Die Hervormer

Begeleiding van gemeentes

Weens uiteenlopende uitdagings verkeer verskeie gemeentes in situasies van vasgelooptheid met ’n sterk fokus op finansiële oorlewing en instandhouding, ’n na binne gerigte fokus wat missionale momentum verhinder en visie vervaag, ’n gebrek aan leierskap en ’n onvermoë om te groei en geestelik te ontwikkel.

Verandering gebeur vinnig, onverwags, onrealisties, omvattend en met kollektiewe impak. Die vraag is of die gemeente die nodige administratiewe, organisatoriese, finansiële en selfs teologiese onderbou en vaardighede het om die nodige aanpassings te doen. Aanpassings in ’n geloofsgemeenskap gebeur met die doel om viering, gemeenskap, getuienis en diens doeltreffend te vervul. In die opbou van die gemeente gaan dit nie primêr oor die gemeente nie, maar allereers om die eer van God. Ter wille van Hom, word die gemeente opgebou en nuutgemaak.Die roeping van die Kerk is vir alle gemeentes ’n saak van hoogste prioriteit en word so in die Kerkorde van die NHKA gedefinieer: om die blye boodskap van Jesus Christus, die gekruisigde en opgestane Heer, as die enigste Verlosser te bely en in die wêreld te verkondig. 

Omstandighede dring gemeentes en predikante om kerkwees te herbedink. In Julie 2009 is ’n kursus in fasiliterende leierskap deur die HTK en die destydse Komitee vir Missionale Gemeentes (Sentrum vir Missionale Bediening) aangebied. Hierdie geleentheid is met ’n gevorderde kursus in fasiliterende leierskap (SEAD) opgevolg.

Teen die agtergrond van ingrypende veranderinge en die kompleksiteit van ons tyd, is dit belangrik dat ’n begeleidingspan opnuut bepaalde prosesse en vaardighede ontwikkel waarmee gemeentes begelei en opgebou word. Die begeleidingsdiens gebeur op twee vlakke, naamlik pastoraal-ondersteunend en finansieel-tegnies.   

Indien u gemeente ’n behoefte het aan begeleiding, die ontwikkeling van die een of ander fokus of vaardigheid, of nie meer selfstandig kan funksioneer nie (as gevolg van ’n dalende lidmaattal wat u volhoubaarheid en effektiwiteit ernstig bedreig, ’n gebrek aan ampsdraers, of ’n onvermoë om bevredigende reëlings vir eredienste, gemeentelike administrasie en pastoraat te tref), word u versoek om met dr Frikkie Labuschagne in gesprek te tree: 012 322 8885 / frikkie@nhk.co.za.

(Lees vanjaar ook dr Labuschagne se reeks Plant en natmaak bring lewe en groei in Konteks)