Die Hervormer

Uit die Woord

Wie wil julle dien?

Toe sê Josua vir die hele volk: “So sê die Here die God van Israel ... Ek het julle ’n land gegee wat julle nie bewerk het nie, stede wat julle nie gebou het nie, maar waar julle kon gaan woon; julle eet van wingerde en olyfboorde wat julle nie geplant het nie. Betoon dan nou eerbied aan die Here en dien Hom met opregtheid en met trou... Of, as julle dit nie goedvind om die Here te dien nie, kies dan vandag wie julle wil dien... Wat my en my familie betref, ons sal die Here dien. (Uit: Josua 24)

Read more ...

Bepaal die Heilige Gees ook ons gedrag?

Dié wat aan Christus Jesus behoort, het hulle sondige natuur met al sy hartstogte en begeertes gekruisig. Ons lewe deur die Gees; laat die Gees nou ook ons gedrag bepaal. (Galasiërs 5: 24-25)

Lees Galasiërs 5: 16-26

Op pinksterdag stuur God die Vader die Heilige Gees na die dissipels, soos Jesus belowe het. Die Heilige Gees kom op en in hulle, en hulle getuig oor die wonderlike dinge wat God deur sy Seun, Jesus Christus, die Verlosser, kom doen het.

Read more ...

Uit die Woord

Vrug van die Gees

 

Die vrug van die Gees ... is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing... Ons moenie verwaand wees, mekaar uittart of op mekaar afgunstig wees nie. (Gal 5: 22, 23, 26)

Read more ...

Hoop in ’n verwarde wêreld

...julle (moet) vas en sterk bly staan in die geloof en julle nie laat losruk van die hoop wat in julle gewek is deur die evangelie wat julle gehoor het nie. Dit is die evangelie wat aan al die mense op die aarde verkondig is... (Kolossense 1: 23)

Lees Kolossense 1: 9-23

Dié brief van die apostel Paulus is al beskryf as die kortste brief, maar ’n brief deurdrenk met hoop. Boonop het die brief nie sy ontstaan in voorspoedige en onbekommerde tye nie, maar klink die boodskap van hoop vanuit die gevangenis en ’n wêreld uitgelewer aan talle magte en kragte. ’n Wêreld van verwarring en onsekerheid – en in so ’n wêreld gryp mense na strooihalms, na iets wat hoop of sekerheid bring.

Read more ...

Uit die Woord

Hoop en geloof

Om te glo, is om seker te wees van die dinge wat ons hoop, om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie. Dit is immers vanweë hulle geloof dat daar oor die mense van die ou tyd met soveel lof getuig is. Omdat ons glo, weet ons dat die wêreld deur die woord van God geskep is: die sigbare dinge het dus nie ontstaan uit iets wat ons sien nie. (Heb 11: 1-3)

Read more ...