Die Hervormer

Geloof leef in verhoudings

Wat julle ook al doen, doen dit van harte soos vir die Here en nie vir mense nie, omdat julle weet dat julle van die Here as beloning sal kry wat Hy belowe het. (Kolossense 3: 23-24)

Lees Kolossense 3: 18 – 4: 1

Ons lees hierdie oordenking in die Lydenstyd. Dit laat ons primêr dink aan die betekenis en inhoud van Jesus Christus se lyding. Ons bedink Jesus se intog in Jerusalem, die gevangeneming, onregverdige verhore, wrede marteling en die kruisiging. Met tyd het Jesus se volgelinge geleer dat hulle self lyding sal ken. Ons lyding hier en nou bestaan uit allerlei uitdagings, gedurige beproewings en slu aanvegtings.

Read more ...

Uit die Woord

Onverdiende lyding

Dit is genade as iemand die pyn van onverdiende lyding verduur omdat hy aan God getrou wil wees. As julle gestraf word wanneer julle oortree het, watter verdienste is daarin as julle dit verdra? Maar om lyding te verdra wanneer julle goed doen, dit is genade van God. Juis hiervoor is julle ook geroep, omdat Christus self vir julle gely en so vir julle ’n voorbeeld gestel het, sodat julle in sy voetspore kan volg. Hy het self ons sondes in sy liggaam aan die kruis gedra. Daardeur is ons vir die sondes dood en kan ons lewe in gehoorsaamheid aan die wil van God. Deur sy wonde is julle genees. (1 Pet 2: 19-21, 24)

Read more ...

Uit die Woord

Geloof en genade

God was genadig teenoor my omdat ek in my ongeloof nie geweet het wat ek doen nie. Ons Here het my oorlaai met sy genade en met geloof en liefde wat ons deel is in Christus Jesus (1 Tim 1: 13-14).

Read more ...

Leef jou geloof na binne, na buite en anders

Aan Hom wat vir ewig Koning is, die onverganklike, onsienlike, enigste God, kom toe die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid! Amen. (1 Timoteus 1: 17)

Lees 1 Timoteus 1: 1-17

Ek wonder soms of ons regtig dink oor die rol wat geloof in ons lewens behoort te speel en watter rol dit regtig speel. In ’n wêreld wat al hoe meer ongeërg raak oor geloofsdinge, behoort ons baie diep hieroor na te dink en seker te maak dat ons erns maak met ons geloof, met Bybelkennis en met gebed, want dit is die dinge wat aan ons lewens dieper betekenis gee.

Read more ...

Wag op God

Die volk wat in donkerte geleef het, het ’n groot lig gesien, oor dié wat in die donker land was, het ’n lig geskyn. (Jesaja 9: 1)

Lees Jesaja 8: 23 – 9: 16; Lukas 1: 26-38

Die laaste vier Sondae voor Kersfees noem ons Advent. Advent beteken Wag op God. Om te wag op God is nie om verwar te word met slegtigheid, luiheid, nie bereid om te werk nie. Dit het te doen met God wat beloftes maak en mense wat doelgerig wag op God om sy beloftes waar te maak.

Read more ...