Die Hervormer

'n Evangelie vir die sekulêre wêreld

Die woord sekulêr word nie meer so dikwels as ’n tydjie gelede gebruik om ons leefwêreld te beskryf nie. Tot redelik onlangs is dit gebruik om ’n oordeel te fel oor die heersende kultuur waarin die kerk veld bly verloor. Die afgelope klompie jare gebruik verskeie mense by voorkeur eerder die begrippe modern en postmodern om die huidige kultuur en leefwêreld te beskryf.

Watter begrippe ook al ingespan word om die huidige toestand van ons kultuur te beskryf, dit is duidelik dat ’n algemene oortuiging posgevat het dat die wêreld waarin ons gister en eergister geleef het, ingrypend verander het en dat hierdie verandering ingrypende gevolge het vir die kerk se roeping om die evangelie in die wêreld te verkondig. Wanneer mense egter moet verduidelik wat die verandering behels, kan die meeste nie oortuigend aandui waaroor dit gaan nie. Kom ons gee daarom rekenskap oor wat sekularisasie is.

Read more ...

Poëtiese verkondiging – eerbied vir God se stem

Ons moet God toelaat om aan die woord te kom.
Dit beteken dat ons moet swyg. En terugstaan – sodat God ruimte kan hê om te beweeg...

Klink dit voorbarig? Dit is minder voorbarig as om God toe te staan en dood te praat – sodat die gemeente en wêreld God nie kan sien of hoor nie! Soms is dit juis wat op ons kansels gebeur...

Om poëties te praat, is om ruimte te laat vir ander, soos in ’n kunswerk.

Read more ...

Wetenskap – 'n etiese uitdaging

Gelowiges is ernstig oor etiek. So hoort dit ook, want Bybelse waardes is vir ons die rigsnoer en maatstaf van verantwoordelike gedrag. Met verantwoordelik word bedoel dat gedrag getoets word aan die vraag na wat reg of verkeerd is, in die algemeen én in spesifieke omstan­dig­hede.

Die Galileo-aangeleentheid
Die vraag oor die maatstaf van reg en verkeerd word gedemonstreer in twee groot etiese water­skeidingsmomente in die geskiedenis van die kerk, naamlik die Kruistogte en die Inkwisisie. Dit wat onder die vaandel van dié twee historiese bewegings plaasgevind het, was – ten spyte van goeie bedoelings – so wars van Bybelse en algemeen Christelike waardes dat dit ’n omwenteling gebring het in die selfverstaan en taakvervulling van die kerk.

Read more ...

Wat leer predikante op universiteit oor dissipelskap?

Die vraag na wat dominees op universiteit aangaande dissipelskap leer, is moeilik om te beantwoord, omdat die begrip in feitlik elke veld van die teologie ’n rol speel. Ons vind die begrip dissipelskap in die Ou en in die Nuwe Testament. Die tema het ook implikasies vir Praktiese Teologie, Sendingwetenskap en Sistematiese Teologie.

Studente kom egter die heel eerste keer in aanraking met die begrip wanneer hulle begin om die Nuwe Testament op ’n wetenskaplike wyse te bestudeer met die oog op resultate wat bevorderlik sal wees vir die geloof en die kerk.

Read more ...