Die Hervormer

Wat glo ons volgens die Belydenis van Nicea?

As ’n mens die ontwikkeling van die vroeë Christelike belydenisse nagaan, is dit opvallend dat verskillende belydenisse deur uiteenlopende prosesse tot stand gekom het.

Die vroegste fragmente wat dui op belydenisvorming vind ons reeds in die Nuwe Testament. Dit dui daarop dat die proses van belydenisvorming reeds baie vroeg in die Christelike gemeentes begin het. Die teoloog GE Lessing (1729-1781) was van mening dat dele van die kerklike belydenis al voor die Nuwe-Testamentiese boeke bestaan het.

Read more ...

Die Sinode van Dordrecht van 1618-1619 (Deel 2)

Die gebeure rondom die Sinode en die uiteindelike verloop kan nie losgemaak word van die kerkorde en die binding aan die belydenis nie. Merkwaardig in dié verband het die posisie en waardering van die kerkorde relatief gebly, behalwe wanneer die een of ander kerklike onvergenoegdheid of verskil van mening ontstaan.

Die belydenis van die kerk soos verwoord in die belydenis-skrifte is eweneens van besondere waarde in diens van die keuse om ’n belydende kerk te wees. Skrifberoep word verder versier met belydenis, want dit is merkwaardig dat dwaalleer nie sonder die Skrif geskied nie. Die binding aan die belydenis by Dordt gaan oor die hart van die kerk, naamlik prediking van die genade van God aan skuldige mense.

Read more ...

Wat glo ons volgens die Heidelbergse Kategismus?

Deur die loop van 2018 en 2019 herdenk Reformatoriese kerke regoor die wêreld die Sinode van Dordrecht. Die Sinode het aan die einde van 1618 in die stad Dordrecht sitting geneem en het op 29 Mei 1619, na 180 sittings, plegtig met ’n erediens afgesluit.

Die Heidelbergse Kategismus was een van vele leerboeke wat tydens die Kerkhervorming ontstaan het. Dit is ook bekend dat die opstellers van die Heidelbergse Kategismusvan bestaande kategismusse gebruikgemaak het. Daarom is dit belangrik om te kyk na die kategismusse wat destyds in omloop was en moontlik as bron vir die samestelling van die Heidelbergse Kategismus gedien het. Kategismusse het hoofsaaklik die tien gebooie, Twaalf Artikels (Apostoliese Geloofsbelydenis) en die Onse Vader as basis gebruik.

Read more ...

Die Sinode van Dordrecht van 1618-1619 (Deel 1)

Die Nederduitsch Hervormde Kerk bely in gemeenskap met die kerk van alle eeue sy geloof in die drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees. So word dit ter aanvang in die Kerkorde gestel waardeur bevestig word dat die Kerk ’n belydende Kerk is. Die belydenis van die Kerk is enersyds geskoei op die Bybel as Woord van God, maar andersyds verwoord aan die hand van die drie ekumeniese belydenisskrifte, asook in die Reformatoriese belydenisskrifte, die sogenaamde formuliere van eenheid.

Die formuliere van eenheid bestaan uit die Nederlandse Geloofsbelydenis (NGB), die Heidelbergse Kategismus (HK), en die Dordtse Leerreëls (DL). Die Nederlandse Geloofsbelydenis is deur Guido de Brès (1522-1567) geformuleer wat hy in die nag van 1 en 2 November 1561 oor die kasteelmuur van Doornik gegooi het, geadresseer aan koning Philips II. Die bedoeling was om die vyandige koning van Spanje wat Calviniste in die Suidelike Nederlande vervolg het, te oortuig dat die Calviniste ’n suiwer Bybelse leer verkondig en aanhang. Sy identiteit word ontdek en hy betaal daarvoor met sy lewe op ’n brandstapel.

Read more ...

Wat glo ons?

Deur die loop van 2018 en 2019 herdenk Reformatoriese kerke regoor die wêreld die Sinode van Dordrecht. Die Sinode het aan die einde van 1618 in die stad Dordrecht sitting geneem en het op 29 Mei 1619, na 180 sittings, plegtig met ’n erediens afgesluit.

Die Sinode het onder andere die Dordtse Leerreëls opgestel, wat een van die Hervormde Kerk se drie belydenisskrifte is. Saam met die Nederlandse Geloofsbelydenis en die Heidelbergse Kategismus, vorm die Dordtse Leerreëls die drie formuliere van eenheid, waarin die kerklike belydenis verwoord word.

Read more ...