Die Hervormer

Kontekstuele teologie of teologie in konteks?

Dit is verbasend dat die onderwerp van kontekstuele teologie slegs sydelings in teologiese opleiding ter sprake kom, terwyl dit so ’n ernstige strydpunt was sedert die 1970’s. By die beoordeling daarvan is die eerste vraag wat beantwoord moet word: Wat behels kontekstuele teologie?

In ’n vroeë artikel (1985) wat uitloop op sy gelyknamige, meer uitgebreide werk, Models of contextual theology (Maryknoll: Orbis, 2004), beskryf Stephen Bevans kontekstuele teologie as ’n manier van teologiebeoefening wat vier dinge in ag neem: die gees en boodskap van die evangelie; die tradisie van die Christene; die kultuur van ’n spesifieke volk of streek; en sosiale verandering in daardie kultuur vanweë tegnologiese vooruitgang enersyds, en die stryd om geregtigheid en bevryding andersyds.

Read more ...

Die betekenis van die opstandingsverhaal

Die kerk het sewe Sondae toegewys vir nadenke oor die opstanding, want die opstanding is die groot nuus, die unieke van daardie gebeure. Baie mense het gesterf, vele deur kruisiging. Niemand het opgestaan nie, behalwe Jesus. Daarom, sê Paulus, is die opstanding eintlik die kern van die boodskap oor Jesus.

Die inligting wat ons uit die Evangelies kry oor die opstanding van Jesus is teenstrydig. Daar was engele wat eerste berig het van die opstanding toe die vroue die leë graf vind en die doeke waarmee Jesus toegedraai was. Maria het vir Jesus in die tuin gesien, maar Hom nie herken nie; so ook het die dissipels wat visgevang het Hom nie herken nie. Die Emmausgangers het ure lank op die pad saam met Hom gestap, maar Hom nie herken nie. Die dissipels het die berig gehoor, maar wou dit aanvanklik nie glo nie. Tomas wou aan Jesus se wonde vat voor hy sou glo.

Read more ...

Ons mitologiese bestaan

Dit kom voor asof mense nie kan bestaan sonder mites nie. Daar is ’n direkte verband tussen die sinvolheid van lewe en die reikwydte en diepte van die lokale mitologie. Selfs rasionele denke word dikwels oorwoeker deur mitologiese aannames.

Waarom is dit dat mense wat soek na vaste grond vir hul lewe dikwels die logiese bevindinge en feite van die alledaagse lewe verontagsaam en hulle eerder verlaat op die mites uit die verre verlede?

Read more ...

Wat is ware geloof?

Antwoord 21 van die Heidelbergse Kategismus lui: ʼn Ware geloof is nie alleen ’n vasstaande kennis waardeur ek alles wat God in sy Woord aan ons geopenbaar het vir waar aanvaar nie, maar ook ’n vaste vertroue wat die Heilige Gees deur die evangelie in my hart werk, naamlik dat God nie net aan ander nie, maar ook aan my uit loutere genade, slegs op grond van die verdienste van Christus, vergewing van sondes, ewige geregtigheid en saligheid geskenk het. Aan die hand van verskeie bydraes van Gerhard Ebeling word hier verder oor geloof besin.

Geloof is nie net ’n menslike idee of ’n moontlikheid nie, maar ’n gegewenheid. Geloof is nie ’n subjektiewe veronderstelling van mense wat oor geloof nadink of rekenskap daarvan gee nie, maar ’n gegewenheid wat nie ontken kan word nie en veral as godsdienstige fenomeen uitdrukking vind. Geloof is in alle gevalle waar dit ter sprake kom ’n aantoonbare verskynsel van die lewe – dan egter nie net as ’n fenomeen wat op die lewe betrekking het nie, maar ook as dié een wat aanspraak maak om aan die lig te bring wat ware lewe eintlik behels. Geloof gaan oor niks anders nie as die werklikheid self. Wie rekenskap van geloof wil gee, moet daarom die verband tussen geloof en lewe deurlopend in die oog hou. Geloof kan egter eers met betrekking tot die lewe bespreek word, wanneer uitgeklaar is wat geloof beteken.

Read more ...

Wat dan van my?

Teologie is die perspektiewe wat mense het op God, die openbaring, geloof en die betekenis daarvan vir die lewe. Die vereistes wat aan gegronde teologiese navorsing gestel word, is dieselfde as vir enige ander wetenskaplike navorsing wat aan ’n universiteit gedoen word. In hierdie opsig is teologie dus ’n wetenskap.

Daarmee is alles egter nie gesê nie. Kerklike teologie, om meer spesifiek te wees, dien die geloof wat die hartklop van die kerk is. Geloof is nie ’n wetenskaplike saak nie. Dit hou verband met die soeke na betekenis in die eb en vloed van die lewe. Dit is vertroue op God as die Gans Andere wat tog intiem by die lewensgang van elke gelowige betrokke is.

Read more ...