Die Hervormer

’n Geskiedkundige vergadering in Leipzig

Die Wêreldgemeenskap van Gereformeerde Kerke (WGGK) hou hul 26ste Algemene Vergadering van 29 Junie tot 7 Julie in Leipzig, Duitsland. Dit is vir die Nederduitsch Hervormde Kerk ’n besonderse geleentheid, aangesien ons lidmaatskap wat in 1982 opgeskort is, weer amptelik herbevestig sal word.

Die NHKA was stigterslede van die destydse Wêreldbond van Reformatoriese Kerke, en dit is vir die Kerk ’n groot geleentheid om weer as volle lidkerk deel te kan neem aan die grootste ekumeniese liggaam in die Reformatoriese wêreld. ’n Mens kan amper nie help nie om jou te verwonder daaroor dat ons hertoetrede juis amptelik bevestig word in die jaar 2017, die jaar waarin 500 jaar van die Kerkhervorming gevier word...

Die WGGK bestaan uit meer as 225 lidkerke in meer as 100 lande en verteenwoordig ’n lidmaatskap van ongeveer 80 miljoen mense wêreldwyd. Meer inligting oor die WGGK en die Algemene Vergadering kan gevind word op die webwerf www.wcrc.ch.

Die tema van die byeenkoms word gevind na aanleiding van Romeine 12: 2: Julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir Hom goed en aanneemlik en volmaak is. Die tema is: Lewende God, vernuwe en verander ons!

Met hierdie tema wil die WGGK juis in die jaar van Reformasie 500 een van die kernwaardes van die Reformasie, naamlik dat ’n kerk van die Hervorming altyd weer aan hand van die Skrif hervorm moet word, gestand doen. Die wil deelnemers en deelnemende kerke uitdaag om getrou te bly aan die lewende God en hulle voortdurend te vernuwe sodat die wêreld verander kan word.

Die vergadering vind plaas in Leipzig, maar ’n besoek sal ook gebring word aan Wittenberg, die geboorteplek van die Reformasie waar Luther sy 95 stellings bekendgemaak het. Daar sal ook ’n besoek gebring word aan Berlyn waar ’n erediens in die Berliner Dom gehou sal word. Hierdie erediens sal wêreldwyd uitgesaai word.

Omdat hierdie so ’n historiese geleentheid spesifiek ook vir die NHKA is, het die Kommissie van die AKV besluit dat die Kerk deur ’n stewige afvaardiging verteenwoordig sal word, juis ook om aan te dui dat die Kerk deelname aan die WGGK hoog op prys stel. Die afvaardiging is ook saamgestel om te probeer voldoen aan die riglyne van die WGGK wat vra dat daar mans sowel as vroue afgevaardig word, teoloë en gewone lidmate, en spesifiek ook iemand van die jonger geslag. Die afvaardiging bestaan uit dr André Ungerer, dr Wouter van Wyk, prof Yolanda Dreyer, ds Etienne Fourie, oudl Joël Fourie en Marina Kok, ’n teologiese student. ’n Groot deel van die onkoste van die afvaardiging kom uit ander bronne soos navorsingsgelde, borgskappe en eie fondse.

Die vergadering van die WGGK beloof om ’n geskiedkundige geleentheid te wees vir al die lidkerke, maar spesifiek vir die Nederduitsch Hervormde Kerk. Ons vra vriendelik dat die lidmate voorbidding sal doen vir die afvaardiging en die vergadering.

(Ds Fourie is een van Die Hervormer se twee subredakteurs en leraar in Gemeente Kempten)