Die Hervormer

Kernkomitees ondersteun die werk van die Kommissie

Die Kommissie van die 71ste Algemene Kerkvergadering het besluit om van die onderstaande persone, komitees en rade gebruik te maak in die uitvoering van hul opdrag.

 

  1. Drr FJ Labuschagne (algemene sekretaris) en WC van Wyk (sekretaris: kommunikasie) is verantwoordelik vir die administratiewe afhandeling van besluite van die AKV en die Kommissie.
  2. Die Moderamen bestaan uit dr AG Ungerer, di CEC Hertzog, WJJ Kok en JF van der Merwe, asook twee ouderlinglede van die Kommissie (wat roteer). Dr FJ Labuschagne is verantwoordelik vir die uitvoering van die Moderamen se besluite en vir die begeleiding van predikante, gemeentes en ringe. Dr WC van Wyk woon die vergaderings met spreekreg by en kan ad hoc-opdragte van die Moderamen ontvang.
  3. Die Raad van Finansies is deur die AKV verkies. Die Raad van Finansies adviseer die Kommissie oor finansiële aangeleenthede en dra die verantwoordelikheid vir die bestuur van die Kerk se stoflike bates. Ds CEC Hertzog en oudl T Moodie dien namens die Kommissie in die Raad van Finansies. Die Raad van Finansies maak op sy beurt weer gebruik van ’n Oudit- en Risikokomitee, en van die Bestuurskomitee onder leiding van dr FJ Labuschagne vir die dag-tot-dag-bestuur van die Sinodale Dienssentrum.
  4. Die Kernkomitee Diakonaat staan onder leiding van ds WJJ Kok en oudle A Valks en A Pieterse. Ds GPJ Stoltz (sekretaris: ADV) woon vergaderings van die Kommissie met spreekreg by. Hulle is verantwoordelik vir skakeling met die ADV en diensorgane, en gee leiding met betrekking tot barmhartigheidswerk in die Kerk.
  5. Die Kernkomitee Erediens bestaan uit ds JF van der Merwe en oudle A Breytenbach en TF Dreyer. Hulle gee aandag aan alle sake wat met die erediens, sakramente, kerklied en formuliere verband hou.
  6. Die Kernkomitee Gemeentelike Dienswerk bestaan uit dr AG Ungerer, ds D Barnard, en oudle D Esterhuizen en A le Roux. In baie opsigte werk hulle nou saam met dr FJ Labuschagne. Hulle oorsien ’n wye reeks sake, waaronder die werk van die Hervormde Teologiese Kollege (HTK), Voortgesette Bedieningsopleiding (VBO), die navorsingsprojekte van Kerkspieël en jeugnavorsing, gesinsbediening, kategese, toerusting en ontwikkeling van lidmate en gemeenteleiers, die welstand van predikante, brugbediening en gevangenisbediening.
  7. Die Kernkomitee Kerk en Teologie staan onder leiding van dr S de Beer en oudl A Valks. Hulle gee aandag aan die belydenisskrifte en teologiese kwessies.
  8. Die Raad vir SENTIK is steeds verantwoordelik vir toerusting, inligting en kommunikasie in die Kerk, en die Kommissie word in die Raad vir SENTIK verteenwoordig deur drr AG Ungerer en WC van Wyk. SENTIK is verantwoordelik vir die publikasies van die Kerk, die Boekwinkel, inligting en kommunikasie, en ook vir die Kerkargief en die SP Engelbrechtmuseum.
  9. Die Kuratorium is ’n liggaam waarvan die lede deur die AKV verkies word. Ds AH Roets (Gemeente Swartkop) is tans voorsitter van die Kuratorium. Die Kuratorium hou opsig oor die opleiding van die Kerk se teologiestudente, en oor die welsyn van die studente en dosente van die Kerk. Hulle is nou ook verantwoordelik vir ’n kurrikulum vir die opleiding van evangeliste.
  10. Die Kernkomitee Missionale Kerkwees bestaan uit dr AG Ungerer en oudle T Moodie, F Beeslaar en T Groenewald. Hulle verreken die besluite van die AKV oor ’n nuwe manier van kerkwees in die wêreld en gee leiding aan ringskommissies en gemeentes.

(Dr Van Wyk is die Kerk se sekretaris: kommunikasie)