Die Hervormer

Die Hervormer

AMPTELIKE MONDSTUK VAN DIE NEDERDUITSCH HERVORMDE KERK VAN AFRIKA

 

Redakteur

Ds Willem Sauer


Subredakteurs
Ds Etienne Fourie
Dr Johan van Staden


Produksieredakteur
Mev Tessa Oppermann


Redaksie
Ds Etienne Fourie
(voorsitter)
Dr Anet Dreyer-Krüger
Dr Elritia le Roux

Ds Elmien Knoetze

Mev Christa Clifton
Dr Wouter van Wyk
(sekretaris: SENTIK)

 

Grafies
 Mev Francis Nel

Mnr Hugo van Niekerk


Administrasie
Mev Sanell van Vuuren


Uitgewer
SENTIK
Nederduitsch Hervormde
Kerk van Afrika
Posbus 2368
PRETORIA
0001
Tel 012 322 8885
Faks 012 322 7906
sentik@nhk.co.za

 

By die Hoofposkantoor as
nuusblad geregistreer
ISSN 0259-949X


Individuele intekening

(gedrukte kopie)
R110 vir 11 uitgawes
R15 per individuele eksemplaar

 

Drukkers

Seriti Printing
Pretoria


Die redaksie aanvaar
verantwoordelikheid vir die
inhoud. Menings deur skrywers
uitgespreek, is egter
nie noodwendig die beleid
of standpunt van die
Hervormde Kerk nie.

Steeds geroepe

Toe die Junie-uitgawe beplan is, het iemand om die tafel genoem dat daar ’n aantal jong predikante was wat gevra het om van hul standplase losgemaak te word. Die getal wat genoem is, was ses of dalk sewe. Terselfdertyd het ons met opgewondenheid kennis geneem van tien eerstejaarstudente wat vir teologiese opleiding aangemeld het.

Opdrag is aan Tessa Oppermann gegee om ’n berig te skryf waarin ’n paar van die jong predikante gevra word hoekom hulle die bediening verlaat, en om ook vir die nuwe studente te vra hoekom hulle besluit het om teologie te kom studeer. Groot was ons skok egter toe ons verneem dat daar nie ses of sewe predikante oor die laaste maande losgemaak is of met vervroegde emeritaat gegaan het nie, maar 16, wat binne die volgende maande dalk selfs nog meer kan word. Wat is fout? Wat word van die droom van jong studente wat grootoog en opgewonde kom aanmeld vir teologiese studie? Die situasie is so kommerwekkend dat die Kommissie van die Algemene Kerkvergadering ’n dag lange werkwinkel beplan om die losmaak en vervroegde emeritaat van predikante te bespreek.

Ek het gewonder, hoe lyk die situasie in ander kerke en in die res van die wêreld? Ek het ’n internetsoektog oor die onderwerp van predikante wat die kerk verlaat, gemaak. Groot was my verbasing toe ek sien dat in die NG Kerk se Kerkspieël van 2011, 56% van die respondente aangedui het dat hulle oorweeg om die bediening vir ’n ander beroep te verlaat.

Navorsing oor predikante wat die bediening wil of wel verlaat, is maar skaars in ons eie land, en daarom het ek gaan kyk na wat in die VSA gebeur. Uit ’n studie wat deur die Barna-navorsingsentrum (https://www.barna.org) onderneem is, is bevind dat 50% van die VSA se dominees so ontnugter is dat hulle die bediening dadelik sou verlaat as hulle ’n ander bron van inkomste kon vind. 80% van diegene wat hul teologiese studies voltooi, het die bediening binne die eerste vyf jaar van hul loopbaan verlaat.

Verder blyk dit uit inligting wat op die internet beskikbaar is, dat 60% tot 80% van predikante in die VSA na tien jaar die bediening verlaat. Slegs ’n baie klein persentasie sal tot met emeritaat in die bediening bly.

’n Mens vra onwillekeurig, hoekom dan, hoekom word so baie predikante so gou ontnugter en verlaat dan die bediening? Is dit die wêreld wat verander en soveel druk op predikante en hul gesinne plaas? Is dit finansiële druk? Wat ontnugter “geroepenes” so dat hulle nie meer in die bediening wil wees nie?

Ek gaan nie probeer om die uitkomste van die werkwinkel wat deur die Kommissie van die AKV beplan word vooruit te loop nie, maar ek belowe dat Die Hervormer breedvoerig daaroor sal berig.

Op bladsy 3 berig ds Joseph Steÿn van Klerksdorp-Oos Môrester van sy belewenis van die It’s time-byeenkoms wat die evangelis Angus Buchan op 22 April buite Bloemfontein aangebied het. Die berig is sý belewenis van en kommentaar op die byeenkoms. Dit is egter ’n feit dat daar nie by alle mense in ons land en Kerk eenstemmigheid is oor die byeenkoms of oor Angus Buchan nie. Daar is ook nie eenstemmigheid oor hoeveel mense daar was nie. Daar word gevra of die hoeveelheid dan werklik belangrik is. Dit ís omdat Buchan voor die byeenkoms gesê het dat God aan hom geopenbaar het dat ’n miljoen mense die byeenkoms gaan bywoon.

Ander het weer ’n probleem met die fundamentalistiese manier hoe Buchan met die Bybel omgaan en oor die aansprake wat hy maak van wat die Here vir hom sê om met die mense te deel. Daar sal seker nog lank daaroor geredeneer kan word. Die feit is egter dat baie mense, of dit nou sewe honderd duisend of een punt sewe miljoen was, die behoefte gehad het om na Bloemfontein te ry. Die oorspronklike rede was die korrupsie en om God te vra dat ’n Christen-regering weer die land moet regeer. Daarmee is sekerlik nie fout te vind nie, politieke partye reël ook tans optogte teen korrupsie, maar ons moet net nie dink dat God deur getalle gemanipuleer kan word om gebede te verhoor nie. Luister mooi, ek bevraagteken nie die geloof of motief van enigiemand wat daar was of die verskil wat die ervaring in hul lewens gemaak het nie. Om die waarheid te sê, van my vriende wat mooi en opregte gelowiges is, was ook daar; ek vra net dat ons oopkop sal bly. My bede is ook dat God sal ingryp en ons land verander, sodat ons almal nader aan Hom sal leef.

Op 4 Junie vier ons Pinksterfees. Mag die Gees van God ’n werklikheid in elkeen van ons se lewens wees. Mag God ons as Kerk deur sy Gees lei. Mag God ons deur sy groot genade, deur die werking van sy Gees, gebruik om inderdaad ’n verskil in hierdie wêreld te maak. Mag God deur sy Gees ons land so verander soos Hy dit in sy almag wil.

Pinkstergroete!