Die Hervormer

Ons Voorspraak by die Vader

Dit skrywe ek aan julle, my liewe kinders, dat julle nie moet sondig nie. En as een van ons sondig – ons het Jesus Christus, die regverdige, as ons voorspraak by die Vader. Hy is die versoening vir ons sondes; en nie net vir óns sondes nie, maar ook vir dié van die hele wêreld. (1 Johannes 2: 1-2)

In die Nuwe Testament is daar verskeie “titels” of “name” waarby ons die Here Jesus leer ken, onder andere Goeie Herder ... Messias ... Woord ... Wingerdstok ... Bruidegom, om maar net ’n paar te noem. En hoewel al hierdie titels waar en mooi is, is daar een titel van ons Here Jesus wat vir ons geloof vandag groot betekenis moet hê – dié titel wat in ons teksvers gebruik word: “voorspraak”. Want dit is waaroor ons viering van Hemelvaart gaan...

Read more ...

Uit die Woord

Jesus se hemelvaart

Toe hulle ’n keer weer bymekaar was, het hulle vir Jesus gevra: “Here, is dit nou die tyd dat U die koninkryk vir Israel weer gaan oprig?” Hy het hulle geantwoord: “Dit is nie vir julle om die tyd en omstandigheid te weet wat die Vader in sy eie mag bepaal het nie. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem sowel as in die hele Judea en in Samaria en tot in die uithoeke van die wêreld.”

Read more ...

Ons Koning regeer

Dit het gebeur sodat die uitspraak van die profeet vervul sou word: Sê vir Sion: Kyk, jou Koning kom na jou toe; Hy is nederig en Hy ry op ’n donkie, op die vul van ’n pakdier. (Matteus 21: 4)

Lees in die Ou Testament Sagaria 9: 9-10 en in die Nuwe Testament Matteus 21: 1-11

Bely ons Jesus as Koning? Die beeld van ’n koning is vir sommige van ons ’n veraf beeld, een wat ons koppel aan vrees en magsmisbruik. Ons verbind dit selde aan leierskap en lof. Ons is bekend met die gebruik in Engeland, wat sowel ’n grondwetlike koning as ’n premier het. Die koningin is slegs die skynhoof. Die premier is die een wat die politieke besluite van die volk tot uitvoer moet bring.

Read more ...

Uit die Woord

Mý Koning!

Jubel, Sion! Juig, Jerusalem! Jou koning sal na jou toe kom. Hy is regverdig en hy is ’n oorwinnaar, hy is nederig en hy ry op ’n donkie, op die hingsvul van ’n donkie.

Ek sal die strydwaens van Efraim vernietig, die perde uit Jerusalem uitroei. Die pyl en boog waarmee oorlog gemaak word, sal gebreek word. Die koning sal vrede vir die nasies afkondig en hy sal regeer van see tot see, van die Eufraat af tot in die uithoeke van die aarde. (Sagaria 9: 9-10)

Read more ...

’n Nuwe vooruitsig, ’n nuwe toekoms

Hierdie woorde van die Here moet julle lewe vul. Julle moet dit as herinneringsteken vasbind aan julle hande en dit moet ’n merk op julle voorkoppe wees. (Deuteronomium 11: 18)

Lees Deuteronomium 11: 1-18

As pelgrims, is ons as gelowiges onderweg na die heerlikheid. Op hierdie weg is dit onvermydelik dat ons sal stilstaan by bepaalde momente. Die afsluiting van dit wat was en die hoopvolle vooruitsig op dit wat kom, is so ’n moment.

Read more ...