Die Hervormer

Nuwe Gedenkalbum

Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika
1987-2017

Presies 30 jaar na die vorige Gedenkalbum (1886-1986), verskyn daar binnekort weer ’n eietydse Gedenkalbum van die NHKA (1987-2017) – ook ter viering van Kerkhervorming 500 jaar.

Die projek in Konteks die afgelope vier en ’n half jaar (sedert Januarie 2012) om al die gemeentes van die Kerk in ringsverband in uithaalbylae te dokumenteer, maak dit nou moontlik om hierdie unieke historiese album saam te stel. Daar word ook ’n aantal artikels vooraf ingewerk wat hierdie album, soos die een in 1986, ’n besondere eietydse beeld van die NHKA sal laat reflekteer. Ander bylaes wat oor die afgelope aantal jare as uithaalbylae in Konteks verskyn het, soos dié oor Luther en Calvyn, die Kuratorium 100 jaar en Bybelvertaling, sal ook opgeneem word.

Read more ...

’n Roeping vir die lewe

Dr Barry van Wyk het ’n doktorale studie in Nuwe-Testamentiese Wetenskap aan die Noordwes-Universiteit in Potchefstroom voltooi en daarmee gedurende Mei vanjaar ’n derde doktorsgraad in teologie verwerf. Die PhD-graad is aan hom toegeken na voorlegging van ’n proefskrif getitel “Jesus Christus as kefalē en die Gees as arrabōn vir die ekklēsia: ’n eksegeties-hermeneutiese studie”. Sy promotor was prof Andries van Aarde, Hervormde Nuwe-Testamentikus aan UP (emeritus), en sy medepromotor prof Fika van Rensburg, Gereformeerde Nuwe-Testamentikus van Potchefstroom.

Dr Van Wyk het reeds in 1990 en weer in 2004 doktorale studies in Kerkreg voltooi.  Voorafgaande aan sy eerste graad, het hy ook ’n jaar lank navorsing in Utrecht in Nederland gedoen.

Read more ...

7de ADV ’n groot sukses

Die 7de Algemene Diakensvergadering is van 19 tot 23 April vanjaar aangebied, met die tema Christelike barmhartigheid in ons Suid-Afrikaanse konteks. Die aanbiedings in simposiumvorm het al die diensvelde van die ADV betrek.

Die mense wat die verskillende sessies van die simposium bygewoon het, is almal geraak deur die tema van trauma en die sessies waar hulle baie kon leer en bewus kon raak van ander mense se nood, en dat ons elkeen deel kan wees van die antwoord. Die sessies was interessant, leersaam, inspirerend, hartseer, hoopvol en het op elkeen wat dit bygewoon het, ’n indruk gemaak.

Read more ...

Klerksdorp vier 150 jaar

Gemeente Klerksdorp, wat gestig is op 18 Februarie 1866, het op Sondag 21 Februarie vanjaar ’n dankseggingsdiens gehou en ’n gedenksteen vir hul 150-jaar-herdenking onthul.

In 1837 het 12 huisgesinne hulle langs die Schoonspruit gevestig as deel van die Groot Trek. Die gesinne het aan die Nederduitsch Hervormde Kerk behoort en onder Gemeente Potchefstroom geressorteer. Op 27 Februarie 1866 het die gemeenskap van Klerksdorp en Hartbeesfontein gesamentlik as ’n selfstandige gemeente ingeskakel by die Nederduitsch Hervormde Kerk van die ZAR.

Read more ...