Die Hervormer

Die NHKA in die nuus

Baie geluk aan dr Wim Dreyer met die stylvolle en gebalanseerde gesprek wat hy gedurende Februarie met die media gevoer het en wat Dinsdagaand 14 Februarie in die program Checkpoint op televisie uitgesaai is.

Op die vraag hoe Afrikaanse kerke standpunte inneem op grond van die Bybel, en waarom hulle hul standpunte oor segregasie oor die jare verander het, het dr Dreyer onder meer verduidelik dat hoewel die Bybel nie ongrondwetlik is nie, die manier waarop die Bybel deur mense gebruik word, dikwels wel ongrondwetlik is. Hy het ook verwys na die ongesonde verhouding wat dikwels in die verlede bestaan het tussen politiek en godsdiens – en dat dit steeds gebeur, soos blyk uit die vreemde opmerkings wat politici soms oor godsdiens maak!

Dit was interessant om te hoor dat die omroeper deurgaans ons Kerk se volledige Afri-kaanse naam gebruik het, en nie een keer die vertaling wat gedurende die 68ste AKV in 2007 goedgekeur is nie.

Die Moderamen vergader

Op Donderdag 9 en Vrydag 10 Februarie het die Moderamen by die Sinodale Dienssentrum vergader.

Op die foto is dit duidelik dat alles darem nie net met stroewe erns gepaardgaan nie! Van links na regs is ds Colin Hertzog (visevoorsitter), dr André Ungerer (voorsitter), ds Willem Kok (skriba) en ds Hannes van der Merwe (viseskriba).

Read more ...

Die groot trek begin

Die groot trek van die Sinodale Dienssentrum het begin!

Op Dinsdag 14 Februarie is die Transoranje Instituut vir Buitengewone Onderwys (TOIBO) se meubels van die noordelike vleuel van die Dirk van der Hoffgebou gelaai en na hul nuwe kantoor by die Gereformeerde Kerk in Hatfield geneem. Mev Arina Jooste, TOIBO se uitvoerende beampte, het vroeg reeds planne gemaak en met kerklike vennote onderhandel oor moontlike akkommodasie.

Read more ...

Emerituspredikant ds WJ (Willie) Herbst oorlede

Emerituspredikant ds WJ (Willie) Herbst is Saterdagaand 11 Februarie in die ouderdom van 73 jaar oorlede.

Die troosdiens het op Saterdag 18 Februarie vanuit Emily Hobhouse Monumenttehuis plaasgevind en is gelei deur ds Johan du Toit (em). Ons innige simpatie gaan aan ds Herbst se familie.

Ds Herbst is in Januarie 1980 georden en het gemeentes Primrose-Oos, Laeveld, Noord- westelike Pretoria en Laer Suidkus bedien. Hy het in 1992 siekte-emeritaat aanvaar en in 2008 emeritaat. Ds Herbst was ’n meelewende inwoner van Emily Hobhouse, en het gereeld artikels vir die kerklike tydskrifte geskryf en besoeke gebring aan die personeel van die Sinodale Dienssentrum.

Drie nuwe predikante verwelkom

Op Donderdagaand 1 Desember 2016 is drie teologie-studente wat hul studies suksesvol voltooi het, tot die evangeliebediening toegelaat.

LegitimasieHulle is MA (Michael) Müller, M (Markus) Pretorius en EN (Nastasia) Vosloo. Die erediens tydens die plegtigheid in die kerkgebou van Gemeente Pretoria is gelei deur dr André Ungerer, en die dekaan, prof Johan Buitendag, het die akademiese toekennings behartig.

Prop Vosloo het dadelik ’n beroep ontvang na Kempten (deeltyds). Sy het die beroep aanvaar en is Sondag 4 Desember georden. Haar oupa is baie siek en sy groot wens was om sy kleindogter te sien predikant word.

Intussen het prop Müller ’n beroep na Klerksdorp-Wilkoppies aanvaar, en prop Pretorius ’n beroep na Eendracht. Ds Pretorius is op 15 Januarie in sy gemeente bevestig en georden, en ds Müller op 5 Februarie.