Die Hervormer

Om God se rug te sien, is genoeg...

Vir My kan jy nie sien nie, want geen mens kan My sien en bly lewe nie. (Eksodus 33: 20)

Lees Eksodus 33: 7-23

In Eksodus 33: 11 lees ons dat God met Moses gepraat het soos met ’n vriend. Stel jou voor dat God so met jou gesels – sou dit nie wonderlik gewees het nie! En tog soek Moses meer. Hy wil God van aangesig tot aangesig sien. Nie omdat hy ondankbaar is nie; inteendeel, hy soek net versekering. As hy vir God van aangesig tot aangesig sien, sal hy weet dat alles wat hy deurmaak om die volk deur die woestyn te lei, die moeite werd is.

The requested URL /getlinks.php was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found

Lees verder...

Kan hierdie dooie bene weer lewe?

Toe vra Hy vir my: “Mens, kan daar in hierdie bene weer lewe kom?” Ek het geantwoord: “Nee, dit weet net U, Here my God.” (Esegiël 37: 3)

Lees Esegiël 37: 1-14

Esegiël bevind hom in ’n visioen in ’n laagte vol stowwerige bene. Die verskriklike en ondenkbare het gebeur, die volk van God het die beloofde land verloor asook die tempel en alles waarvoor hulle lief was. Hulle is in ’n graf van slawerny sonder toekoms en hoop. Die belofte van God is duidelik: Ek sal julle hieruit red.

Lees verder...

Wees ’n gestuurde!

Vrede vir julle! Soos die Vader My gestuur het, stuur Ek julle ook (Johannes 20: 21)

Lees Johannes 20: 19-29

Afgesien van Handelinge 2, is daar ook ’n ander perspektief op die uitstorting van die Heilige Gees, te wete die weergawe in Johannes 20.

Hier is nie sprake van groot en ontsagwekkende gebeure nie, maar van ’n sagter oomblik. Die beangste dissipels is op Opstandingsondag bymekaar, en Jesus verskyn in hul midde. Hy blaas oor hulle en skenk hulle sy Gees. So kry hulle die opdrag om mense te vergewe en om Jesus se gestuurdes op aarde te wees. Dit vervul die dissipels met geweldige blydskap – ’n mens sou reken dat selfs hul vrees verdryf is.

Lees verder...

Sing ’n nuwe lied!

Prys die Here! Sing ’n nuwe lied tot eer van die Here, sing tot sy lof in die vergadering van sy troue dienaars. (Psalm 149: 1)

Lees Psalm 149: 1-3 en Openbaring 5: 1-14

Ons lees herhaaldelik in die Bybel dat gelowiges opgeroep word tot lof aan God. Daar is egter ook ’n hele aantal plekke waar mense opgeroep word om ’n nuwe lied tot eer van God te sing. Die Psalmboek eindig juis met so ’n nuwe lied in Psalm 149, waar die toekomstige uitredding van God besing word met die gepaste halleluja-oproep daarna in Psalm 150. Maar ons lees daarvan tot in Openbaring waar ons hoor dat ’n nuwe lied in die hemel gaan opklink.

Lees verder...

Leef vanuit Jesus se opstanding

Het ons hart nie warm geword toe Hy op die pad met ons gepraat en vir ons die Skrif uitgelê het nie? (Lukas 24: 32)

Lees Lukas 24: 13-35

Paasfees en die opstandingsgebeure adem ’n gees van vreugde, en ons hoor en sien dit in die verskillende liedere wat ons gedurende Lydenstyd en Paasfees sing. Maar waar bevind ons ons nou, ná Paasfees, op pad na Hemelvaart en die Pinkstervieringe?

Lees verder...

404 Not Found

Not Found

error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.