Die Hervormer

Die Hervormer

AMPTELIKE MONDSTUK VAN DIE NEDERDUITSCH HERVORMDE KERK VAN AFRIKA

 

Redakteur

Ds Willem Sauer


Subredakteurs
Ds Etienne Fourie
Dr Johan van Staden


Produksieredakteur
Mev Tessa Oppermann


Redaksie
Ds Etienne Fourie
(voorsitter)
Dr Anet Dreyer-Krüger
Dr Elritia le Roux

Ds Elmien Knoetze

Mev Christa Clifton
Dr Wouter van Wyk
(sekretaris: SENTIK)

 

Grafies
 Mev Francis Nel

Mnr Hugo van Niekerk


Administrasie
Mev Sanell van Vuuren


Uitgewer
SENTIK
Nederduitsch Hervormde
Kerk van Afrika
Posbus 2368
PRETORIA
0001
Tel 012 322 8885
Faks 012 322 7906
sentik@nhk.co.za

 

By die Hoofposkantoor as
nuusblad geregistreer
ISSN 0259-949X


Individuele intekening

(gedrukte kopie)
R110 vir 11 uitgawes
R15 per individuele eksemplaar

 

Drukkers

Seriti Printing
Pretoria


Die redaksie aanvaar
verantwoordelikheid vir die
inhoud. Menings deur skrywers
uitgespreek, is egter
nie noodwendig die beleid
of standpunt van die
Hervormde Kerk nie.

Laat elke dag tel

Op ’n bordjie teen die muur van ’n koffiekroegie is ’n aanhaling van die bokser Muhammad Ali geskryf. Dit lees: Moenie die dae tel nie, maar laat elke dag tel...

 

In die onlangse verlede was daar stemme uit die Kerk wat heelwat van statistieke gebruik gemaak het, van krimpende lidmaatgetalle en geboortesyfers. Stemme wat voorspel het hoe lank ons Kerk nog gaan bestaan voor die laaste lig afgeskakel en die laaste deur gesluit sal word. Die probleem is net dat, in plaas van gemeentes motiveer, maak dit mense moedeloos. Ja, dit is ’n feit dat gemeentes krimp, dat gemeentes sukkel om finansieel ’n bestaan te maak. Dalk sal dit ons as Kerk baat om eerder na God en sy Woord te luister en om daar waar die Here elke gemeente geplaas het met ywer die evangelie te verkondig.

Moenie die dae tel nie, maar laat elke dag tel...

Redaksioneel

Wanneer ’n mens ds Willem Kok se artikel in hierdie uitgawe oor ons Kerk se getrouheid aan die roeping lees, hoor ’n mens hierdie woorde: Moenie die dae tel nie, maar laat elke dag tel... Ds Kok gee ’n ander kyk, ’n nuwe stuk hoop op ons Kerk en op die toekoms. Hy sê dat die nadenke en gesprek oor Kerkwees in die voetspore van Christus nog altyd ’n eerlike poging was en is. Hy sê dat om getrou aan ons roeping te bly, altyd weer van ons gaan vra om te hervorm na die eise van God se Woord. Kollektief as Kerk sowel as elkeen van ons persoonlik. Ons as ’n kerk van die hervorming kan tog nie anders nie.

Is dit nie dalk so nie dat so baie van ons pogings tot sending, evangelisasie, die missionale in die verlede nie suksesvol was nie omdat ons ingesteldheid verkeerd was? Was die klem nie dalk te sterk op instandhouding tot elke prys nie, in plaas van op gehoorsaamheid aan ons missionale roeping deur die evangelie aan alle mense te verkondig?

Tydens die 71ste Algemene Kerkvergadering is twee besluite geneem wat nie deur die dagpers opgeraap is nie, nie op die stoepe en onder die bome van gemeentes bespreek is nie. Hierdie twee besluite, Besluit 1 en Besluit 2 van die 71ste AKV, is egter belangrike besluite ten opsigte van ons Kerk se verstaan van Kerkwees en die toekoms. Deur hierdie besluite het die Kerk weer opnuut klem gelê op die feit dat ons, op grond van ons gehoorsaamheid aan die Woord van God, missionaal gerig moet wees. Verder ook dat elke gemeente weer moet gaan kyk hoe om op bekostigbare wyse die evangelie op gemeentevlak te bly verkondig. Om maniere te vind om die evangelie te verkondig, al is dit buite die ou bekende strukture en werkwyses.

Moenie die dae tel nie, maar laat elke dag tel... Laat elke dag tel om die Woord van die Here in hierdie wêreld uit te dra.

Het die tyd nie dalk gekom nie dat ons Kerk anders, nuut oor ons roeping en Kerkwees moet dink? Ons as Kerk kan maar by die Philadelphia Studentegemeente in Pretoria gaan leer. Ons sien in die artikel van dr Sanrie de Beer hoe hulle ’n behoefte raakgesien het. Die gemeente het besef dat daar ’n behoefte by studente is om tussen ander mense te wees. Daarom het hulle hul kerksaal beskikbaar gestel as ’n veilige hawe vir studente, ’n plek waar jy tussen ander kan wees – op ’n nuwe manier is die lewens van baie mense raak. Deur nuut te dink, anders te doen, het hulle ook God en sy kerk vir mense toeganklik gemaak.

Dit is dalk gepas dat die eerste uitgawe van Die Hervormer in 2017 juis hierdie vrae oor Kerkwees vra, oor hierdie saak nadink, nadink oor hoe gemeentes kan hervorm om nog getrou aan ons roeping as Kerk te wees. 2017 is ’n spesiale jaar vir ons wat deel is van die Kerk van die Hervorming. Vanjaar gedenk ons die 500ste herdenking van die Hervorming. Prof Natie van Wyk stel dit treffend wanneer hy sê dat, kerklik gesproke, hierdie 500-jarige herdenking van die Hervorming seker die grootste geleentheid van ons ganse bestaan is. Daar gaan hierdie jaar in elke uitgawe ’n artikel wees oor ’n saak wat die Hervorming raak, natuurlik met die hoogtepunt in Oktober met Hervormingsondag. In hierdie uitgawe skryf prof Van Wyk oor Luther en gee hy ’n kort oorsig oor Luther se teologie.

Op ’n persoonlike noot: Dit is vir my ’n groot voorreg om die Kerk as redakteur van Die Hervormer te mag dien. Dankie aan my voorgangers saam met wie ek gewerk het en by wie ek kon leer: dr Daan van Wyk (jr), prof Piet Geyser, dr Gerhard Lindeque, dr André Ungerer en ds David Barnard. Dankie aan elke mederedaksielid met wie ek vir meer as ’n dekade saamgewerk het. En die SENTIK-personeel, ek sien uit om saam met julle te werk, julle is die hart van Die Hervormer.

Ek sou graag ook wou sien dat ons in Die Hervormer weer meer ruimte laat vir gesprek. Ja, dit is so dat Die Hervormer die amptelike mondstuk van die Kerk is, maar dit moet ook weer soos in die verlede die ruimte wees waar ons as Kerk op ’n goeie, gesonde manier gesprek kan voer. Daarom nooi ek u as lesers uit om vir ons te skryf.

Moenie die dae tel nie, maar laat elke dag tel...