Die Hervormer

Die Hervormer

AMPTELIKE MONDSTUK VAN DIE NEDERDUITSCH HERVORMDE KERK VAN AFRIKA

 

Redakteur

Ds Willem Sauer


Subredakteurs
Ds Etienne Fourie
Dr Johan van Staden


Produksieredakteur
Mev Tessa Oppermann


Redaksie
Ds Etienne Fourie
(voorsitter)
Dr Anet Dreyer-Krüger
Dr Elritia le Roux

Ds Elmien Knoetze

Mev Christa Clifton
Dr Wouter van Wyk
(sekretaris: SENTIK)

 

Grafies
 Mev Francis Nel

Mnr Hugo van Niekerk


Administrasie
Mev Sanell van Vuuren


Uitgewer
SENTIK
Nederduitsch Hervormde
Kerk van Afrika
Posbus 2368
PRETORIA
0001
Tel 012 322 8885
Faks 012 322 7906
sentik@nhk.co.za

 

By die Hoofposkantoor as
nuusblad geregistreer
ISSN 0259-949X


Individuele intekening

(gedrukte kopie)
R110 vir 11 uitgawes
R15 per individuele eksemplaar

 

Drukkers

Seriti Printing
Pretoria


Die redaksie aanvaar
verantwoordelikheid vir die
inhoud. Menings deur skrywers
uitgespreek, is egter
nie noodwendig die beleid
of standpunt van die
Hervormde Kerk nie.

Nie op strydwaens en perde nie...

Sommige vertrou op strydwaens en ander op perde, maar óns, ons vertrou op die Naam van die Here ons God. Húlle sal struikel en val, maar óns sal regop en vas bly staan. (Psalm 20: 8 en 9)

Wanneer ek aan Psalm 20 dink, sien ek in my geestesoog ’n linie soldate wat op die vooraand van ’n oorlog paraat en aangevuur is om die vyand aan te vat. Die vyande beskik oor perde en strydwaens en hul wapentuig lyk indrukwekkend. Die soldate maak vrees in die opponente se harte wakker wanneer hulle trots en regop vorentoe staar. ’n Mens kan jou goed indink dat die soldate én hul krygsleier, wat in hierdie geval die koning was, onrustig was oor die stryd wat vir hulle gewag het. Die persoon wat deur die psalm met die koning in gesprek was, het immers verwys na ’n dag van nood. Die digter het gevra dat die Here die koning se hart sal raaksien. Dat die Here sou onthou die koning het alles gedoen wat hy binne sy eie tydsgleuf moes doen om die verhouding met die Here gesond te hou. Die steun waarvoor hy met die oog op die komende oorlog gepleit het, was volgens die digter dus verdienstelik. Die digter van die psalm was so oortuig van die oorwinning wat wag, dat hy as’t ware reeds die vreugdesvaandels sien wapper het.

Die kern van hierdie psalm is gesetel in dié woorde: Sommige vertrou op strydwaens en ander op perde, maar óns, ons vertrou op die Naam van die Here ons God. Húlle sal struikel en val, maar óns sal regop en vas bly staan (Ps 20: 8 en 9 NAV).

’n Algemene Kerkvergadering maak uitsprake oor ’n verskeidenheid van onderwerpe tydens ’n week van debatvoering. Na afloop van so ’n vergadering is die linies in plek. Ons het tydens die afgelope vergadering opnuut die klem laat val op die missionale bediening binne die Kerk. Ons moet uitgaan met die Woord na die wêreld; ons moet loop in die spore van ons Here Jesus Christus. Soos vir die soldate van ouds, lyk die uitdaging vir ons met tye oorweldigend; soos die soldate van ouds wend ons onsself tot God en sy genade. In hierdie geval verwys ons egter nie na die prestasies – ons graanoffers en brandoffers – wat ons vir God gelewer het nie; ons wys hoogstens die vinger in die rigting van ons Here Jesus, wie se geboorte ons binnekort herdenk. Óns kan nie, maar Hy het vir ons vrymoedigheid voor die Vader bewerkstellig. Hy het dit vir ons moontlik gemaak om die bediening wat ons vir die Kerk as ideaal gestel het, voor die Vader se voete neer te lê. Hiermee bely ons dat ons nie op die wêreld en op wêreldse strukture vertrou nie, maar op God.

Die pad vorentoe is in ’n mate nuut vir baie lidmate en gemeentes. Dit is egter ’n Skrifgefundeerde pad, ’n pad wat uitloop op dienswerk met integriteit wat gebore is uit opregte geloof en dissipelskap. Ons betree in sekere mense se geval en loop verder in ander se geval op ’n pad wat uitgespel en verfyn is. Ons vertrou nie op strukture nie, ons vertrou op God. Mag Hy inderdaad ons gebed verhoor wanneer ons na Hom roep.

Op ’n meer persoonlike noot: Hierdie uitgawe is die laaste een waarvoor ek as redakteur verantwoordelikheid aanvaar. My diensperiode het verloop. Dit is gepas om dankie te sê. My grootste dank gaan aan ons hemelse Vader wat ons almal toelaat om op enige werkterrein diensbaar te kan wees. Ek was bevoorreg om hoogs begaafde en toegewyde mense op my pad te vind. Individue wat gewoon die tydskrifpad gelyk gemaak het. Dankie aan elke skrywer en elke medewerker wat gewillig was om ons tydskrifte met hul vaardighede te versier; elke redaksielid onder leiding van die voorsitter, ds Willem Sauer. Sy bekwame leiding het die span se werksaamhede laat vlot. Die twee subredakteurs, dr Piet van Staden wie se teologiese kennis en insigte my telkens klein laat voel het, en ds Etienne Fourie wat reusewerk by blitspos@nhk doen. Ds Fourie se energie en entoesiasme het die redaksie dikwels van die nodige brandstof voorsien. Dankie aan dr Wouter van Wyk wie se wysheid en kundigheid altyd beskikbaar was. Sonder sy kalm en deurdagte insette sou ons sukkel. Dankie aan dr Wian Kloppers by wie ek baie geleer het van redakteurskap en Christenskap.

’n Besondere woord van dank aan ’n hoogs talentvolle en hardwerkende span by SENTIK se kantore. Mev Tessa Oppermann se taalkennis en bestuursvaardighede vorm in ’n groot mate die ruggraat van die afdeling se werk. Daarby kom ons hoogs kreatiewe span grafiese personeellede, mev Francis Nel, mej Izelle Marx (vroeër) en mnr Hannes Kloppers (tot onlangs deeltyds en/of ad hoc). My dank ook aan mev Susann van Zyl (wat in 2015 afgetree het) en mev Sanell van Vuuren wat albei die Boekwinkel effektief en vaardig bestuur het en steeds doen. Hulle het op verskillende terreine ’n bydrae gemaak tot die tydskrifte van ons Kerk en by name Die Hervormer.

My bede vir Die Hervormer en almal wat daarby betrokke is, is dat die Here se genade julle sal dra tot nuwe hoogtes. Ek wens al ons lesers ’n Kerstyd en nuwe jaar toe wat in die sagtheid van die Here se liefde toegevou is.