Die Hervormer

Uit die Woord

In gehoorsaamheid

Hierdie woorde van die Here moet julle lewe vul. Julle moet dit as herinneringsteken vasbind aan julle hande en dit moet ’n merk op julle voorkoppe wees. Leer dit vir jou kinders deur met hulle daaroor te praat as jy in jou huis is en as jy op pad is, as jy gaan slaap en as jy opstaan. Skryf dit op jou deurkosyne en op jou stadspoorte. Dan sal julle en julle nageslag lank, ja, so lank as die hemel en aarde sal bestaan, bly woon in die land wat die Here met ’n eed beloof het om aan julle voorvaders te gee.

As julle al hierdie gebooie wat ek julle vandag gee, stiptelik gehoorsaam deur daarvolgens te lewe en die Here julle God lief te hê, sy wil te doen en Hom aan te hang, sal Hy al hierdie nasies verdryf,  en dan sal julle die grondgebied van nasies wat groter en sterker is as julle, in besit neem. Elke plek waar julle kom, sal julle s’n wees... (Deuteronomium 11: 18-24)

God roep ons om met woord en daad

vir Hom te leef en werk.

Hy roep ons deur sy Woord en Gees

en maak van ons sy kerk.

Hy kies, bewaar en onderhou;

Hy inspireer en bou.

Geloof wat deur die liefde werk,

hou aan, bly groei, maak sterk.

God roep, en salf ons met sy Gees

tot koning en profeet;

tot priester, met ’n hart en hand

vir hul in nood en leed.

Hy leer ons om te werk en bid,                      

om berge te versit.

Hy wat vir ons die gawes gee,

maak ons vir diens gereed.

Ek hoor U roep; en ken u stem;

ek luister na u woord.

Laat, Here, ons gehoorsaam wees;

U dien soos wat dit hoort.

Waar kan ’n groter vreugde wees,

o Vader, Seun en Gees?

Deur omgee en met uitreik, Heer,

gaan ons met blydskap voort.

(Attie van der Colf,

Gesang 524: 1-3,

Liedboek van die Kerk)