Die Hervormer

’n Nuwe toekoms vir die Kerkargief

Die Komitee vir die Argief en Biblioteek het met dankbaarheid en waardering kennis geneem van die besluit deur die Kommissie van die Algemene Kerkvergadering om die Kerk se Argief in fasiliteite van die Erfenisstigting in te ruim. Dr Christo Pretorius verduidelik.

Hierdie besluit is die vrug van verskeie vergaderings en gesprekke tussen die Argiefkomitee, die Vyfmankomitee en personeel van die Erfenisstigting. Tereg is dit ’n delikate proses wat met omsigtigheid en professionaliteit uitgevoer moet word, maar in die persoon van die Kerk se argivaris, Nándor Sarkady, en met die hulp en steun van die Erfenisstigting se personeel onder leiding van Cecilia Kruger, besturende direkteur, is die Komitee daarvan oortuig dat die verhuising met sorg sal geskied. Hierdie verhuising lui ’n nuwe toekoms vir die Argief in, ’n toekoms wat geskoei is op ’n bewaringsvennootskap tussen bewaringsgesindes.

Die Erfenisstigting is ’n bewese liggaam wat nasionaal en internasionaal nie net bekend is vir vakkundigheid nie, maar ook oor voortreflike fasiliteite soos biblioteke, leeskamers met internetverbinding en doelmatige navorsingsruimtes beskik. Dit alles op ’n toeganklike en omgewingsvriendelike terrein met ’n panoramiese uitsig op Pretoria.

Die vennootskap met die Erfenisstigting kry ook gestalte in die feit dat die Kommissie van die AKV op aanbeveling van die Argiefkomitee etlike jare gelede lid van die Stigting geword het. Hierdie besluit volg op die behoefte aan skakeling en samewerking met ’n netwerk van bewaringsinstansies. Die behoefte aan die skep van ’n bewaringsnetwerk is aangevul deur besoeke aan die Argief van die Gereformeerde Kerke van Suid-Afrika sowel as die NG Kerk se Argiewe in Stellenbosch en Bloemfontein.

Besoeke aan dié Argiewe is deur mnr Sarkady uitgevoer, en die Komitee vir die Argief en Biblioteek het met dankbaarheid van hierdie Argiewe se bestuur en inrigting kennis geneem.

Die gesprekke met navorsers en bewaringsinstansies het neerslag gevind in verslae, toeligting en skrywes wat nie net voor die Argiefkomitee gedien het nie, maar ook op ander platforms. Tydens dié geleenthede het mnr Sarkady die beleid van die Argief- en Biblioteekkomitee bevorder en sy verbintenis aan die Kerk se Argief bevestig. Sy toeligting en insette is gekenmerk deur deeglikheid en keurigheid, en die Komitee wil graag dank betuig vir sy toegewyde en vakkundig voortreflike diens.

Die verlede en die toekoms van die Argief is met dié dienswerk vervleg, en die nuwe tuiste van die Argief sal geleentheid bied om in samewerking met navorsers, vakgenote en lidmate die geskiedenis van die Kerk vir haar toekoms toeganklik te maak.

Tereg het prof Natie van Wyk, lid van die Komitee, in reaksie op die besluit van die Kommissie van die AKV en na ’n besoek aan die kloosterargiewe in Gotha en Erfurt, argiewe wat vroeg deur die Reformatore ter hande geneem is, onder meer opgemerk dat die bewaring en uitbou van ons Argief en Biblioteek vir ons ’n prioriteit móét wees.

Terugskouend kan, wat deur verskeie lede opgemerk is, beaam word: Die dank en eer kom toe die Heer en Hoof van die Kerk en die wêreld, Jesus Christus, wat van ons sowel as die Argief en die Biblioteek, instrumente van sy heilswerk maak.

*** Neem asseblief kennis dat die Kerkargief vanaf 14 Junie 2017 tot einde Februarie 2018vir alle gebruikers gesluit word weens die verpakking, verskuiwing en herinrigting van die Kerkargief by die Erfenisstigting. Die Argief sal dus eers op 1 Maart 2018 weer vir gebruikers toeganklik wees.

(Dr Christo Pretorius is voorsitter van die Argief- en

Biblioteekkomitee en leraar in Gemeente Pretoria)