Die Hervormer

Toegerus deur die Gees

Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem sowel as in die hele Judea en in Samaria en tot in die uithoeke van die wêreld. (Handelinge 1: 8) 

Lees Handelinge 1: 1-8

Tien dae nadat Jesus hierdie woorde gesê het, wanneer die Heilige Gees uitgestort word, is dit duidelik: Dis ’n hele nuwe bedeling wat ingelui word. Die opdrag aan die dissipels behels eintlik dat hulle die kerk in ’n heel nuwe rigting moet lei. Voorheen was die verlossing net toegespits op die Jode, die uitverkore volk van God. Nou word die boodskap van God se verlossing na die nasies toe geneem.

Dit is so radikaal anders. So nuut! Nêrens in die Ou Testament lees ’n mens dat daar so ’n opdrag gegee word nie. Met hierdie nuwe opdrag definieer God sy volk anders as tevore. Omdat die evangelie na die volke toe geneem word, word dit een van die wyses waarop die kerk homself leer definieer en word dit een van die redes vir die kerk se bestaan.

Daar was by ’n paar geleenthede in die geskiedenis van God se plan met sy volk ingrypende wendings. Die eerste was waarskynlik met Abram se roeping. Waar elkeen sy eie god gehad het en elkeen ’n eie godsdiens, word die kerk nou ’n groep, ’n familie, die kinders van Abraham. Met Moses word die kerk ’n volk met ’n wet om hul lewe en hul godsdiens te reguleer. In Dawid, die koning van Israel, begin ons die belofte van ’n komende “Koning van Israel” sien. En dan kom die groot keerpunt met die geboorte van Jesus Christus.

Pinkster is die volgende ingrypende moment. Die evangelie word nou met mag en mening die wêreld ingestuur. En God verseker, deur die ingrype van die Heilige Gees, dat dit radikaal en onomkeerbaar is.

Die Heilige Gees word die stukrag agter die uitbreiding van die evangelie van verlossing. In die krag wat die Heilige Gees verteenwoordig, is daar sekere komponente opgesluit wat nodig is sodat gewone mense die opdrag van Jesus wel kan uitvoer. Net soos met Besaleël (Eks 31: 2-3), rus die Gees met Pinkster eenvoudige mense toe om met vaardigheid, insig en verstand te doen presies wat op daardie oomblik nodig is om die evangelie na die uithoeke van die aarde te versprei.

So sal God my en jou, as lidmate van sy kerk op aarde, vandag ook toerus met dit wat nodig is in vaardigheid, insig en verstand om in hierdie spesifieke tyd en omstandighede sy boodskap van verlossing uit te dra na daar waar dit die nodigste is.