Die Hervormer

Wetenskap – 'n etiese uitdaging

Gelowiges is ernstig oor etiek. So hoort dit ook, want Bybelse waardes is vir ons die rigsnoer en maatstaf van verantwoordelike gedrag. Met verantwoordelik word bedoel dat gedrag getoets word aan die vraag na wat reg of verkeerd is, in die algemeen én in spesifieke omstan­dig­hede.

Die Galileo-aangeleentheid
Die vraag oor die maatstaf van reg en verkeerd word gedemonstreer in twee groot etiese water­skeidingsmomente in die geskiedenis van die kerk, naamlik die Kruistogte en die Inkwisisie. Dit wat onder die vaandel van dié twee historiese bewegings plaasgevind het, was – ten spyte van goeie bedoelings – so wars van Bybelse en algemeen Christelike waardes dat dit ’n omwenteling gebring het in die selfverstaan en taakvervulling van die kerk.

Read more ...

Wat leer predikante op universiteit oor dissipelskap?

Die vraag na wat dominees op universiteit aangaande dissipelskap leer, is moeilik om te beantwoord, omdat die begrip in feitlik elke veld van die teologie ’n rol speel. Ons vind die begrip dissipelskap in die Ou en in die Nuwe Testament. Die tema het ook implikasies vir Praktiese Teologie, Sendingwetenskap en Sistematiese Teologie.

Studente kom egter die heel eerste keer in aanraking met die begrip wanneer hulle begin om die Nuwe Testament op ’n wetenskaplike wyse te bestudeer met die oog op resultate wat bevorderlik sal wees vir die geloof en die kerk.

Read more ...