Die Hervormer

Die Hervormer

AMPTELIKE MONDSTUK VAN DIE NEDERDUITSCH HERVORMDE KERK VAN AFRIKA

 

Redakteur

Ds Willem Sauer


Subredakteurs
Ds Etienne Fourie
Dr Johan van Staden


Produksieredakteur
Mev Tessa Oppermann


Redaksie
Ds Etienne Fourie
(voorsitter)
Dr Anet Dreyer-Krüger
Dr Elritia le Roux

Ds Elmien Knoetze

Mev Christa Clifton
Dr Wouter van Wyk
(sekretaris: SENTIK)

 

Grafies
 Mev Francis Nel

Mnr Hugo van Niekerk


Administrasie
Mev Sanell van Vuuren


Uitgewer
SENTIK
Nederduitsch Hervormde
Kerk van Afrika
Posbus 2368
PRETORIA
0001
Tel 012 322 8885
Faks 012 322 7906
sentik@nhk.co.za

 

By die Hoofposkantoor as
nuusblad geregistreer
ISSN 0259-949X


Individuele intekening

(gedrukte kopie)
R110 vir 11 uitgawes
R15 per individuele eksemplaar

 

Drukkers

Seriti Printing
Pretoria


Die redaksie aanvaar
verantwoordelikheid vir die
inhoud. Menings deur skrywers
uitgespreek, is egter
nie noodwendig die beleid
of standpunt van die
Hervormde Kerk nie.

God se openbaring

Die hemel getuig van die mag van God,
die uitspansel maak die werk van sy hande bekend.
(Psalm 19: 2)

Mag wat ek sê en wat ek dink tog vir U aanneemlik wees,
Here, my Rots en my Verlosser.
(Psalm 19: 15)

Omgewingsetiek gaan, eenvoudig gestel, oor die sinvolle, simbiotiese verhouding tussen alle lewende organismes op aarde. Dit gaan ook oor die gesonde verhouding tussen mense en die niemenslike wêreld waarin ons leef. Daarteenoor vind ons antroposentriese denke wat weer die niemenslike leefwêreld gewoon sien as ’n instrument om die lewe vir ons makliker te maak. Die bronne en ander wesens op aarde word dus hulpmiddels om die mens as’t ware te dien.

Septembermaand kondig nuwe lewe aan – ’n wisseling van seisoen wat om die een of ander rede dikwels nuwe energie in mense se lewens wakker maak. Dit dring ons om opnuut aan ons omgewing en die natuur te dink. Voortspruitend hieruit, kan ons nie anders nie as om ons verhouding met God ook in berekening te bring. Hy is immers die Skepper wat alles tot stand gebring het.

Ek het ’n hele klompie jare gelede ’n oulike kinderdiens in ’n jeugbedieningsboek raakgeloop. Die skrywer het moeite gedoen om op ’n verstaanbare manier die saak van God wat Homself aan ons openbaar, oor te dra. Hy het van die standpunt uitgegaan dat ons van die hulpmiddels wat kinders ken, gebruik moet maak om moeilike begrippe met hulle te deel. Hy maak toe gebruik van televisieuitsendings, wat in die meeste kinders se lewens ’n prominente rol speel. Hierdie uitsendings kom via verskillende kanale net soos wat ons verskeie kanale tot ons beskikking het danksy die rykdom van netwerke wat tans in die uitsaaibedryf beskikbaar is.

Die eerste kanaal is die natuur. George Washington Carver wat in die 1860’s gebore is en in 1943 oorlede is, het reeds hieroor ’n opmerking gemaak. Hy het gesê dat hy aan die natuur dink as radioseine sonder grense. God praat elke uur met ons daardeur. As ons tog net op daardie golflengte wil inskakel en daarna luister. God maak Homself deur sy skeppingswerk bekend. Elkeen wat in die natuur rondbeweeg, raak intens bewus van die wonder van God se handewerk en die kunstige wyse waarop alles saamgestel is en deur sy leiding verder ontwikkel het deur die eeue.

Hy herskep voorts deur Jesus Christus. Dit sou ’n volgende kanaal of uitsending kon verteenwoordig. Hierdie wonderlike heelal wat Hy tot stand gebring het, wat in ’n groot mate deur mense se eie ongehoorsaamheid en roekeloosheid verniel word, kry ’n nuwe kleur en inhoud deur Jesus se koms na die aarde.

Die derde kanaal is sy Woord en daarmee saam sy Gees wat elkeen lei tot ’n verhouding met hierdie lewende God. Elkeen wat hom of haar verbind aan die inhoud van die blye boodskap leef in ’n hegte verhouding met God.

Hierdie kinderdiens se inhoud vat in ’n groot mate die hooftemas van die Septemberuitgawe saam. Ds Marius Bacon vertel van die een kanaal waardeur God Homself aan ons openbaar, naamlik die natuur. Prof Ernest van Eck vertel van herskepping deur Jesus Christus. Jesus het nuwe kleur aan ons leefwêreld kom gee. Na sy koms sou die gebrokenheid en die verdeeldheid onder mense ’n nuwe nuanse kry. Verby is eksklusiwiteit, verby is verwerping. Ons vind in Jesus eenheid, liefde en familiale bande onder alle gelowiges en verdraagsaamheid teen-oor niegelowiges.

Albei hierdie sogenaamde kanale roep ons op tot aksie. Ons kan nie onverskillig staan teenoor die woonplek wat God vir ons geskep het nie. Ons word tot verantwoording geroep. Talle voorbeelde van die vernietiging van ons natuur word ongelukkig weekliks in nuusblaaie uitgewys. Of dit diere soos renosters en leeus is wat deurloop en of dit kosbare plantegroei is wat onnadenkend verniel en vernietig word, dit is algemeen. Ons is ongelukkig in ’n mate reeds gedesensiteer oor hierdie stropery. Trouens, ons doen dikwels mee daaraan. Ds Bacon gee sinvolle riglyne vir hoe ons die skade kan bekamp en voorkom.

Ons taak en roeping, volgens God se Woord, is immers om op te pas, om te versorg. Dit lyk soms asof ons aan die slaap geraak het voor die skerm toe hierdie inhoude uitgesaai is – by wyse van spreke.

Ons word via ’n volgende kanaal, in antwoord op God se herskepping, sy Woord en die werking van die Heilige Gees, geroep om aan Jesus gelyk te probeer word. Om iets van die liefde en genade wat Hy in ons wêreld ingebring en verkondig het, te weerspieël. Ook in terme hiervan lees en hoor ons te dikwels van die teendeel. Ook hierin faal ons dikwels in ’n groot mate. Ons misluk nie omdat ons nalaat om in Jesus se spore te trap nie; ons faal omdat die gees van ontvanklikheid, gasvryheid en liefde nie deel van ons daaglikse bestaan vorm nie.

God openbaar Homself op soveel verskillende maniere aan ons. Hy maak Homself voelbaar en sigbaar in ons daaglikse bestaan. Ons Christelike roeping en ons band met die natuur om ons noop ons om nie antroposentries nie maar eerder omgewings-eties met die natuur te werk. Hierdie roeping vra van ons om medemenslik en in liefde met ander om te gaan.