Die Hervormer

Die Hervormer

AMPTELIKE MONDSTUK VAN DIE NEDERDUITSCH HERVORMDE KERK VAN AFRIKA

 

Redakteur

Ds Willem Sauer


Subredakteurs
Ds Etienne Fourie
Dr Johan van Staden


Produksieredakteur
Mev Tessa Oppermann


Redaksie
Ds Etienne Fourie
(voorsitter)
Dr Anet Dreyer-Krüger
Dr Elritia le Roux

Ds Elmien Knoetze

Mev Christa Clifton
Dr Wouter van Wyk
(sekretaris: SENTIK)

 

Grafies
 Mev Francis Nel

Mnr Hugo van Niekerk


Administrasie
Mev Sanell van Vuuren


Uitgewer
SENTIK
Nederduitsch Hervormde
Kerk van Afrika
Posbus 2368
PRETORIA
0001
Tel 012 322 8885
Faks 012 322 7906
sentik@nhk.co.za

 

By die Hoofposkantoor as
nuusblad geregistreer
ISSN 0259-949X


Individuele intekening

(gedrukte kopie)
R110 vir 11 uitgawes
R15 per individuele eksemplaar

 

Drukkers

Seriti Printing
Pretoria


Die redaksie aanvaar
verantwoordelikheid vir die
inhoud. Menings deur skrywers
uitgespreek, is egter
nie noodwendig die beleid
of standpunt van die
Hervormde Kerk nie.

Moet op prinse nie vertrou nie

Terwyl ek sit en skryf aan hierdie redaksionele stuk, het daar baie gedurende die laaste week in ons land gebeur. Na ’n dekade van korrupsie, finansiële agteruitgang, swak regering en onsekerheid is daar ’n nuwe president met mooi beloftes, en baie mense glo dat alles nou voor die wind gaan verloop.

Die nuwe president is vir baie die spreekwoordelike ridder op die wit perd wat as redder korrupsie gaan uitroei en weer van ons land ’n reënboogland gaan maak waarin almal gelukkig en voorspoedig gaan wees. Sonder om sinies te wees, kom die woorde van Psalm 146 (Ou Afrikaanse Vertaling) onwillekeurig in my gemoed op: 3 Vertrou nie op prinse, op die mensekind, by wie geen heil is nie. Nee, moet op prinse nie vertrou nie, vertrou eerder op God. Mense bly mense, mense het maar almal hul eie agendas. Om op mense te vertrou, is en bly riskant, ’n waagstuk. Nee, ons as Christene se vertroue moet nie op mense wees nie, maar op God.

Trouens, die Psalm gaan verder (Ps 146: 6-7, 10, Nuwe Afrikaanse Vertaling): 6 Die Here het die hemel en die aarde gemaak, die see en alles daarin. Hy bly vir altyd getrou, 7 Hy laat reg geskied aan verdruktes en gee brood aan dié wat honger ly. 10 Die Here regeer vir altyd. Sion, jou God regeer van geslag tot geslag. Prys die Here!

In hierdie uitgawe gee ons nogal baie aandag aan die onderwys van ons kinders. Ons as Kerk leef nie in ’n kokon weg van die wêreld en die invloede en probleme van die wêreld nie. Ouers en grootouers het dit wat vroeër vanjaar by ’n skool in Vereeniging gebeur het, op TV en in die koerante met vrees en onsekerheid dopgehou. Die redaksie het geoordeel dat ons as Kerk ook oor hierdie saak ’n woord te spreek het.

Ds Nicolaas Steenekamp skryf op die voorblad oor die noodsaaklikheid van moedertaalonderrig en wat ons as ouers kan doen om moedertaalonderrig vir ons kinders te verseker. In die gebied van die ou Transvaal is daar buite Gauteng nog net ses Afrikaanse enkelmedium hoërskole oor. Ek besef dat nie almal van die Engelse woorde in sy stuk gaan hou nie, maar eintlik wil hy daardeur vir ons iets sê oor die manier waarop ons praat, ons wat suiwer Afrikaanse onderrig soek. Ons moet begin deur ons taal suiwer te praat.

Dr Johan van Staden skryf die eerste van sy twee artikels oor die invloed wat die voorgestelde wysigings aan die skolewet op ouers se beheer van onder meer die taalbeleid en die aanstellings van onderwysers kan hê. Christenouers kan eenvoudig nie meer by die skole op die kantlyn sit en maar net kinders op- en aflaai nie. Gedurende Maart vind die tweede grootste algemene verkiesing in ons land weer plaas wanneer nuwe skoolbeheerliggame by die onderskeie openbare skole verkies moet word. Maak seker dat u as ouers teenwoordig is by die verkiesing om seker te maak dat, so ver as wat die skolewet dit moontlik maak, ons as ouers alles in ons vermoë doen om te verseker dat ons kinders in openbare skole die beste moontlike onderrig, verkieslik in hul eie moedertaal, kan kry.

Op bladsy 6 skryf dr Barry van Wyk ’n eerste van ’n reeks artikels oor die sinode van Dordrecht van 1618 tot 1619 en die Dordtse Leerreëls wat daaruit voortgevloei het. Tydens die 71ste Algemene Kerkvergadering was dit duidelik dat daar binne ons Kerk verskeie menings is oor die Dordtse Leerreëls. Ons nooi lesers uit om aan die gesprek deel te neem deur briewe te skryf vir publisering in Die Hervormer. Briewe moet asseblief nie langer as 400 woorde wees nie. Ek hoop dat die reeks artikels deur dr Van Wyk en ander skrywers sal help om onsekerhede en misverstande rakende die Dordtse Leerreëls uit die weg te ruim.

Op die middelblad verskyn ’n onderhoud wat Tessa Oppermann met drr Frikkie Labuschagne en Wouter van Wyk gevoer het oor onder andere die werk wat die algemene sekretaris (dr Labuschagne) en die sekretaris van die Kommissie van die Algemene Kerkvergadering (dr Van Wyk) doen. Hoewel Die Hervormer al by verskeie geleenthede oor die taakomskrywing van die twee sekretarisse geskryf het, was dit duidelik dat daar steeds onsekerheid by baie lidmate bestaan oor hoe die werkverdeling werk. ’n Kollega vertel die mooi storie dat toe op ’n ringsvergadering gesê is daar moet ’n brief aan die sekretaris van die Algemene Kerkvergadering geskryf word, een van die ouderlinge droog opgemerk het: Watter een? Ons hoop dat die onderhoud met die twee sekretarisse alle onduidelikheid uit die weg sal ruim en dat die lidmate sal weet wie vir wat verantwoordelik is.