Die Hervormer

Julle is my getuies

... julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem sowel as in die hele Judea en in Samaria en tot in die uithoeke van die wêreld. (Handelinge 1: 8)

Lees Handelinge 2: 1-13

Dit was baie maklik om Jesus na te volg toe dit goed gegaan het, toe Jesus daar was om leiding te gee en self die inisiatief te neem. Hulle het alles vir Hom gelos: hul werk, families en vriende. Alles op die belofte van die nuwe koninkryk wat hulle saam met Hom sou oprig.

Read more ...

Uit die Woord

Die Heilige Gees

Só sal dit in die laaste dae wees, sê God: Ek sal my Gees uitstort op alle mense: julle seuns en julle dogters sal as profete optree; julle jongmense sal gesigte sien; julle oumense sal drome droom. Ja, op my dienaars en my dienaresse sal Ek in daardie dae my Gees uitstort, en hulle sal as profete optree. ... So sal dit dan wees: elkeen wat die Naam van die Here aanroep, sal gered word. (Handelinge 2: 17-18, 21)

Read more ...

Ons Voorspraak by die Vader

Dit skrywe ek aan julle, my liewe kinders, dat julle nie moet sondig nie. En as een van ons sondig – ons het Jesus Christus, die regverdige, as ons voorspraak by die Vader. Hy is die versoening vir ons sondes; en nie net vir óns sondes nie, maar ook vir dié van die hele wêreld. (1 Johannes 2: 1-2)

In die Nuwe Testament is daar verskeie “titels” of “name” waarby ons die Here Jesus leer ken, onder andere Goeie Herder ... Messias ... Woord ... Wingerdstok ... Bruidegom, om maar net ’n paar te noem. En hoewel al hierdie titels waar en mooi is, is daar een titel van ons Here Jesus wat vir ons geloof vandag groot betekenis moet hê – dié titel wat in ons teksvers gebruik word: “voorspraak”. Want dit is waaroor ons viering van Hemelvaart gaan...

Read more ...

Uit die Woord

Jesus se hemelvaart

Toe hulle ’n keer weer bymekaar was, het hulle vir Jesus gevra: “Here, is dit nou die tyd dat U die koninkryk vir Israel weer gaan oprig?” Hy het hulle geantwoord: “Dit is nie vir julle om die tyd en omstandigheid te weet wat die Vader in sy eie mag bepaal het nie. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem sowel as in die hele Judea en in Samaria en tot in die uithoeke van die wêreld.”

Read more ...

Ons Koning regeer

Dit het gebeur sodat die uitspraak van die profeet vervul sou word: Sê vir Sion: Kyk, jou Koning kom na jou toe; Hy is nederig en Hy ry op ’n donkie, op die vul van ’n pakdier. (Matteus 21: 4)

Lees in die Ou Testament Sagaria 9: 9-10 en in die Nuwe Testament Matteus 21: 1-11

Bely ons Jesus as Koning? Die beeld van ’n koning is vir sommige van ons ’n veraf beeld, een wat ons koppel aan vrees en magsmisbruik. Ons verbind dit selde aan leierskap en lof. Ons is bekend met die gebruik in Engeland, wat sowel ’n grondwetlike koning as ’n premier het. Die koningin is slegs die skynhoof. Die premier is die een wat die politieke besluite van die volk tot uitvoer moet bring.

Read more ...