Die Hervormer

Wees my getuies na alle mense

...julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem sowel as in die hele Judea en in Samaria en tot in die uithoeke van die wêreld (Handelinge 1: 8)

Lees Handelinge 1: 1-11

Reeds voor sy hemelvaart gee Jesus deur die Heilige Gees aan die apostels bevele oor hul verantwoordelikheid vir wanneer Hy van hulle af sou weggaan. Hierdie gawe van die Heilige Gees is onlosmaaklik verbind aan getuie wees; sending; kerstening – in Jerusalem, onder eie volksgenote, maar ook in Judea, Samaria, die uithoeke van die wêreld. Buitekerklikes, Jode, Moslems, aanhangers van ander godsdienste...

Ja, die Hervormde Kerk doen ook sendingwerk. Ons kan nie ware kerk wees as ons nie die Woord verkondig nie, nie sendingwerk doen nie. Elke gelowige het ’n sendingopdrag – ons het ook elkeen ’n sendinghand. Aan dié hand is daar vyf vingers:

  1. Elke gelowige moet ’n lig wees wat Jesus Christus aan elkeen in sy huis, by die werk, by die skool, op die plaas, op die sportveld – aan almal – uitdra.
  2. Elke gelowige moet met sy gebede vir die saak van kerstening intree. Sending is ’n saak van gebed.
  3. Iemand moet steeds die werk waarvoor gebid word, gaan doen!
  4. Om te gaan na die wêreld toe, het die kerk ook finansies of materiële ondersteuning nodig. So was Paulus dankbaar dat die kerk in Filippi ’n aandeel aan sy rekening van inkomste en uitgawes gehad het.
  5. In die vyfde plek is enige soort hulp anders as finansiële bystand en gebed nodig. Johannes roep Gaius op: Help hulle asseblief vir hulle verdere reis op ’n wyse soos God dit verwag, want hulle is op reis om Christus te verkondig, en hulle ontvang niks van die heidene nie (3 Joh vers 6).

Kerstening en sending is uiteindelik nie iets wat ander mense doen nie. Dis ’n saak van geloof, van die hart en van die hand van elke gelowige. Dit is ook nie noodwendig die een of ander tog na ’n eksotiese land nie. Sending, getuienis, kerstening is bloot om gelowig te wees. Dit is om te bely dat God liefde is; dat Jesus Christus Verlosser en Saligmaker is. Hy is die Weg en die Waarheid.

Deur die Woord van God word die geloof in ons deur die Heilige Gees gewek. Niemand, geen mens, kan sê dat Jesus die Here, die Seun van God is behalwe deur die Heilige Gees nie. Die mens wat die Woord na iemand bring, bring slegs ’n getuienis. Die Heilige Gees bring die oortuiging.

Ons, die kerk wat op pad is na die wederkoms van die Here Jesus Christus, moet die voorreg van ons kerstenings-roeping vervul. Laat ons die krag van die Heilige Gees gebruik om aan die mensdom te vertel dat Jesus leef, dat Hy nou by God in die hemel is, en dat daar vir elkeen wat in Hom glo, ook plek is by God. Amen.