Die Hervormer

Die Hervormer

AMPTELIKE MONDSTUK VAN DIE NEDERDUITSCH HERVORMDE KERK VAN AFRIKA

 

Redakteur

Ds Willem Sauer


Subredakteurs
Ds Etienne Fourie
Dr Johan van Staden


Produksieredakteur
Mev Tessa Oppermann


Redaksie
Ds Etienne Fourie
(voorsitter)
Dr Anet Dreyer-Krüger
Dr Elritia le Roux

Ds Elmien Knoetze

Mev Christa Clifton
Dr Wouter van Wyk
(sekretaris: SENTIK)

 

Grafies
 Mev Francis Nel

Mnr Hugo van Niekerk


Administrasie
Mev Sanell van Vuuren


Uitgewer
SENTIK
Nederduitsch Hervormde
Kerk van Afrika
Posbus 2368
PRETORIA
0001
Tel 012 322 8885
Faks 012 322 7906
sentik@nhk.co.za

 

By die Hoofposkantoor as
nuusblad geregistreer
ISSN 0259-949X


Individuele intekening

(gedrukte kopie)
R110 vir 11 uitgawes
R15 per individuele eksemplaar

 

Drukkers

Seriti Printing
Pretoria


Die redaksie aanvaar
verantwoordelikheid vir die
inhoud. Menings deur skrywers
uitgespreek, is egter
nie noodwendig die beleid
of standpunt van die
Hervormde Kerk nie.

Die Kerkkantoor se geboue is verkoop!

Ja, werklik, die geboue is verkoop, die personeel moet trek – trouens, die eerstes het reeds getrek. Dr Wouter van Wyk skryf in die voorbladartikel dat die koopsom by die prokureur inbetaal is, die groot trek kom.

Die verkoop van die geboue is goeie nuus, want die instandhouding van die geboue het duurder en duurder geraak. Vir die mense wat daar werk en dié wat gereeld daar kom, het dit ook gevaarliker geraak. Die middestad se samestelling en karakter is eenvoudig anders as toe die geboue in gebruik geneem is. En tog is dit ook hartseer, want wanneer ’n mens van die Kerkkantoor gepraat het, het baie lidmate geweet waar dit is, hoe dit lyk. Dit was die hart, die adres van ons Kerk. ’n Hoofstuk in ons geskiedenis kom tot ’n einde!

Hervormer RedaksieMaar soos ons in hierdie uitgawe sien, het nie alleen die omgewing waar die Kerkkantoor staan onherroeplik verander nie, ook die omgewing waarin al ons gemeentes kerk is, waarin ons leef en werk, het verander. Ek onthou nog hoe dit was toe ek na ’n plattelandse gemeente beroep is. Dit was eenvoudig, in ’n plattelandse gemeente is daar ’n patriarg. Die patriarg is almal se geestelike pa wat voorloop in die gemeente. Wat die antwoorde het en die pad vorentoe kan bepaal. Toe kom die slimfoon, en skielik het feitlik almal vryer toegang tot die internet. Skielik kan enige kerkraadslid op die vergadering gou byvoorbeeld die Kerkorde aflaai en uitsprake maak. Skielik kan enige lidmaat soektogte op die internet doen oor enige onderwerp of Bybelgedeelte wat die dominee in die preek hanteer.

In dieselfde tyd as die koms van die slimfone, het nog iets gebeur wat die kerk onherroeplik  beïnvloed het. Die wêreldekonomie het in 2008 in duie gestort. Skielik het gemeentes dit moeiliker en moeiliker begin vind om hul uitgawes te diens. Meer en meer gemeentes het finansieel in die moeilikheid beland, predikantestandplase, soos dit toe nog genoem is, is afgeskaal en selfs afgeskaf. Die prentjie was donker.

Gelukkig is ons Kerk van die Here, vertrou ons op die Here van die kerk, gee ons nie sommer moed op nie. Hierdie feit van die Kerk se geloof en vertroue word mooi geïllustreer in die bydrae van dr Frikkie Labuschagne op bladsy 3. Na die 71ste en 72ste Algemene Kerkvergaderings word daar in die Kerk gepraat van bekostigbaarheid en volhoubaarheid. Dr Labuschagne verduidelik mooi wat hierdie terme beteken. Hy wys ons ook daarop dat die 70ste AKV reeds besluit het om die klem in ’n gemeente weg van ekonomiese lewensvatbaarheid af terug na bedieningspotensiaal te verplaas. Die tyd het vir die NHKA en gemeentes aangebreek, sê dr Labuschagne, om fundamenteel nuut en anders oor gemeentemodelle en bediening te dink. Hy wys ons dat die enigste geloofsgemeenskappe wat sal oorleef, dié is wat nie net instandhouding en die versorging van lidmate doen nie, maar daarin slaag om ’n proses van radikale transformasie te inisieer.

Hierdie feit word ook deur ds Gerhard Stoltz, sekretaris van die Algemene Diakensvergadering, geïllustreer. Hy skryf dat ons weer na “nuwe ou” strategieë moet gaan kyk om die diakonaat en barmhartigheid in die huidige omstandighede te bekostig. Dat die punt bereik moet word waar barmhartigheid nie meer met heffings gedoen word nie, maar deur die vrywillige offers van gelowiges wat voel dat die Here hulle gelei het om so by te dra vir die werk.

Ons het dit ook goed gedink om die stuk wat in blitspos@nhk verskyn het oor die drie susterkerke se reaksie op die voorgestelde wet op haatspraak, in hierdie uitgawe te publiseer.

Onthou, ons is Kerk van die Hervorming, altyd besig om te hervorm. Daarom het ek gewonder: Maar wat gemaak met dit alles, met die verkoopte geboue, die bekostigbaarheid van Kerkwees, die nuwe uitdagings? Gesang 488 het onwillekeurig in my gedagtes kom lê, want dit is hoe ons Kerk moet wees, wat ons moet bly doen, selfs al verander alles rondom ons:

Helder skyn u lig vir die nasies,
’n vreugdeglans om die mense te verlig
tot die hele wêreld kan sien U is die lig.
Mag u lig, Heer, deur óns skyn.

Vrolik klink ons lied vir die volke,
’n pryslied bring al die nasies om ons saam
tot die hele wêreld kan jubel oor u Naam.
Mag u lof, Heer, deur óns klink.

Balsem bring herstel vir die wonde,
’n sagte salf vir die mense met hul seer
tot die hele wêreld kan sien dat U genees.
Mag U troos, Heer, deur óns bied.

Heer, u Woord gee hoop vir die nasies;
’n hartvol hoop om die volke te verbly
tot die hele wêreld kan glo dat U bevry.
Mag U hoop, Heer, deur óns gee.

U is Koning, Heer, oor die aarde.
Die mense vra na u wil om U te eer
tot die hele wêreld kan juig dat U regeer.
Laat u ryk, Heer, in óns kom!
Laat u ryk, Heer, deur óns kom!
Laat u ryk, Heer, oral kom!

Mag dit die manier wees hoe ons Kerk is, ook in hierdie wêreld wat nie meer lyk soos voorheen nie. Mag ons as Kerk aanhou om ’n verskil te maak, daar waar God ons geplaas het. Mag ons aanhou om hoop, lof, troos, die lig en God se koninkryk te bring na almal wat ons pad as Kerk kruis. Ja: Laat u ryk, Heer, in en deur óns kom, oral!