Die Hervormer

’n Nuwe toekoms vir die Kerkargief

Die Komitee vir die Argief en Biblioteek het met dankbaarheid en waardering kennis geneem van die besluit deur die Kommissie van die Algemene Kerkvergadering om die Kerk se Argief in fasiliteite van die Erfenisstigting in te ruim. Dr Christo Pretorius verduidelik.

Hierdie besluit is die vrug van verskeie vergaderings en gesprekke tussen die Argiefkomitee, die Vyfmankomitee en personeel van die Erfenisstigting. Tereg is dit ’n delikate proses wat met omsigtigheid en professionaliteit uitgevoer moet word, maar in die persoon van die Kerk se argivaris, Nándor Sarkady, en met die hulp en steun van die Erfenisstigting se personeel onder leiding van Cecilia Kruger, besturende direkteur, is die Komitee daarvan oortuig dat die verhuising met sorg sal geskied. Hierdie verhuising lui ’n nuwe toekoms vir die Argief in, ’n toekoms wat geskoei is op ’n bewaringsvennootskap tussen bewaringsgesindes.

Read more ...

’n Geskiedkundige vergadering in Leipzig

Die Wêreldgemeenskap van Gereformeerde Kerke (WGGK) hou hul 26ste Algemene Vergadering van 29 Junie tot 7 Julie in Leipzig, Duitsland. Dit is vir die Nederduitsch Hervormde Kerk ’n besonderse geleentheid, aangesien ons lidmaatskap wat in 1982 opgeskort is, weer amptelik herbevestig sal word.

Die NHKA was stigterslede van die destydse Wêreldbond van Reformatoriese Kerke, en dit is vir die Kerk ’n groot geleentheid om weer as volle lidkerk deel te kan neem aan die grootste ekumeniese liggaam in die Reformatoriese wêreld. ’n Mens kan amper nie help nie om jou te verwonder daaroor dat ons hertoetrede juis amptelik bevestig word in die jaar 2017, die jaar waarin 500 jaar van die Kerkhervorming gevier word...

Read more ...

Die sin van ’n ringsvergadering

Teen die begin van Junie het die meeste jaarlikse ringsvergaderings reeds plaasgevind. En, net soos ’n verjaardag na die ouderdom van 40, word dit baie maklik ’n gewoonte wat sonder ophef verbygaan. En sonder dat dit enige verskil aan ’n mens se lewe maak?

’n Ringsvergadering het ’n belangrike opsigtaak. Daarom moet elke gemeente se verslae en bedieningsplan op die vergadering bespreek word. Die ringskommissie moet toesien dat elke gemeente se verslae, gemeentelike inligting en gemeentetellings, inventaris van inligtingsbronne, en inligting oor kommunikasie- en inligtingstelsels ingedien word. Daar moet geleentheid wees om die verslae van die Raad van Finansies, die Kommissie van die Algemene Diakensvergadering, die NHSV, die Teologiese Opleidingsfonds en die Bybelgenootskap van Suid-Afrika te bespreek.

Read more ...

Die Hervormde Kerk en ekumeniese organisasies

Die 500-jarige herdenking van die Kerkhervorming dwing ons om na te dink oor ons belydenis dat ons glo aan ’n heilige algemene Christelike kerk. Hoewel die Kerkhervorming uiteindelik gelei het tot die ontstaan van verskillende kerke (denominasies) uit die een Westerse (Roomse) kerk, was dit nooit die Kerkhervormers se bedoeling nie. Die Reformatoriese belydenisskrifte beklemtoon daarom, net soos die ekumeniese simbole van die vierde en vyfde eeu na Christus, steeds die belang van die eenheid van die kerk.

Die ekumeniese beweging het aan die begin van die 20ste eeu ontstaan teen die agtergrond van sendingkongresse wat die verskillende kerkgenootskappe se pogings om die evangelie van Jesus Christus regoor die wêreld uit te dra, wou koördineer. Die globalisering waartoe die twee wêreldoorloë ironies genoeg bygedra het, was ’n verdere stimulus wat in 1948 gelei het tot die ontstaan van die Wêreldraad van Kerke (WRK).

Read more ...