Die Hervormer

Voornemende teologiestudente

Matrikulante en enige ander belangstellendes wat graag predikante in die Hervormde Kerk wil word en in 2017 Teologie aan die Universiteit van Pretoria wil studeer, is welkom om nou aansoek te doen om as student van die Kerk te studeer.

Die evaluasiegesprekke sal in die laaste week van die Julievakansie (11-15 Julie 2016) plaasvind. Aansoeke moet die Kuratorium asseblief nie later as 1 Julie bereik nie. Navrae oor aansoekvorms kan aan Carusta van der Merwe (cvdm@up.ac.za) gerig word.

Alberton-Wes vier 50 jaar

Die eerste Hervormde gemeente in Alberton het in 1946 afgestig van Gemeente Germiston. As gevolg van uitbreiding van die dorp en die ontwikkeling van verskeie nuwe voorstede, is in 1966 besluit om Gemeente Alberton-Wes af te stig.

Die gemeente is formeel gestig op 26 Junie 1966. Aangesien die gemeente nie ’n eie kerkgebou gehad het nie, is die eredienste sowel as alle ander byeenkomste in die saal van Laerskool Generaal Alberts gehou. Ds IJ Joubert was die gemeente se eerste konsulent en daar is van besoekende predikante gebruikgemaak om die eredienste te lei. Die kerkgebou van Gemeente Alberton is gebruik vir huweliks- en begrafnisdienste. Prop SGA Golden is in November 1966, in kombinasie met Eikenhof, beroep en in Januarie 1967 ontvang.

Read more ...

Ons mag nie veroordeel nie, maar moet beoordeel

Geagte Redakteur

In reaksie op die skrywe van ds Elritia le Roux in Die Hervormer van April 2016, wil ek twee opmerkings maak wat hopelik ’n bydrae kan lewer tot die debat oor die etiese beoordeling van homoseksuele dade.

Eerstens kan die negatiewe beoordeling van dade nie sonder meer gelyk gestel word aan liefdelose veroordeling van mense nie. Tweedens, twee sake word na my mening in die skrywe vermeng: hoe ons verlos word en hoe ons wat verlos is, moet lewe. In gevalle waar die Kerk sekere dade as verkeerd beoordeel, sê ons nie daardeur dat ons gevolglik verlos word deur goeie dade nie. Ons moet met mekaar gesprek voer oor wat reg en verkeerd is, nie sodat ons deur die korrekte optrede verlos kan word nie, maar omdat ons deur Christus verlos is.

Phalaborwa vier 50 jaar

Die naweek van 26 tot 28 Februarie het Gemeente Phalaborwa hul 50-jaar-fees gevier.

Die naweek het Vrydagaand afgeskop met ’n gemeentekonsert waarin 13 verskillende items met verskillende vervoermiddels as tema aangebied is om die gemeente se reis deur die lewe te simboliseer. Die gemeentegroepe was vir die items verantwoordelik en die ouderdomme van die deelnemers was van voorskool- en laerskoolkinders tot by die oudste in die gemeente.

Read more ...