Die Hervormer

Die Hervormer

AMPTELIKE MONDSTUK VAN DIE NEDERDUITSCH HERVORMDE KERK VAN AFRIKA

 

Redakteur

Ds Willem Sauer


Subredakteurs
Ds Etienne Fourie
Dr Johan van Staden


Produksieredakteur
Mev Tessa Oppermann


Redaksie
Ds Etienne Fourie
(voorsitter)
Dr Anet Dreyer-Krüger
Dr Elritia le Roux

Ds Elmien Knoetze

Mev Christa Clifton
Dr Wouter van Wyk
(sekretaris: SENTIK)

 

Grafies
 Mev Francis Nel

Mnr Hugo van Niekerk


Administrasie
Mev Sanell van Vuuren


Uitgewer
SENTIK
Nederduitsch Hervormde
Kerk van Afrika
Posbus 2368
PRETORIA
0001
Tel 012 322 8885
Faks 012 322 7906
sentik@nhk.co.za

 

By die Hoofposkantoor as
nuusblad geregistreer
ISSN 0259-949X


Individuele intekening

(gedrukte kopie)
R110 vir 11 uitgawes
R15 per individuele eksemplaar

 

Drukkers

Seriti Printing
Pretoria


Die redaksie aanvaar
verantwoordelikheid vir die
inhoud. Menings deur skrywers
uitgespreek, is egter
nie noodwendig die beleid
of standpunt van die
Hervormde Kerk nie.

God begin nuut met ’n Kind

Terwyl ek hierdie artikel skryf, is my eerste kleinkind gebore. Onwillekeurig dink ’n mens hoe God met mense op pad is, dat Hy telkens weer van vooraf begin, alles weer nuut maak. En opvallend: God begin so dikwels sy vernuwingswerk met ’n kind.

Blaai ’n mens deur die Bybel, dan lees jy die verhaal van Abraham en Sara wat oud en kinderloos was. God begin ’n nuwe verbond met die wonderbaarlike geboorte van hul seun Isak. Moses word as baba deur God se voorsienigheid uit die Nylrivier gered. Hanna en Elkana was kinderloos, maar Hanna bid en hulle ontvang ’n “geskenk van God” – Samuel. Samuel word reeds as jong seun deur God geroep en as profeet aangewys. Later salf hy nog ’n jong seun, besig om skape op te pas, om koning van Israel te word, en ons sing steeds die psalms wat koning Dawid geskryf het. Jeremia is as kind tot profeet geroep. Johannes die Doper se ouers (Elisabet en Elkana) was ook kinderloos. Johannes se geboorte is ’n wonder, en hy berei die pad vir nog ’n Kind wat deur die krag van God verwek en gebore word – Jesus Christus.

Deur die geskiedenis het God groot dinge laat gebeur. Die Bybel vertel vir ons dat dit gebeur wanneer ’n kind gebore word. Kinders staan in die teken van hoop, van ’n nuwe begin, van God wat aan mense ’n nuwe lewe skenk.  Die Kind in Betlehem bring hoop en nuwe lewe.

Mag elke lidmaat van die Hervormde Kerk hierdie Kerstyd iets van hierdie nuwe lewe en hoop ervaar. Mag elke kinderlaggie ons herinner dat God groot dinge laat gebeur – selfs deur die kleinste dingetjies.