Die Hervormer

Die Hervormer

AMPTELIKE MONDSTUK VAN DIE NEDERDUITSCH HERVORMDE KERK VAN AFRIKA

 

Redakteur

Ds Willem Sauer


Subredakteurs
Ds Etienne Fourie
Dr Johan van Staden


Produksieredakteur
Mev Tessa Oppermann


Redaksie
Ds Etienne Fourie
(voorsitter)
Dr Anet Dreyer-Krüger
Dr Elritia le Roux

Ds Elmien Knoetze

Mev Christa Clifton
Dr Wouter van Wyk
(sekretaris: SENTIK)

 

Grafies
 Mev Francis Nel

Mnr Hugo van Niekerk


Administrasie
Mev Sanell van Vuuren


Uitgewer
SENTIK
Nederduitsch Hervormde
Kerk van Afrika
Posbus 2368
PRETORIA
0001
Tel 012 322 8885
Faks 012 322 7906
sentik@nhk.co.za

 

By die Hoofposkantoor as
nuusblad geregistreer
ISSN 0259-949X


Individuele intekening

(gedrukte kopie)
R110 vir 11 uitgawes
R15 per individuele eksemplaar

 

Drukkers

Seriti Printing
Pretoria


Die redaksie aanvaar
verantwoordelikheid vir die
inhoud. Menings deur skrywers
uitgespreek, is egter
nie noodwendig die beleid
of standpunt van die
Hervormde Kerk nie.

’n Nuwe manier van kerkwees

Ons wêreld gaan nooit weer dieselfde wees nie. Dit moet egter nie as ’n verleentheid gesien word nie, maar eerder as ’n geleentheid, om op nuwe, opwindende maniere die evangelie van hoop en bevryding na alle mense te neem.

Ons leef in ’n wêreld wat onherkenbaar verander het. Nie alleen lyk die dorpe en stede nie meer soos jare gelede toe ons klein of jonk was nie, maar alles in die samelewing het onherkenbaar verander. Selfs die gemeente waar ek predikant is en wat 152 jaar oud is, het onlangs die ondenkbare gedoen deur skerms in die kerk op te sit om die liedere te vertoon en die sang te verbeter. Stel jou voor...

Die werklikheid is dat ons wêreld nie gaan terugkeer na die “goeie ou dae” wat deur baie so geromantiseer word nie. Nee, ons leef in ’n nuwe wêreld met nuwe reëls en gebruike.

Maar dit verander nie die feit dat ons in hierdie nuwe wêreld kerk van die Here moet wees nie. Ons opdrag bly dieselfde, om die Here lief te hê met jou hart, siel en verstand en al jou kragte, en jou naaste soos jouself. Verder het ons steeds die opdrag om die evangelie na alles mense te neem.

Deur die eeue het die kerk dit op allerhande maniere gedoen. Telkens wanneer omstandighede verander het, is die invalshoek en aanslag verander. Ten spyte van terugslae en uitdagings, het die kerk eenvoudig voortgegaan om die evangelie te verkondig en kerk te wees.

In hierdie uitgawe klink dit soos ’n refrein in feitlik elke artikel dat ons moet hoor dinge het verander. Die evangelie moet op nuwe maniere aan mense verkondig word. In die berig oor die Predikantevergadering skryf di Gerrie Senekal en CJ van Wyk, wanneer hulle vir Hano Jacobs van Loving Thy Neighbor aanhaal: ..dat mense die kerk nie meer beskou as die plek waar gemeenskap met ander gesoek word nie. Sosiale media het nou die plek daarvoor geword. Dit beteken dat as die kerk nog gesien, gehoor en gesoek wil word, sal die kerk daadwerklik tot die sosiale media moet toetree.

Ds Janine Bevolo-Manders verwys weer na die feit dat mense so vasgevang geraak het in sosiale media dat dit verslawend is. In hierdie wêreld moet ons as kerk ’n manier vind om aktueel te bly.

Moet my nie verkeerd verstaan nie, die boodskap van die Bybel sal altyd aktueel bly. Die saak waaroor dit gaan, is hoe die pakkie lyk waarin die evangelie verpak word. Kan die kerk dit bekostig om nie by die tye aan te pas nie? Kan die kerk as gevolg van tradisie of wat ook al weier om te luister na die hartklop van die wêreld daar buite?

Ons as Kerk kan nie anders nie as om die verleentheid van sosiale media in ’n geleentheid te verander deur ook deur hierdie medium die boodskap van hoop na soveel mense moontlik te neem.

Jaco Strydom het in sy aanbieding by die Predikante-vergadering gesê hy reken dat die kerk weg moet kom van die kerkbegrip waar ons dink ons het al die antwoorde en ons onsself as so ’n bietjie verhewe sien bo die sondige wêreld daar buite. Ons moet in die wêreld kom en onder die mense daar buite kerk wees.

Dit is tog nie iets nuuts nie, nee, dit is tog wat ons as Kerk reeds by die 71ste AKV besluit het – om missionale kerk te wees, kerk wat nie net die eie gemeente, lidmate en geboue in stand hou nie, maar kerk wat dit wat ons Sondae tussen die vier mure van ons kerke deur die prediking ontvang, uitneem na die wêreld daar buite.

Daarom maak die artikel van dr Wouter van Wyk op die voorblad my so opgewonde. Waar hy ’n bekende akroniem gebruik om die drie dinge wat vir die Hervormde Kerk se roeping belangrik is, die Kerk se MRI te noem:

M: Die missionale taak (uitreik na die wêreld).

R: Die relasionele taak (ons onderlinge verhoudings en belewenis dat ons “behoort”).

I: Die inkarnerende taak (Christus wat in ons harte tuiskom).

Dit is waaroor kerkwees in die 21ste eeu gaan. Dit is hoe ons Kerk steeds “aktueel” gaan bly, deur Christus toe te laat om in ons harte tuis te kom, deur ons onderlinge verhouding met mekaar, en om dan uit te gaan en uit te reik na die wêreld sodat die evangelie van hoop en bevryding by alle mense tuis kan kom. Al moet ons die sosiale media gebruik...

Ook deur ons betrokkenheid by die omgewings waar God ons geplaas het, deur onder andere betrokke te wees by ons skole, in ons gemeenskappe en oral waar die Heer van die kerk ons vrugbaar wil gebruik.

Ja, ons wêreld gaan nooit weer dieselfde wees nie, maar ons moet dit nie as ’n verleentheid sien nie. Ons moet dit veel eerder as ’n geleentheid sien, om op soveel nuwe, opwindende maniere die evangelie van hoop en bevryding na alle mense te neem.