Die Hervormer

Hoe lyk jou skottel en handdoek?

Maar Petrus sê vir Hom: “U sal in alle ewigheid nooit my voete was nie!” Daarop sê Jesus vir hom: “As Ek jou nie was nie, het jy nie deel aan My nie.” Simon Petrus sê toe vir Hom: “Here, dan nie net my voete nie, maar ook my hande en my gesig.”

Lees Johannes 13

Kommunikasie het oor die afgelope dekades drasties verander. Jongmense ken nie ’n wêreld sonder Facebook, Twitter, Instagram en WhatsApp nie. Familie en vriende kuier saam terwyl die een of ander skerm eerder as die mense rondom hulle die fokus is. Opvoedkundiges meen kinders se breine word deesdae anders “bedraad” en ontwikkel anders, omdat eendimensionele kommunikasie hul lewens oorheers. Dalk geld dit nie net vir kinders nie, maar ook vir volwassenes.

Read more ...

Uit die Woord

Hy leer ons dien

Toe Hy hulle voete klaar gewas en sy bokleed aangetrek het en weer aangesit het, sê Hy vir hulle: “Verstaan julle wat Ek vir julle gedoen het? Julle noem My julle Leermeester en Here, en julle is reg, want Ek is dit. As Ek, wat julle Here en julle Leemeester is, dan julle voete gewas het, behoort julle ook mekaar se voete te was. Ek het vir julle ’n voorbeeld gestel, en soos Ek vir julle gedoen het, moet julle ook doen. Dit verseker Ek julle: ’n Slaaf is nie belangriker as sy eienaar nie, en ’n gesant ook nie belangriker as die een wat hom gestuur het nie. Julle weet dit nou; gelukkig is julle as julle dit ook doen.” (Johannes 13: 12-17)

Read more ...

Julle is my getuies

... julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem sowel as in die hele Judea en in Samaria en tot in die uithoeke van die wêreld. (Handelinge 1: 8)

Lees Handelinge 2: 1-13

Dit was baie maklik om Jesus na te volg toe dit goed gegaan het, toe Jesus daar was om leiding te gee en self die inisiatief te neem. Hulle het alles vir Hom gelos: hul werk, families en vriende. Alles op die belofte van die nuwe koninkryk wat hulle saam met Hom sou oprig.

Read more ...

Uit die Woord

Die Heilige Gees

Só sal dit in die laaste dae wees, sê God: Ek sal my Gees uitstort op alle mense: julle seuns en julle dogters sal as profete optree; julle jongmense sal gesigte sien; julle oumense sal drome droom. Ja, op my dienaars en my dienaresse sal Ek in daardie dae my Gees uitstort, en hulle sal as profete optree. ... So sal dit dan wees: elkeen wat die Naam van die Here aanroep, sal gered word. (Handelinge 2: 17-18, 21)

Read more ...

Ons Voorspraak by die Vader

Dit skrywe ek aan julle, my liewe kinders, dat julle nie moet sondig nie. En as een van ons sondig – ons het Jesus Christus, die regverdige, as ons voorspraak by die Vader. Hy is die versoening vir ons sondes; en nie net vir óns sondes nie, maar ook vir dié van die hele wêreld. (1 Johannes 2: 1-2)

In die Nuwe Testament is daar verskeie “titels” of “name” waarby ons die Here Jesus leer ken, onder andere Goeie Herder ... Messias ... Woord ... Wingerdstok ... Bruidegom, om maar net ’n paar te noem. En hoewel al hierdie titels waar en mooi is, is daar een titel van ons Here Jesus wat vir ons geloof vandag groot betekenis moet hê – dié titel wat in ons teksvers gebruik word: “voorspraak”. Want dit is waaroor ons viering van Hemelvaart gaan...

Read more ...