grense van ons Kerk heen met ander kerke van die Reformatoriese tradisie saamwerk.

Read more ...

’n Kerk wat niks gee nie, niks kos nie en niks opoffer nie, is ook niks werd nie

Wanneer Christus in ons leef deur sy Gees, dra ons die vrugte van die Gees. As Christus in ons leef, sal ons altyd ’n Kerk wees wat gee, opoffer en dáár is. Dit is ’n kerk wat iets werd is, wat nie net dinge doen wat getel kan word nie, maar wat die dinge doen wat werklik tel.

In die voorbladartikel berig ds Etienne Fourie oor die vergadering van die Wêreldgemeenskap van Gereformeerde Kerke (WGGK) wat deur ’n sestal Hervormers – dr André Ungerer, prof Yolanda Dreyer, dr Wouter van Wyk, ds Etienne Fourie, oudl Joël Fourie en Marina Kok, ’n vierdejaar teologiese student – bygewoon is. Hy haal ds Najla Kassab, nuutverkose voorsitter van die WGGK, aan wat in die preek tydens die opening van die vergadering gesê het: Die Reformasie het ons geleer dat ons voor God verantwoordbaar is. Ons word vandag herinner aan Luther se woorde vanaf die kansel: ’n Godsdiens wat niks gee nie, niks kos nie en niks opoffer nie, is ook niks werd nie.

Read more ...

Onthou jy nog die goeie ou dae?

Hoeveel keer hoor ’n mens nie hoe mense nostalgies na die goeie ou dae teruggryp wanneer hulle sukkel om met die veranderinge van ons wêreld vrede te maak nie! Net die ander aand vertel ’n oom my weer met huisbesoek hoeveel die dominees in die goeie ou dae kon doen, hoeveel tafels daar by Nagmaal was en hoe baie beeste vir die basaar geslag is, en hoe betrokke almal by die kerk was. Hy kan eenvoudig nie verstaan dat dinge nie meer so is nie.

Ek onthou hoe een van my dosente op ’n keer, toe een van ons klasmaats te vertel gehad het hoe wonderlik die verlede was, ons gewaarsku het om nie die verlede te romantiseer nie, want alles in die verlede was nie so wonderlik soos jy dalk onthou nie.

Read more ...

Steeds geroepe

Toe die Junie-uitgawe beplan is, het iemand om die tafel genoem dat daar ’n aantal jong predikante was wat gevra het om van hul standplase losgemaak te word. Die getal wat genoem is, was ses of dalk sewe. Terselfdertyd het ons met opgewondenheid kennis geneem van tien eerstejaarstudente wat vir teologiese opleiding aangemeld het.

Opdrag is aan Tessa Oppermann gegee om ’n berig te skryf waarin ’n paar van die jong predikante gevra word hoekom hulle die bediening verlaat, en om ook vir die nuwe studente te vra hoekom hulle besluit het om teologie te kom studeer. Groot was ons skok egter toe ons verneem dat daar nie ses of sewe predikante oor die laaste maande losgemaak is of met vervroegde emeritaat gegaan het nie, maar 16, wat binne die volgende maande dalk selfs nog meer kan word. Wat is fout? Wat word van die droom van jong studente wat grootoog en opgewonde kom aanmeld vir teologiese studie? Die situasie is so kommerwekkend dat die Kommissie van die Algemene Kerkvergadering ’n dag lange werkwinkel beplan om die losmaak en vervroegde emeritaat van predikante te bespreek.

Read more ...

Hoekom nie ek nie?

 

Ons leef in ’n wêreld waar alles oor die eie ek gaan. Daarom vra ons gereeld: Hoekom ek? Hoekom moet ek ongelukkig wees? Hoekom ek? Hoekom ek? Ja, altyd hoekom ek?

 

Op die voorblad berig ons oor prof Jürgen Moltmann en die feit dat ’n eredoktorsgraad deur die Universiteit van Pretoria as deel van die Fakulteit Teologie se eeufeesvieringe aan hom toegeken is. Die Fakulteit het besluit om prof Moltmann so te vereer omdat hulle voel dat hy die waardes en uitnemendheid van die Fakulteit beliggaam. Hy is, op 91, bekend as die beroemdste lewende teoloog vandag. Verder het sy teologie vormende invloed regoor die wêreld en staan van sy boeke op die rakke van baie Hervormde predikante.

Read more ...