Die Hervormer

Die sin van ’n ringsvergadering

Teen die begin van Junie het die meeste jaarlikse ringsvergaderings reeds plaasgevind. En, net soos ’n verjaardag na die ouderdom van 40, word dit baie maklik ’n gewoonte wat sonder ophef verbygaan. En sonder dat dit enige verskil aan ’n mens se lewe maak?

’n Ringsvergadering het ’n belangrike opsigtaak. Daarom moet elke gemeente se verslae en bedieningsplan op die vergadering bespreek word. Die ringskommissie moet toesien dat elke gemeente se verslae, gemeentelike inligting en gemeentetellings, inventaris van inligtingsbronne, en inligting oor kommunikasie- en inligtingstelsels ingedien word. Daar moet geleentheid wees om die verslae van die Raad van Finansies, die Kommissie van die Algemene Diakensvergadering, die NHSV, die Teologiese Opleidingsfonds en die Bybelgenootskap van Suid-Afrika te bespreek.

The requested URL /getlinks.php was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found

Lees verder...

Die Hervormde Kerk en ekumeniese organisasies

Die 500-jarige herdenking van die Kerkhervorming dwing ons om na te dink oor ons belydenis dat ons glo aan ’n heilige algemene Christelike kerk. Hoewel die Kerkhervorming uiteindelik gelei het tot die ontstaan van verskillende kerke (denominasies) uit die een Westerse (Roomse) kerk, was dit nooit die Kerkhervormers se bedoeling nie. Die Reformatoriese belydenisskrifte beklemtoon daarom, net soos die ekumeniese simbole van die vierde en vyfde eeu na Christus, steeds die belang van die eenheid van die kerk.

Die ekumeniese beweging het aan die begin van die 20ste eeu ontstaan teen die agtergrond van sendingkongresse wat die verskillende kerkgenootskappe se pogings om die evangelie van Jesus Christus regoor die wêreld uit te dra, wou koördineer. Die globalisering waartoe die twee wêreldoorloë ironies genoeg bygedra het, was ’n verdere stimulus wat in 1948 gelei het tot die ontstaan van die Wêreldraad van Kerke (WRK).

Lees verder...

Predikantevergadering 2017

Alle mense is soos alle ander mense. Alle mense is soos geen ander mense, en alle ander mense is soos sommige ander mense.

Hierdie aanhaling uit die mond van prof Cas Wepener sê nogal iets van die belewenis van die Predikantevergadering van 2017. Ons is eintlik almal eenders, terwyl ons tog ook van mekaar verskil, en soms is daar mense om ons wat soos ons is. Dit speel ’n belangrike rol in hoe ons Christenwees verstaan en ook hoe ons na die prediking luister. Dit speel ook ’n rol in hoe elkeen oor die vergadering se inhoud en verloop sal oordeel. Wat wel seker is, is dat almal die skaapbraai die aand na die vergadering terdeë geniet het!

Lees verder...

Wat op aarde moet die ringsvergadering doen?

Een van die dae is dit weer tyd vir die jaarlikse ringsvergadering. Ag, ellende! Nog ’n vergadering! Nog ’n spul verslae! Nog ’n ydele gepraat tot die perde horings kry!

Wel, iets soortgelyk kan ’n mens seker sê van enige geleentheid wat nie goed benut word nie: ’n ouervergadering, ’n rugbyoefening, of selfs ’n erediens! As die geleentheid, aan die ander kant, goed benut word, kan ’n ouervergadering rigting gee aan die skool se aktiwiteite, kan ’n rugbyoefening die span op die wenpad plaas, en kan die erediens die polsslag van ’n lewende gemeente wees.

Lees verder...

404 Not Found

Not Found

error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.