Die Hervormer

Die Hervormer

AMPTELIKE MONDSTUK VAN DIE NEDERDUITSCH HERVORMDE KERK VAN AFRIKA

 

Redakteur

Ds Willem Sauer


Subredakteurs
Ds Etienne Fourie
Dr Johan van Staden


Produksieredakteur
Mev Tessa Oppermann


Redaksie
Ds Etienne Fourie
(voorsitter)
Dr Anet Dreyer-Krüger
Dr Elritia le Roux

Ds Elmien Knoetze

Mev Christa Clifton
Dr Wouter van Wyk
(sekretaris: SENTIK)

 

Grafies
 Mev Francis Nel

Mnr Hugo van Niekerk


Administrasie
Mev Sanell van Vuuren


Uitgewer
SENTIK
Nederduitsch Hervormde
Kerk van Afrika
Posbus 2368
PRETORIA
0001
Tel 012 322 8885
Faks 012 322 7906
sentik@nhk.co.za

 

By die Hoofposkantoor as
nuusblad geregistreer
ISSN 0259-949X


Individuele intekening

(gedrukte kopie)
R110 vir 11 uitgawes
R15 per individuele eksemplaar

 

Drukkers

Seriti Printing
Pretoria


Die redaksie aanvaar
verantwoordelikheid vir die
inhoud. Menings deur skrywers
uitgespreek, is egter
nie noodwendig die beleid
of standpunt van die
Hervormde Kerk nie.

Hoop in ’n hopelose wêreld

Hoe het die jaar nie verbygevlieg nie… Nog ’n jaar waarin ons, te midde van soveel woelinge, soveel uitdagings, soveel vreugdes en hartseer, tog ook soveel genade kon beleef! Ons kan nie anders nie as om te bely dat ons God in beheer is. Aan Hom kom toe al die lof, eer en aanbidding van ons harte.

Aan elke vrouelidmaat wat, daar waar sy geplant is, geblom en in die wêreld om haar ’n verskil gemaak het: Dankie! Dankie aan elke NHSV-tak wat die geleentheid om diensbaar te wees, raakgesien en aangegryp het. Dankie aan al die predikante, ouderlinge en diakens wat die NHSV ondersteun het in hul barmhartigheidstaak. U bring HOOP in ’n hopelose wêreld.

Mag die Woord wat mens geword het, u harte aanraak. Mag u in hierdie Kerstyd die liefde en genade van ons Heer in soveel oorvloed ervaar dat u nie anders sal kan nie as om dit ook met ander, wat nie so bevoorreg is nie, te deel.  

En mag 2016 vir ons almal ’n Immanuel-jaar wees: God met ons!