Die Hervormer

Kan hierdie dooie bene weer lewe?

Toe vra Hy vir my: “Mens, kan daar in hierdie bene weer lewe kom?” Ek het geantwoord: “Nee, dit weet net U, Here my God.” (Esegiël 37: 3)

Lees Esegiël 37: 1-14

Esegiël bevind hom in ’n visioen in ’n laagte vol stowwerige bene. Die verskriklike en ondenkbare het gebeur, die volk van God het die beloofde land verloor asook die tempel en alles waarvoor hulle lief was. Hulle is in ’n graf van slawerny sonder toekoms en hoop. Die belofte van God is duidelik: Ek sal julle hieruit red.

Jesus Christus is dood, toegemaak in ’n grafkelder. Die vroue verkondig die evangeliese wonder: Jesus lewe, ons het Hom gesien. Nee, dit kan nie. Dan ’n wedloop na die graf wat toe wel leeg is. Petrus kyk, nee dit kan nie – ek sien en glo nie wat julle sien en glo nie.

Jesus is voor hul oë weggevat en hulle kry ’n belofte: In my Gees kom Ek na julle toe terug. Julle is my tempel waarin Ek woon. Kan dit, is so iets moontlik?

Die kerk as geloofsbeweging groei in hierdie Heilige Gees tot iets wat regoor die wêreld van destyds versprei. Teen die magte van die tyd, die Romeinse owerhede, die Joodse leiers en vyandige kulture, groei hierdie kerk van Jesus Christus. Kan dit gebeur sonder planne en vergaderings, sonder strategie? Natuurlik nie, en tog...

Deur die versmoring heen van die Roomse Kerk se verval, die verwoestende godsdiensoorloë en latere verval in allerhande geloofswyshede wat die evangelie van Jesus Christus ondermyn, het hierdie kerk bly bestaan. Hoe kon dit...

En nou: Hier in hierdie land met so ’n intens uiteenlopende burgery wat alles wat gebeur so verskillend ervaar en so verskillend reageer op die prikkels van die dag, hoe is die kerk hier die verskil?

Die Hervormde Kerk as Christelike, Bybels-Reformatoriese geloofsgemeenskap leef hier in hierdie land, as ’n geloofsgemeenskap wat toenemend ’n minderheidsposisie inneem binne die breë omvattende beweging wat ons die Christelike geloof (die kerk) kan noem, met al sy versplinterde vorme van denominasies, wat ons kerke noem.

Kan hierdie kleiner wordende geloofsgemeenskap teen die magte en tendense van die dag steeds erns maak met die geloof in God die Vader, die Skepperheer, en met Jesus Christus ons Verlosser, en met die Heilige Gees? Kan hierdie kerk in die geloof die verskil wees en voortstu?

Nee, dit weet net U, Here my God.