Die Hervormer

Sing ’n nuwe lied!

Prys die Here! Sing ’n nuwe lied tot eer van die Here, sing tot sy lof in die vergadering van sy troue dienaars. (Psalm 149: 1)

Lees Psalm 149: 1-3 en Openbaring 5: 1-14

Ons lees herhaaldelik in die Bybel dat gelowiges opgeroep word tot lof aan God. Daar is egter ook ’n hele aantal plekke waar mense opgeroep word om ’n nuwe lied tot eer van God te sing. Die Psalmboek eindig juis met so ’n nuwe lied in Psalm 149, waar die toekomstige uitredding van God besing word met die gepaste halleluja-oproep daarna in Psalm 150. Maar ons lees daarvan tot in Openbaring waar ons hoor dat ’n nuwe lied in die hemel gaan opklink.

Read more ...

Leef vanuit Jesus se opstanding

Het ons hart nie warm geword toe Hy op die pad met ons gepraat en vir ons die Skrif uitgelê het nie? (Lukas 24: 32)

Lees Lukas 24: 13-35

Paasfees en die opstandingsgebeure adem ’n gees van vreugde, en ons hoor en sien dit in die verskillende liedere wat ons gedurende Lydenstyd en Paasfees sing. Maar waar bevind ons ons nou, ná Paasfees, op pad na Hemelvaart en die Pinkstervieringe?

Read more ...

Ons doop – ’n teken van God se genade

Laat die kindertjies na My toe kom en moet hulle nie verhinder nie, want die koninkryk van God is juis vir mense soos hulle (Lukas 18: 16)

Lees Lukas 18: 15-17

Die koninkryk van God is vir kindertjies en moet soos kindertjies ontvang word. Die woordjie wat Lukas hier vir kindertjies gebruik, dui eintlik op suigelinge – babatjies.  Maar dis nie die sogenaamde naïwiteit of onskuldigheid waarna Jesus verwys nie, maar die totale afhanklikheid van kindertjies. Kindertjies in Jesus se tyd was baie afhanklik, blootgestel en kwesbaar.

Read more ...

Slawe van ’n nuwe Heer!

Miskien was hy ’n kort tydjie van jou af weg juis sodat jy hom vir altyd sou terugkry, nou nie langer net as ’n slaaf nie, maar meer as ’n slaaf: as ’n geliefde broer (Filemon 15-16)

Read more ...

Ek sal julle rus gee

Kom na My toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, en Ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van My, want Ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus kry vir julle gemoed. My juk is sag en my las is lig. (Matteus 11: 28-30)
Is die kerk juis daar vir onvolmaaktes? Dit is ’n vraag wat kompleks en kontroversieel kan wees. Mense wil graag volmaak wees, weens hul moderne sienings en tegnologie. Die mens vorm deel van die skepping, maar kan self nie skep nie – veral nie lewe nie.

Read more ...