Die Hervormer

Uit die Woord

Hy leer ons bid

 

Terwyl Hy weggaan en hulle nog stip na die hemel kyk, het daar skielik twee mans in wit klere by hulle gestaan. Dié sê toe vir hulle: “Galileërs, waarom staan julle so na die hemel en kyk? Hierdie Jesus wat van julle af na die hemel toe opgeneem is, sal net so terugkom soos julle Hom na die hemel toe sien opgaan het.” (Hand 1: 10-11)

Hy is ons voorspraak by die Vader

deur Hom tree ons vrymoedig nader.

Hoe groot ons sondeskuld ook is,

volkome word dit uitgewis.

Wie soek, sal vind; wie klop in hoop,

vind so die poort na God toe oop.

Hy hoor die dank- en smeekgebede

van ons, sy swakke aardse lede.

Hy toon aan ons sy trou en mag –

sy las is lig, sy juk is sag.

Het ons nie raad nie, weet ons dít:

Hy is by ons, Hy leer ons bid.

(Attie van der Colf, Gesang 428: 2-3, Liedboek van die Kerk)