Die Hervormer

Die Hervormer

AMPTELIKE MONDSTUK VAN DIE NEDERDUITSCH HERVORMDE KERK VAN AFRIKA

 

Redakteur

Ds Willem Sauer


Subredakteurs
Ds Etienne Fourie
Dr Johan van Staden


Produksieredakteur
Mev Tessa Oppermann


Redaksie
Ds Etienne Fourie
(voorsitter)
Dr Anet Dreyer-Krüger
Dr Elritia le Roux

Ds Elmien Knoetze

Mev Christa Clifton
Dr Wouter van Wyk
(sekretaris: SENTIK)

 

Grafies
 Mev Francis Nel

Mnr Hugo van Niekerk


Administrasie
Mev Sanell van Vuuren


Uitgewer
SENTIK
Nederduitsch Hervormde
Kerk van Afrika
Posbus 2368
PRETORIA
0001
Tel 012 322 8885
Faks 012 322 7906
sentik@nhk.co.za

 

By die Hoofposkantoor as
nuusblad geregistreer
ISSN 0259-949X


Individuele intekening

(gedrukte kopie)
R110 vir 11 uitgawes
R15 per individuele eksemplaar

 

Drukkers

Seriti Printing
Pretoria


Die redaksie aanvaar
verantwoordelikheid vir die
inhoud. Menings deur skrywers
uitgespreek, is egter
nie noodwendig die beleid
of standpunt van die
Hervormde Kerk nie.

Ecclesia reformata, semper reformanda? ’n Kerk van die Hervorming hou altyd aan hervorm...

Van al die slagspreuke van die Hervorming is hierdie seker die een wat die meeste misbruik word. Die Reformatoriese vadere, so sê baie, het dan gesê dat die kerk voortdurend moet hervorm, dus het elke gemeente die vryheid om te verander en te verander. Die vraag is egter: Is dit die waarheid? Is dit wat hierdie slagspreuk van die Hervorming beteken?

Die eerste misverstand is om te glo dat dit ’n slagspreuk van die Hervorming is. Hierdie slagspreuk kom nie uit die Hervorming van die 16de eeu nie, maar uit die sogenaamde Nadere Reformasie van die 17de en 18de eeu. Hoewel die oorsprong van hierdie uitspraak nie duidelik naspeurbaar is nie, lyk dit of dit afgelei is van ’n uitspraak wat ’n Nederlandse dominee met die naam Jodocus van Lodenstein (1620-1677) gemaak het in ’n boek wat in 1674 gepubliseer is.

Wie of wat was die Nadere Hervorming?

Die Nadere Reformasie het sy oorsprong in Nederland. Daar was ’n stuk ontevredenheid by baie predikante en lidmate omdat daar, dekades na die Hervorming, steeds so min van die kerk hervorm was. Die Nadere Reformasie was bekend vir hul begeerte om die beginsels van die Hervorming toe te pas op die lewe van elke dag – hul huise, hul kerke, en dan veral ook elke aspek van die lewe in Nederland in hul tyd.

Hul benadering is gekenmerk deur die feit dat hulle balans gesoek het tussen ortodokse verstaan en omgaan met die Bybel en ’n stuk piëteit, ’n stuk innerlike heiligheid in leer en lewe. Vir hulle was dit belangrik dat daar ook ’n hervorming van die hart moet plaasvind.

Die verwarring oor die feit dat baie mense hierdie uitspraak met die Hervorming en nie die Nadere Reformasie nie koppel, kan tot ’n groot mate teruggevoer word na Karl Barth wat die uitspraak in verskillende vorme aangehaal het.

Maar nou die vraag: As dit dan nie ’n uitspraak van die Hervorming is nie maar wel van die Nadere Reformasie, hoekom in hierdie feesuitgawe daaroor skryf?

Ek wil hê ons moet weer teruggaan na wat ek heel aan die begin geskryf het: Ecclesia reformata, semper reformanda? ’n Kerk van die Hervorming hou altyd aan hervorm?

Die vraagteken is nie deel van die slagspreuk nie, dit is my byvoeging. Moet ’n kerk van die hervorming aanhou hervorm?

Ek het dit nie teen verandering in die kerk nie, inteendeel. Verandering is nodig omdat die wêreld waarin ons leef onherkenbaar verander het. En dié feit van die noodwendige aanhoudende hervorming word in hierdie feesuitgawe soos ’n goue draad deur feitlik elke skrywer herhaal.

Soos dr Wim Dreyer se bydrae op bladsy 3 dit stel, sal die voortdurende hervorming in die erediens en prediking sy uiting moet vind, en moet ’n mens besef dat werklike kerkhervorming nie oor voortdurende herstrukturering gaan nie. Nee, werklike kerkhervorming is voortdurend op soek na die eer van God.

Daarom moet hierdie voortdurende hervorming dan wel, soos die Nadere Reformasie geglo het, nie net ’n hervorming van die manier waarop die erediens aangebied word en hoe gesing en gepreek word wees nie, maar moet dit ’n voortdurende hervorming van die hart wees.

Dr Elritia le Roux sluit eintlik hierby aan wanneer sy skryf dat die mees verhewe goeie werk wat ons kan doen, ons geloof in Christus is. Ons geloof gedring deur die liefde van God wat ons bring by die punt waar ons ander lief kan hê.

Waarvoor ek graag hier wil pleit, is dat daar ook weer meer klem gelê moet word op innerlike hervorming: die hervorming van die hart.

Ons leef in ’n land waarin ons baie polarisasie ten opsigte van kulture en volkere beleef. Ons leef in ’n tyd waarin alles wat gesê en gedoen word baie maklik ’n politieke kleur en ondertoon kan kry. Ons leef ook in ’n tyd waarin meer en meer mense sukkel om ’n bestaan te maak, waar alles duurder word en dit moeiliker raak om jou verpligtinge na te kom.

In hierdie wêreld gaan ons as kerk ook ’n soort van ’n hervorming moet ondergaan. In die eerste plek ’n innerlike hervorming van die hart, waarin dit ook ons strewe moet wees om die lewe in ons huise, ons kerke, ons skole, op die markplein, om die braaivleisvuur, noem maar op, weer in lyn te kry met wat ons glo en bely.

Ons gaan ook ’n innerlike hervorming ten opsigte van ons manier van kerkwees moet ondergaan, ’n hervorming wat voortdurend op soek is na die eer van God.

Toe die redaksie van Die Hervormer aan die einde van 2016 bymekaar was en vir 2017 moes beplan, was daar geen twyfel by my of by enige ander lid van die redaksie nie dat daar vanjaar baie ruimte in Die Hervormer aan die Reformasie afgestaan moes word. Om die waarheid te sê, ons het ons beste bladsye, die middelblad met sy luuksheid van volkleurfoto’s en illustrasies afgestaan omdat dit belangrik is dat ons as Kerk ons verlede en afkoms moet vier.

My bede is dat ons nie nou die geskiedenis sal bêre en van die Reformasie sal vergeet nie, maar dat die voortdurende hervorming van die hart, van ons soeke na die eer van God, ons sal dwing en dryf om meer en meer kerk te word soos God dit bedoel het.

Ecclesia reformata, semper reformanda!