Die Hervormer

Wat op aarde moet die ringsvergadering doen?

Een van die dae is dit weer tyd vir die jaarlikse ringsvergadering. Ag, ellende! Nog ’n vergadering! Nog ’n spul verslae! Nog ’n ydele gepraat tot die perde horings kry!

Wel, iets soortgelyk kan ’n mens seker sê van enige geleentheid wat nie goed benut word nie: ’n ouervergadering, ’n rugbyoefening, of selfs ’n erediens! As die geleentheid, aan die ander kant, goed benut word, kan ’n ouervergadering rigting gee aan die skool se aktiwiteite, kan ’n rugbyoefening die span op die wenpad plaas, en kan die erediens die polsslag van ’n lewende gemeente wees.

Dieselfde geld vir ’n ringsvergadering. ’n Ringsvergadering is ’n bykomende vergadering (let wel: nie ’n meerdere vergadering nie) van die ampte, dit wil sê, dat ampsdraers (predikante, ouderlinge, en nou ook diakens) van verskillende gemeentes in ’n ringsvergadering byeenkom om saam te praat oor die dienswerk van al die gemeentes in die ring. Dit is ’n kosbare geleentheid vir medegelowiges uit naburige gemeentes om by mekaar te leer en om sáám planne te maak vir dienswerk wat oor die grense van ’n enkele gemeente strek.

Na afloop van die 71ste Algemene Kerkvergadering word ringsvergaderings anders saamgestel as die afgelope twee dekades. Alle diensdoende predikante in die ring neem met stemreg sitting saam met twee ouderlinge en twee diakens uit elke gemeente. Ander predikante, twee afgevaardigdes van elke sustersvereniging (NHSV), ’n maatskaplike werker, ’n verteenwoordiger van diakonale diensorgane, en ’n verteenwoordiger van die Algemene Diakensvergadering word ook na die vergadering uitgenooi en neem met spreekreg sitting.

Dit beteken dat ’n ringsvergadering nou ’n unieke geleentheid is om oor gemeentegrense met mekaar te praat oor die ganse spektrum van die Kerk se dienswerk in die gemeenskap. Dit is terselfdertyd juis die geleentheid om saam te besluit waarop die lidmate in die ring se dienswerk gefokus moet word om die gemeenskap se nood te hanteer.

Die ringsvergadering is ook die geleentheid waar ’n ringskommissie verkies word. In ’n tyd waarin gemeentes en predikante se uitdagings net groter word, vervul die ringskommissie ’n al belangriker rol. Dit is baie belangrik dat ringskommissies op die hoogte moet wees van die sosio-ekonomiese werklikhede van hul omgewing en strategiese leiding aan gemeentes moet gee, veral met betrekking tot samewerking tussen gemeentes (ook van ons susterskerke) en die beroep van predikante.

In die lig van navrae kan ons sommer bevestig dat die rotasiebeginsel by die verkiesing van ampsdraers steeds geld, en dat termyne wat ringskommissielede tot met die 71ste AKV gedien het, steeds in ag geneem moet word, tensy praktiese omstandighede in ’n bepaalde ring dit onmoontlik maak.

’n Ringsvergadering waar ampsdraers vir ’n kort rukkie bymekaarkom om ’n kerkordelike plig na te kom en verslae in te dien, is ’n vermorsing van tyd. Nee, veel meer: Dit kom neer op ’n onverskillige dwarsboming van God se koninkrykswerk in ’n bepaalde gebied.

Die liggaamlike en geestelike armoede van soveel mense om ons roep ons op om daadwerklik te getuig en te dien. Ons ringsvergadering is die geleentheid om planne te maak om op die beste manier denkbaar van Jesus Christus te getuig en soos Hy na mense uit te reik. Ons ringsvergadering is ’n kosbare geleentheid om die gemeenskap van die gelowiges oor gemeentegrense heen te ervaar en ons dankbaarheid oor ons verlossing blymoedig te vier.

(Dr Van Wyk is die Kerk se sekretaris: kommunikasie)