Die Hervormer

Om die Lewende God aan die wêreld te verkondig

We gather together in the Name of God, who in Jesus Christ granted us justice and peace. We believe that God wants to bring about true justice and lasting peace on earth. We believe that God is, in a special sense, the God of the suffering, the poor and the downtrodden.

Met hierdie belydenis word die Wêreldgemeenskap van Gereformeerde Kerke(WGGK) op Sondag 2 Julie in Berlyn opgeroep tot aanbidding. Die woorde reflekteer nie net die tema van die erediens in Berlyn nie, maar vorm ook die uitgangspunt van die Algemene Vergadering van die WGGK in Leipzig. Die WGGK se taak word soos volg uitgestippel: om geregtigheid en vrede te bring aan diegene wat onderdruk en uitgebuit word; aan die armes en randfigure van die samelewing. 

Een van die wyses waarop die WGGK op hul roeping antwoord, is deur die Lewende God aan die wêreld te verkondig. Die erediens in Berlyn gedurende die afgelope Algemene Vergadering is die kragtigste getuienis daarvan. Die erediens is regstreeks en internasionaal uitgesaai om ook so die eenheid van die kerk en gelowiges regoor die wêreld te bevestig.

Die Berlynkatedraal, as sentrum vir die Protestantse kerk in Duitsland, het gedien as die ideale ruimte vir so ’n ekumeniese erediens. In 1539 het dié kerk, met Martin Luther se ondersteuning, ’n Lutherse kerk geword. Die kerkgebou is in die Tweede Wêreldoorlog totaal vernietig, maar is weer vanaf 1975 herbou. Die Berlynkatedraal se noue verbintenis met die Reformasie is behou met standbeelde van die mees prominente Reformatore wat op die vier hoeke aan die binnekant van die katedraal staan. Dit dien as ’n herinnering aan die ryk erfenis van die Reformasie. 

Dit is binne hierdie ruimte, belaai met geskiedenis, tradisie en herinnering, dat Protestantse gelowiges vanuit diverse wêrelddele saamkom om die Lewende God te aanbid. Die prediking, gelei deur die algemene sekretaris van die WGGK, het gehandel oor Lukas 4: 18-19 en gefokus op Jesus wat gekom het om geregtigheid te bring deur goeie nuus aan die armes te bring en onderdruktes te bevry. Die preek is afgewissel met getuienisse van gelowiges uit verskeie kontekste, soos Indonesië en die Karibiese eilande, waar armoede en onderdrukking hoogty vier. Daar is ook verhale van hoop vertel wat getuig van die verskil wat Christene maak wanneer hulle saamwerk om in Christus ’n lig vir die wêreld te wees. 

 Wanneer ’n mens luister na die verhale van ons Protestantse susters en broers oor die wêreld heen, is dit opvallend hoedat hul uitdagings ook ons uitdagings weerspieël. Daarom is dit van groot waarde vir die Hervormde Kerk om in gesprek te tree met Reformatoriese kerke wat deel vorm van ons ekumeniese familie. In hierdie gesprekke is dit egter van belang om twee beginsels in gedagte te hou. Eerstens spruit die kerk se besorgdheid oor omstandighede van ongeregtigheid nie uit moralisme nie, maar uit God se genade in Christus. Tweedens moet die gesprekke uitloop op die praktiese uitlewing van die waardes van geregtigheid, vrede en liefde. Dit is daarom belangrik dat daar ’n balans moet wees tussen kontekstuele teologie en ons konfessionele tradisie.

Dit was ’n voorreg om in 2017 in die geboorteland van die Reformasie saam met medegelowiges van oor die wêreld die Lewende God te vereer en te verkondig. Mag dit so wees dat ons Kerk ook in hierdie jaar, soos in 1517, die waarde van die Skrif sal herontdek, God se genade nuut sal beleef en Christus sentraal sal plaas in ons doen en late. Mag dít die waardes wees wat ons inspan om hedendaagse uitdagings te hanteer en so ons geloof in die Lewende God te verkondig.

(Mej Kok is ’n vierdejaar teologiestudent aan UP)