Die Hervormer

Uit die Woord

Alles genade

 Daar is ’n verskeidenheid van genadegawes, maar dit is dieselfde Gees wat dit gee; daar is ’n verskeidenheid van bedieninge, maar dit is dieselfde Here wat die opdrag gee; daar is ’n verskeidenheid van kragtige werkinge, maar dit is dieselfde God wat alles in almal tot stand bring. Aan elkeen afsonderlik word ’n werking van die Gees gegee tot voordeel van almal. (1 Korintiërs 12: 4-7)

Read more ...

Kies om God te dien

Hou dan op met elke vorm van kwaad, met alle bedrog, huigelary, jaloesie en kwaadpratery (1 Petrus 2: 1).

Lees 1 Petrus 2: 1- 10

Ons kyk elke oggend in ’n spieël en ons doen dit om twee redes. Die eerste is om vir onsself te sien hoe ons lyk. Ons kyk daarin of ons gesig en voorkoms aanvaarbaar is. Die tweede rede is om te weet hoe jy vir ander mense lyk – wat hulle sien. ’n Spieël weerspieël ons identiteit asook dit wat ander van ons raaksien.

Read more ...

Uit die Woord

Wie wil julle dien?

Toe sê Josua vir die hele volk: “So sê die Here die God van Israel ... Ek het julle ’n land gegee wat julle nie bewerk het nie, stede wat julle nie gebou het nie, maar waar julle kon gaan woon; julle eet van wingerde en olyfboorde wat julle nie geplant het nie. Betoon dan nou eerbied aan die Here en dien Hom met opregtheid en met trou... Of, as julle dit nie goedvind om die Here te dien nie, kies dan vandag wie julle wil dien... Wat my en my familie betref, ons sal die Here dien. (Uit: Josua 24)

Read more ...

Uit die Woord

Wie wil julle dien?

Toe sê Josua vir die hele volk: “So sê die Here die God van Israel ... Ek het julle ’n land gegee wat julle nie bewerk het nie, stede wat julle nie gebou het nie, maar waar julle kon gaan woon; julle eet van wingerde en olyfboorde wat julle nie geplant het nie. Betoon dan nou eerbied aan die Here en dien Hom met opregtheid en met trou... Of, as julle dit nie goedvind om die Here te dien nie, kies dan vandag wie julle wil dien... Wat my en my familie betref, ons sal die Here dien. (Uit: Josua 24)

Read more ...

Bepaal die Heilige Gees ook ons gedrag?

Dié wat aan Christus Jesus behoort, het hulle sondige natuur met al sy hartstogte en begeertes gekruisig. Ons lewe deur die Gees; laat die Gees nou ook ons gedrag bepaal. (Galasiërs 5: 24-25)

Lees Galasiërs 5: 16-26

Op pinksterdag stuur God die Vader die Heilige Gees na die dissipels, soos Jesus belowe het. Die Heilige Gees kom op en in hulle, en hulle getuig oor die wonderlike dinge wat God deur sy Seun, Jesus Christus, die Verlosser, kom doen het.

Read more ...