Die Hervormer

Die Hervormer

AMPTELIKE MONDSTUK VAN DIE NEDERDUITSCH HERVORMDE KERK VAN AFRIKA

 

Redakteur

Ds Willem Sauer


Subredakteurs
Ds Etienne Fourie
Dr Johan van Staden


Produksieredakteur
Mev Tessa Oppermann


Redaksie
Ds Etienne Fourie
(voorsitter)
Dr Anet Dreyer-Krüger
Dr Elritia le Roux

Ds Elmien Knoetze

Mev Christa Clifton
Dr Wouter van Wyk
(sekretaris: SENTIK)

 

Grafies
 Mev Francis Nel

Mnr Hugo van Niekerk


Administrasie
Mev Sanell van Vuuren


Uitgewer
SENTIK
Nederduitsch Hervormde
Kerk van Afrika
Posbus 2368
PRETORIA
0001
Tel 012 322 8885
Faks 012 322 7906
sentik@nhk.co.za

 

By die Hoofposkantoor as
nuusblad geregistreer
ISSN 0259-949X


Individuele intekening

(gedrukte kopie)
R110 vir 11 uitgawes
R15 per individuele eksemplaar

 

Drukkers

Seriti Printing
Pretoria


Die redaksie aanvaar
verantwoordelikheid vir die
inhoud. Menings deur skrywers
uitgespreek, is egter
nie noodwendig die beleid
of standpunt van die
Hervormde Kerk nie.

Onthou jy nog die goeie ou dae?

Hoeveel keer hoor ’n mens nie hoe mense nostalgies na die goeie ou dae teruggryp wanneer hulle sukkel om met die veranderinge van ons wêreld vrede te maak nie! Net die ander aand vertel ’n oom my weer met huisbesoek hoeveel die dominees in die goeie ou dae kon doen, hoeveel tafels daar by Nagmaal was en hoe baie beeste vir die basaar geslag is, en hoe betrokke almal by die kerk was. Hy kan eenvoudig nie verstaan dat dinge nie meer so is nie.

Ek onthou hoe een van my dosente op ’n keer, toe een van ons klasmaats te vertel gehad het hoe wonderlik die verlede was, ons gewaarsku het om nie die verlede te romantiseer nie, want alles in die verlede was nie so wonderlik soos jy dalk onthou nie.

Ek kan nie help nie om hieraan te dink wanneer ek die inhoud van hierdie maand se uitgawe deurlees. Jare gelede sou dit amper ondenkbaar gewees het dat in ’n voorbladartikel in Die Hervormer gevra word na ’n Christelik-etiese perspektief op massa-aksie en protes. Maar helaas, die wêreld het verander. Kyk maar net TV-nuus. Ons sien deesdae gereeld hoe duisende mense regoor die wêreld in massa-aksies die strate invaar uit protes oor ’n verskeidenheid sake. Die werklikheid is dat mense wat vasgeloop en in die steek gelaat voel deur demokrasie meer en meer van massaoptrede gebruik maak om hul stem te laat hoor.

Soms voel Christene dat hulle ook wil deelneem aan sulke protesaksies, daarom is dit belangrik dat ons as Christene iets moet verstaan van die Christelik-etiese perspektief op massa-aksies en protes. Dit is belangrik om te weet wat ek en jy as Christene kan en mag doen, want lees ons die belewenis van ds Dawie Jacobs oor die opstande in Lichtenburg en Coligny, sien ons dat daar ’n baie fyn lyn is, van waar protes oor byvoorbeeld dienslewering kan oorgaan in gebeure wat ’n klomp onskuldige mense se lewens onherroeplik kan verander. Dr Stephan Hoffman, wat in die Christelike etiek gepromoveer het, vat die vraag na die Christelik-etiese perspektief op massa-aksies en optrede treffend saam. Hy herinner ons om maar weer na die Bybel terug te gaan en te gaan kyk hoe Jesus se volgelinge opgetree het.

Ds Colin Hertzog se bydrae oor die befondsing van gemeentes het die vraag Onthou jy nog die goeie ou dae? nogmaals laat opkom. Ek dink dat hierdie stuk wat ds Hertzog geskryf het, seker een van die belangrikste bydraes is wat in ’n baie lang tyd in Die Hervormer gepubliseer is. Mag ek weer verwys na my gesprek met die oom tydens huisbesoek: In die ou dae was dit eenvoudig, die prestasie van ’n predikant en gemeente is in ’n groot mate gemeet aan finansiële vooruitgang al dan nie. In die 25 jaar dat ek predikant is, het die situasie egter baie verander. Selfs van die gemeentes wat tradisioneel sterk was wat lidmate en finansies aanbetref, sukkel vandag meer en meer om maar net te oorleef. Maniere om geld te spaar en om inkomste aan te vul, raak minder en minder. Meer en meer gemeentes is besig om hulself vas te loop.

By die 71ste AKV is twee baie belangrike besluite geneem, naamlik Besluite 1 en 2. Ek is egter bekommerd dat die volle impak van hierdie besluite nog nie deur gemeentes en kerkrade besef word nie. Ds Hertzog help ons egter op ’n treffende, maklik verstaanbare wyse om hierdie twee besluite te verstaan. Hy skryf dat die besluite die beginsel bevestig het dat elke gemeente ten volle verantwoordelik is vir die volhoubare bediening van die evangelie. Volhoubare bediening het, skryf hy, met heelwat meer as die befondsing van ’n gemeente te make. Ja, hoewel befondsing ’n belangrike aspek van volhoubare bediening bly, is dit nie die hoofoorweging nie. Hy sê dat die vraag ontstaan hoe gemeentes in moeilike omstandighede befonds kan bly om die evangelie volhoubaar te verkondig.

Ons kan nie meer soos voorheen kerk wees nie. Ons kan nie meer soos voorheen probeer om die bediening te befonds nie. Ons as gemeentes gaan nuut moet begin dink. Ons as Kerk gaan moet wegkom van ons tradisionele denke waar die gemeente met die meeste beleggings die sterkste gemeente is, en meer moet begin vra wat die uitsette is van alles wat ons doen. Watter verskil maak ons regtig? Besluit 2 van die 71ste AKV sê dat ons, as gevolg van die veranderende omstandighede waarbinne ons kerk is, fundamentele aanpassings moet maak. Elke gemeente gaan hul bediening moet herevalueer en nodige aanpassings moet maak. Elke gemeente gaan in hierdie dae weer die vrae moet vra: Wie is ons en wat maak ons hier waar God ons geplaas het? Die slagspreuk van die Reformasie, ecclesia reformata, semper reformanda, het steeds op ons betrekking! Ja, ’n hervormde kerk moet homself altyd weer hervorm. Die kerk moet homself voortdurend hervorm. Dit geld vir die kerk van die Reformasie, óók vir die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika.

’n Laaste woord: Ons harte gaan uit na almal wat deur die brande in Knysna beïnvloed is. Onthou, gister was nie altyd beter nie, dit is in ons hande om van môre ’n beter plek te maak.