Die Hervormer

Die Hervormer

AMPTELIKE MONDSTUK VAN DIE NEDERDUITSCH HERVORMDE KERK VAN AFRIKA

 

Redakteur

Ds Willem Sauer


Subredakteurs
Ds Etienne Fourie
Dr Johan van Staden


Produksieredakteur
Mev Tessa Oppermann


Redaksie
Ds Etienne Fourie
(voorsitter)
Dr Anet Dreyer-Krüger
Dr Elritia le Roux

Ds Elmien Knoetze

Mev Christa Clifton
Dr Wouter van Wyk
(sekretaris: SENTIK)

 

Grafies
 Mev Francis Nel

Mnr Hugo van Niekerk


Administrasie
Mev Sanell van Vuuren


Uitgewer
SENTIK
Nederduitsch Hervormde
Kerk van Afrika
Posbus 2368
PRETORIA
0001
Tel 012 322 8885
Faks 012 322 7906
sentik@nhk.co.za

 

By die Hoofposkantoor as
nuusblad geregistreer
ISSN 0259-949X


Individuele intekening

(gedrukte kopie)
R110 vir 11 uitgawes
R15 per individuele eksemplaar

 

Drukkers

Seriti Printing
Pretoria


Die redaksie aanvaar
verantwoordelikheid vir die
inhoud. Menings deur skrywers
uitgespreek, is egter
nie noodwendig die beleid
of standpunt van die
Hervormde Kerk nie.

Breek die stilte, breek die siklus

Hierdie uitgawe van Die Hervormer word grotendeels gewy aan die saak van geweld teen vroue, kinders en helaas ook mans. Ja, ook mans loop soms deur...

Ek ry elke dag verby die huis waarin Ina Bonnette gemartel en liggaamlik en psigies deur haar vorige man en sy handlangers verniel is. Die huis waarin hy haar seun koelbloedig doodgeskiet het. Die huis is in dieselfde woonbuurt as dié waarin ek en Elize en die kinders woon. ’n Woonbuurt waarin hoofsaaklik middelklasmense en pensioenarisse, meestal kerkmense, woon. Dit is ’n rustige woonbuurt waarin my seun en sy maats nog in die straat bal skop en vry en veilig met hul fietse ry. ’n Woonbuurt waarin mense vroeg in die oggend en teen sononder nog draf en stap.

Dit maak wat met Ina gebeur het soveel erger. Dit het gebeur in die woonbuurt waar ek nou woon. ’n Woonbuurt soos die een waarin ek grootgeword het. ’n Woonbuurt waarin ’n mens nie verwag dat met vroue en kinders gebeur wat gebeur het nie.

Ek kan nie help nie om soms, wanneer ek by die huis verbyry en dan in die een of ander ander straat afdraai, te wonder wat agter al die palissadeheinings en huismure aangaan. Agter hoeveel van die glimlagte van vroue, mans en kinders wat in die winkelsentrum by my verbyloop, skuil ’n traan. Ek kan nie help nie om die hartseer te sien in die oë van die vrou van die man wat alles en almal wil beheer. In die verskonings van die man van die patologies jaloerse vrou. In die verskriktheid van ’n kind wat met alles wat gebeur bang-bang na Pa of Ma kyk.

Die werklikheid is, hierdie dinge gebeur. Dit gebeur waar ek en jy bly. Dit gebeur onder ons mense. Dit gebeur in ons families en vriendekringe. Dit gebeur, ongelukkig, ook onder ons Kerk se mense.

Die Hervormer het groot waardering vir die Algemene Diakensvergadering (ADV) wat op 21 Maart vanjaar by Gemeente Rooihuiskraal ’n simposium oor verhoudings-geweld aangebied het onder die treffende tema Breek die stilte, breek die siklus. Dr Elritia le Roux verduidelik in haar artikel op bladsy 3 die redes hoekom die ADV dit nodig geag het om die simposium te hou. Sy begin deur daarop te wys dat daar ’n geweldige stigma kleef aan verhoudingsgeweld. ’n Stigma wat deur verskeie faktore gevestig is, en versterk word in die samelewing. Sy verduidelik dat die siklus verbreek moet word, dat lidmate gehelp moet word om uit die kettings van verhoudingsgeweld te ontsnap.

Op bladsy 5 het ons twee briewe wat ’n tydjie gelede in blitspos@nhk gepubliseer is, van ’n vriendin wat uitreik na haar “bloukolvriendin” en die antwoord van dié vriendin” daarop. Hiermee wil ons die noodsaak van uitreik na mense wat onder verhoudingsgeweld deurloop, beklemtoon.

Ons fokusartikel op bladsy 4 is ’n onderhoud wat ek gevoer het met Ina Bonnette, iemand wat verhoudingsgeweld deurgemaak en die stigma verbreek en as ’n oorwinnaar uit die as opgestaan het. Luister ’n mens na Ina se verhaal, van ’n ware heer met mooi maniere wat op die huweliksdag in die monster wat hy is verander het, sit jy sonder woorde.

Vir die artikel het ek doelbewus besluit om nie te fokus op die detail van wat met haar gebeur het voor en op die dag wat haar en almal vir wie sy lief is, se lewens vir altyd sou verander nie. Nee, ons fokus lê op hoop, genesing en oorwinning. Luister na wat sy sê. Neem kennis van die gevaartekens, en soek hulp.

Haar krag het sy by God gekry. Deur klein goedjies wat op haar weg van herstel gebeur het, het die Here haar stukkie vir stukkie heelgemaak. Soos deur die foto van die gesig in die wolke wat vir haar besonderse betekenis het en haar gehelp het om die vernedering van getuienis in ’n hofsaak deur die krag van God te oorleef. Breek die stilte, breek die siklus.

Die redaksie het dr Thinus van Staden gevra om ’n artikel vir die voorblad te skryf oor die gesonde, normale gesin. Sy antwoord was ’n eenvoudige nee. Vertrou my, dit kan nie, het hy gesê. Ek sal uit ’n ander hoek die saak belig... In sy artikel bied hy op ’n treffende wyse ’n perspektief waarna Christelike gesinne kan streef. Hy gee ’n treffende titel vir sy artikel: Kerk-wees en gesin-wees – ’n ongemaklike vennootskap.

Laastens groot dank aan drr Barry van Wyk en Wim Dreyer vir hul bydraes oor die Sinode van Dordrecht en die belydenis van Nicea. Volgende maand gaan dr Barry begin om na die inhoud van die Dordtse Leerreëls te kyk. Die Hervormer nooi lesers uit om aan die gesprek deel te neem.

Onthou: Breek die stilte, breek die siklus. Dit is nie God se wil dat enige vrou, man of kind onder verhoudingsgeweld moet ly nie. Kom ons wat staan en kyk, kom ons breek ook die siklus deur raak te sien, uit te reik, daar te wees. Soos dr Elritia op haar besondere manier skryf: Daar waar daar liefde is, en deernis, daar is die Here ons God.