Die Hervormer

Die Hervormer

AMPTELIKE MONDSTUK VAN DIE NEDERDUITSCH HERVORMDE KERK VAN AFRIKA

 

Redakteur

Ds Willem Sauer


Subredakteurs
Ds Etienne Fourie
Dr Johan van Staden


Produksieredakteur
Mev Tessa Oppermann


Redaksie
Ds Etienne Fourie
(voorsitter)
Dr Anet Dreyer-Krüger
Dr Elritia le Roux

Ds Elmien Knoetze

Mev Christa Clifton
Dr Wouter van Wyk
(sekretaris: SENTIK)

 

Grafies
 Mev Francis Nel

Mnr Hugo van Niekerk


Administrasie
Mev Sanell van Vuuren


Uitgewer
SENTIK
Nederduitsch Hervormde
Kerk van Afrika
Posbus 2368
PRETORIA
0001
Tel 012 322 8885
Faks 012 322 7906
sentik@nhk.co.za

 

By die Hoofposkantoor as
nuusblad geregistreer
ISSN 0259-949X


Individuele intekening

(gedrukte kopie)
R110 vir 11 uitgawes
R15 per individuele eksemplaar

 

Drukkers

Seriti Printing
Pretoria


Die redaksie aanvaar
verantwoordelikheid vir die
inhoud. Menings deur skrywers
uitgespreek, is egter
nie noodwendig die beleid
of standpunt van die
Hervormde Kerk nie.

’n Jaar vol uitdagings

Teen sonop, vroeg in Januarie, ry ek en my gesin deur die Karoo op pad huis toe. Almal in die bakkie slaap, en ek sit en wonder oor die jaar wat voor ons lê. Wat gaan die jaar vir ons as gesin inhou? Vir die gemeente waarmee die Here my toevertrou het? Met ons Kerk? Met ons land?

Want 2019 is AKV-jaar, en dan boonop nog algemene verkiesing ook. Xsê… basuin die TV-advertensie dit uit.

Terwyl ek so deur die dorre landskap met sy andersoortige skoonheid ry, wonder ek watter skool nou weer hierdie jaar die voorblaaie gaan haal, watter lawwe uitlatings politici gaan maak…

Toe begin die jaar en alles gebeur soos ek gevrees het. Ons almal weet nou van Schweizer-Reneke en Juffrou Elana en die foto’s en alles wat daarrondom gebeur het.

Maar dan lees ek die artikels wat vir hierdie uitgawe geskryf is:

Dr André Ungerer beklemtoon dat ontwrigting ’n geleentheid is om God se wil te ontdek. Hy sê dat ontwrigting nie net negatief is nie – dit kan ook positief wees. Die kerk, ook ons Kerk, beleef ’n tyd van ontwrigting; ons gemeentes krimp, ander gemeentes kom tot die besef dat hulle nie meer finansieel die mas gaan opkom nie, gemeentes besef dat die ou manier van doen nie meer werk nie. Ander dink hulle moet soos ander kerke maak om te oorleef.

So maklik kan hierdie ontwrigting negatief wees, en ’n gevoel van verlies en magteloosheid skep, maar dit hoef nie. Dr Ungerer wys aan die hand van Mark Lau Branson se model hoe ’n gemeente met beplanning hierdie ontwrigting kan bestuur.

Ds Willem Kok wys weer op die voordeel van mentorskap om leraars toe te rus vir die ontwrigting (uitdagings) in predikante se daaglikse werk. Dr Daan van Wyk (jr) sluit daarby aan in sy bydrae oor ’n nuwe benadering tot leierskap.

Dr Johan van Staden waarsku oor die gevare van die owerheid se poging om kerke te reguleer, en ds Thomas Dreyer deel die opwinding van die sogenaamde pop-up-kerk wat deur hul gemeente begin is om die evangelie by nuwe adresse uit te bring.

Deur al hierdie dinge wat rondom ons gebeur, probeer gemeentes en lidmate sin maak van alles, antwoorde kry op hul vrae, en die ontwrigting oorleef.

Om alles te vererger, moes die moeilike besluit geneem word  om Konteks, ons Kerk se gesinstydskrif, te staak. Maar dan lees ons in die fokusartikel wat ouers moet doen om hul kinders gereed te kry vir die verskillende fases van hul lewe. Want te midde van alles wat in die kerk en wêreld aan die gebeur is, gaan gewone mense steeds aan met hul lewens, en moet elkeen van ons sin maak van al die dinge wat ontwrig.

Dit bring my terug by die vraag wat ek myself, en by implikasie ons lesers, daar in die Karoo gevra het. Wat gaan hierdie jaar vir ons inhou?

Ek is grootgemaak met ’n belangrike lewensfilosofie, naamlik dat dit nie saak maak waar jy bly nie, maar hoe jy daar bly. Hoekom hierdie lewensfilosofie met u deel?

Hoe gemaak met die veranderinge om ons? Ek het al by ’n vorige geleentheid geskryf dat die Kerk nooit weer gaan lyk soos toe ek ’n kind was nie. En as ek eerlik wil wees, ek is eintlik bly dat dit verander. Ek is bly dat daar, in die woorde van dr Ungerer, ontwrigtings op ons pad as kerk kom. Hierdie ontwrigtings daag die kerk juis uit om weer oor haar doel en identiteit te dink, om weer te gaan sit en te vra wat ons doel as kerk is.

Aan die einde van verlede jaar het prof Natie van Wyk in sy artikel Die herdenking van die Reformasie – ’n jaar later (Oktober 2018) gevra dat daar in die Kerk gesprek gevoer moet word oor die kloof tussen verskillende gemeentes se manier van aanbidding en bediening. Ek het gepleit dat ons in so ’n gesprek mekaar moet kan vind en dat ons dít wat ons gemeen het, wat van ons Hervormde Kerk maak, weer moet oordink.

Ons, as kerk, moet egter nooit vergeet nie dat te midde van al ons gespook met uitdagings en ontwrigtings, gewone mense moet voortgaan met hul lewens van elke dag. Ons moet nooit so in alles wat om ons gebeur opgesuig word dat ons nie meer die nood van die mense wat in ons kerke sit, en ja, ook hulle wat dalk net name in boeke is, miskyk nie.

Deur alles wat rondom en met ons gebeur, moet ons onthou dat ons as kerk geroep is om Jesus Christus aan die wêreld te verkondig.

Mag die Here in 2019 gee dat ons ons energie so sal gebruik dat ons werklik sy kerk sal wees, daar waar God ons geplaas het.

Wat hou 2019 in? Ek weet nie, maar ek weet dat ons 2019 saam met ons Here tegemoet kan gaan. Want onthou, ontwrigting is ’n geleentheid om God se wil te ontdek.