Die Hervormer

Slawe van ’n nuwe Heer!

Miskien was hy ’n kort tydjie van jou af weg juis sodat jy hom vir altyd sou terugkry, nou nie langer net as ’n slaaf nie, maar meer as ’n slaaf: as ’n geliefde broer (Filemon 15-16)

Lees Filemon 1-25

Paulus skryf aan Filemon met ’n versoek om die slaaf Onesimus terug te ontvang nadat hy sy diens verlaat het. ’n Slaaf het geen regte gehad nie, want hy was die eiendom van sy eienaar wat sy lewe beheer het. ’n Slaaf moes aan sy eienaar terugbesorg word wat hom kon dissiplineer, selfs met die doodstraf. Die Romeinse reg het ruimte gemaak vir ’n slaaf om na ’n vriend van sy eienaar te vlug ter beoordeling en versagting van sy lot.

Daar is ’n besonder goeie verhouding tussen Paulus en Filemon, eienaar van die slaaf Onesimus. Behalwe dit, voer Paulus aan dat hy dankbaar is om te verneem van Filemon se liefde vir al die heiliges wat hulle harte bly maak, en sy geloof in die Here Jesus. Paulus gebruik nie sy gesag as apostel om sy doel te bereik nie, maar verwys na Filemon se regskape lewenswandel waaruit niks anders na vore kan kom nie as om Onesimus anders terug te ontvang as voorheen.

Verder is dit opvallend dat Paulus nie sy lot bekla nie. Hy bevind hom in haglike omstandighede, in ’n tronk, geboei aan ’n soldaat en uitgelewer aan die tronkhoof se guns om hom toe te laat om bepaalde voorregte soos om te bad, te geniet al dan nie. Sy lewe was in dié omstandighede eintlik niks werd nie, want ’n gevangene kon selfs summier tereggestel word. Merkwaardig genoeg sien Paulus homself nie as ’n gevangene van die owerheid van sy tyd nie, maar as ’n gevangene van Christus Jesus. Daarom plaas hy Filemon nie onder sy gesag as apostel nie, maar verwys hy na sy liefde en geloof in die Here Jesus. Daaruit kom met betrekking tot Onesimus, maar ook in die verhouding tussen Paulus en Filemon, die vraag ter sprake of eersgenoemde Paulus as ’n deelgenoot beskou, wat gemeenskaplike belange deel en begeer om daarvolgens te leef om Christus wil.  
 
Paulus wys daarop dat alhoewel Onesimus in die bestel van sy tyd nog ’n slaaf is, hy terselfdertyd meer as ’n slaaf is. In Christus het hy ’n geliefde broeder geword.

In Christus het alles nuut geword en verhoudinge word om Christus wil bepaal. Gelowiges moet daaraan uiting gee deur nie net te bely nie, maar dit ook na te leef, want ons het slawe van ’n nuwe Heer geword, dit kan nie anders nie. ’n Mens kan nie sê dat jy Christus liefhet, maar jou broer verdag maak nie. Breek die spiraal van die kwaad om in die liefde van Christus met mekaar saam te leef.