Die Hervormer

Van vasgeloop na nuwe moontlikhede

Die tema van 2017 se Voortgesette Teologiese Toerusting (VTT) is Die bestuur van verandering. Ja, die bestuur van verandering, en dit nogal in die Kerk...

Iemand hoef nie ’n slim of geleerde kenner te wees om te besef dat ons in ’n snelveranderende wêreld leef nie. Oor die laaste dekade het tegnologie byvoorbeeld so vinnig verander dat dit die meeste van ons agtergelaat het. Verandering gebeur egter nie net op die terrein van tegnologie nie. Nee, geen deel van ons lewe het hierdie snelle verandering vrygespring nie. Selfs die Kerk word gekonfronteer met ongekende verandering.

Lidmaattalle krimp, begrotings klop moeiliker en moeiliker, en mense raak meer dikwels mismoedig, en ongelukkig ook teleurgesteld in en met die Kerk. Baie mense verlaat die Kerk. Die dalende lidmaattalle plaas geweldige druk op kerkrade, maar baie maal veel meer op die predikant en sy of haar gesin. Meer en meer pogings word aangewend om die boeke te laat klop, maar meestal is dit maar net die uitstel van die onafwendbare.

Onder hierdie omstandighede moet ons as Kerk, in plaas van om moedeloos te word, eerder die verandering bestuur. Wanneer ons verandering bestuur, beweeg ons juis van vasgelooptheid na nuwe moontlikhede.

Die byeenkoms het begin met ’n treffende opening deur prof Ernest van Eck. Hy het aan die hand van die gelykenis van die groot maaltyd in Lukas 14: 15-24 verduidelik hoe ’n man, wanneer hy vasgeloop raak tussen sy geesgenote en hulle sy uitnodiging verwerp, na die mense buite sy sosiale kring gaan en hulle nooi om saam met hom fees te vier.

Die tyd het aangebreek dat ons as Kerk moet besef dat ons kan aanhou om onsself met statistieke negatief te praat, of ons kan ons missionale opdrag ernstig opneem en na die mense buite ons kring uitreik. Die wonder is dat die Kerk nie eens na verre lande hoef te gaan om dit te doen nie. Ons as Kerk moet maar net poog om die mense wat in ons strate en veiligheidskomplekse bly en nie in die kerk kom nie, te bereik.

Maar hierdie uitreik gaan van ons as Kerk vra om nuut te dink, en na nuwe moontlikhede te soek om die evangelie uit te dra en ’n verskil in ons wêreld te maak. Ons as Kerk gaan onsself weer moet afvra wie ons is en waarmee ons besig is. Is ons regtig besig met die opdragte van die Heer van die kerk, of is ons maar net besig om lidmaatregisters en geboue in stand te hou?

Dr Frikkie Labuschagne se rol by die Hervormde Teologiese Kollege, soos elders in hierdie uitgawe verduidelik, wil juis die Kerk met hierdie bestuur van verandering bystaan.

Ons gaan in 2018 in Die Hervormer verskeie artikels plaas na aanleiding van Besluite 1 en 2 van die 71ste Algemene Kerkvergadering. Dit is twee besluite waarin ons as Kerk ons opnuut verbind het tot die missionale uitreik na alle mense en die saak van die bekostigbaarheid van die bediening.

(Ds Sauer is redakteur van Die Hervormer en predikant in Gemeente Waterberg)