Die Hervormer

Die Hervormer

AMPTELIKE MONDSTUK VAN DIE NEDERDUITSCH HERVORMDE KERK VAN AFRIKA

 

Redakteur

Ds Willem Sauer


Subredakteurs
Ds Etienne Fourie
Dr Johan van Staden


Produksieredakteur
Mev Tessa Oppermann


Redaksie
Ds Etienne Fourie
(voorsitter)
Dr Anet Dreyer-Krüger
Dr Elritia le Roux

Ds Elmien Knoetze

Mev Christa Clifton
Dr Wouter van Wyk
(sekretaris: SENTIK)

 

Grafies
 Mev Francis Nel

Mnr Hugo van Niekerk


Administrasie
Mev Sanell van Vuuren


Uitgewer
SENTIK
Nederduitsch Hervormde
Kerk van Afrika
Posbus 2368
PRETORIA
0001
Tel 012 322 8885
Faks 012 322 7906
sentik@nhk.co.za

 

By die Hoofposkantoor as
nuusblad geregistreer
ISSN 0259-949X


Individuele intekening

(gedrukte kopie)
R110 vir 11 uitgawes
R15 per individuele eksemplaar

 

Drukkers

Seriti Printing
Pretoria


Die redaksie aanvaar
verantwoordelikheid vir die
inhoud. Menings deur skrywers
uitgespreek, is egter
nie noodwendig die beleid
of standpunt van die
Hervormde Kerk nie.

Sien mekaar raak

Ek kyk deur die oop voordeur van die gesin by wie ek huisbesoek moet doen. Die gesin sit almal in die leefvertrek. Die TV is aan op die een of ander kanaal waar ’n sepie die wel en wee van kammamense met kammalewens uitbeeld.

Niemand kyk egter na die TV nie, hulle sien ook nie vir my en die ouderling wat by die voordeur staan nie, want elkeen van hulle is in hul eie klein wêreldjies op skermpies in hul hande vasgevang. Hulle sit langs mekaar, maar praat nie. Hulle is in een vertrek, maar in verskillende wêrelde. Hulle is elkeen vasgevang in sy/haar eie kammawêreld. Hulle ly aan een van die mees akute verslawings van ons tyd – verslawing aan sosiale media en selfoonskermpies.

In hierdie uitgawe kry die Algemene Diakensvergadering die geleentheid om hul jaartema vir 2017 bekend te stel. Die tema is verslawing. Maar verslawing het baie gesigte. Party mense is aan chemiese middels en dwelmmiddels verslaaf, ander aan dobbel, ander aan sosiale media, of wat ook al. Wat egter ’n hartseer feit is, is dat daar baie mense in die wêreld is wat vasgevang is in die een of ander vorm van verslawing – ook kerkmense, die een wat langs jou in die kerkbanke sit, die een wat jou huis, jou kamer met jou deel. En die verslaafde is nie noodwendig ’n opstandige tiener nie, baie maal is dit juis die oupa of oumagrootjie wat vandag die een is wat nie sonder drank, pille, dobbel of iets anders kan klaarkom nie.

2 WEBVerslawing het ongelukkig tot gevolg dat verhoudings in die slag bly, dat mense seer en stukkend gelaat word. Daarom is dit uiters belangrik dat ons as gelowiges deeglik kennis moet neem van hierdie tema en wat gedoen moet/kan word om jouself of ander te help wat in die vangstrik van ’n verslawing vasgevang is.

Daar is ook weer ’n reeks insiggewende berigte oor die Reformasie in hierdie uitgawe. Dr Johan van Staden wys op die geweldige groot impak wat die boekdrukkuns gehad het op die verspreiding van die Reformasie. Ds Hennie la Grange van Kampersrus se tweede artikel oor die erediens en die Reformasie wys op interessante verskille tussen die Hervormers se sienings van sake soos die Nagmaal, kerksang en kleredrag. Sy artikel help ons om te verstaan waar ons vandaan kom en hoekom ons byvoorbeeld die Nagmaal inklee soos ons tans doen.

Verder word berig oor die opening van die Teologiese Fakulteit wat vanjaar hul eeufees vier. Op Maandag 6 Maart het die opening plaasgevind by wyse van ’n erediens in die Musaion met proff Elsabé Kloppers en Cas Wepener as liturge. Die prediking is deur dr Tanya van Wyk waargeneem. Na die tyd is die simboliese “oop hekke” voor die Fakulteitgebou ingewy. Die Fakulteit sien egter baie anders daar uit as in die dae toe die ouer dominees van die Kerk daar studeer het. Destyds was daar twee Afdelings: Afdeling A waar die Nederduitsch Hervormde Kerk se predikante opgelei is, en Afdeling B waar die Nederduitse Gereformeerde Kerk se studente opgelei is. Op 1 Januarie 2000 het die twee Afdelings geamalgameer, en sedertdien het verskeie ander kerke ook tot die Fakulteit toegetree. Ons studente word tans in ’n ware ekumeniese atmosfeer opgelei.

Omdat baie lidmate nie hierdie nuwe manier van doen verstaan nie, het daar oor jare ’n stuk agterdog by sommige ontstaan. Van hierdie agterdog hoor ’n mens op vergaderings, onder bome, op stoepe en in briewe wat aan ons Kerk se publikasies gestuur word. Daarom is dit van die uiterste belang dat ons weer moet bevestig dat ons Kerk steeds sterk staan in die Fakulteit. Prof Johan Buitendag is tans die dekaan, en ons het tans sewe dosente van ons Kerk op die personeel van die Fakulteit. Verder is dr André Ungerer as hoof van die Hervormde Teologiese Kollege ook betrokke by die vorming van ons studente.

Daar rus egter ook in hierdie tyd ’n swaar las op ons Kerk se dosente om deurentyd te verseker dat ons studente steeds, soos nog altyd, binne die dampkring van die Bybels-Reformatoriese teologie opgelei word. Ook moet deurentyd daarteen gewaak word om deur uitsprake of handelinge, van lidmate, ampsdraers of dosente van ons Kerk, die vertroue van die lidmate in die Fakulteit te skaad. Ons is bevoorreg dat ons studente nog aan ’n universiteit deeglike opleiding kan ontvang. My bede is dat nog baie bedienaars van die Woord ’n grondige opleiding by die Fakulteit sal ontvang om in die Kerk te gaan uitleef.

Mag die wêreld daar buite, wanneer hulle deur die oop deur van ons Kerk inkyk, altyd ’n groep gelowiges sien wat mekaar raaksien en vir mekaar daar is. Gelowiges wie se lewens spreek van die feit dat ons die Here ons God lief het met ons hart, siel, verstand en al ons kragte. Gelowiges wat hul naaste lief het soos hulself. Mag ons “verslawing” geloof en vertroue in die enigste ware God wees.

Met Paasgroete.