Die Hervormer

SP Engelbrecht-museum

Die Komitee vir die SP Engelbrecht-museum en Gemeente Pretoria stel graag ds Johann de Bruin as vaandeldraer van die SP Engelbrecht-museum bekend. Hy is vanaf 1 Junie beskikbaar om begeleide toere deur ons Kerkmuseum te lei.

Read more ...

Reformasievierings

Gemeentes en ringe kan gerus vir ons inligting stuur oor hul planne om die Reformasie te herdenk.

Onthou ook van die Tydskrif vir Hervormde Teologie en die Hervormde Teologiese Kollege se simposium op Woensdag 16  Augustus wat met die Reformasie verband hou. Individue en groepe word uitgenooi om aanbiedings (van hoogstens 30 minute) oor die Reformasie te kom maak. Voordragte sal in ’n spesiale uitgawe van die tydskrif gepubliseer word. Belangstellendes moet dringend met prof Natie van Wyk (082 448 4759 / hto@mweb.co.za) kontak maak.

Die oggend begin met ’n massa-Bybelstudie oor Galasiërs en die aand word afgesluit met ’n voordrag oor Romeine 1: 17-18. Daar sal ook mooi musiekuitvoerings wees. Die geleentheid word aangebied by Gemeente Pretoria-Oos. Predikante word versoek om hierdie geleentheid onder die aandag van lidmate te bring.  

 


Potchefstroom vier 175 jaar

Sondag 26 Maart 2017 was ’n uitsonderlike dag in die lewe van Gemeente Potchefstroom. Met groot dankbaarheid is teruggekyk op 175 jaar van gemeente wees.

Met geloof en hoop word daar uitgesien na ’n toekoms waarin die gemeente nog vir baie jare diensbaar vir die Here kan wees. Op gepaste wyse het die gemeente in ’n feesdiens al die lof en die eer aan God gebring vir sy genade en sorg oor die afgelope 175 jaar. Die liturgiese inleiding van die erediens het voorsiening gemaak vir deelname deur lidmate. Die prediking was uit 1 Petrus 2: 1-10: God het ’n nuwe gemeenskap tot stand gebring. Dit is ’n kerkgemeenskap wat op Christus rus. Hy is die lewende steen, die hoekklip waarop hierdie kerkgemeenskap gebou is. Die kerk of gemeente bestaan uit mense wat self as lewende stene gebruik word. Om kerk te wees, gemeente te wees, is nie mensewerk nie. Dit is God se werk.

Read more ...

SENTIK se Boekwinkel onder nuwe bestuur

SENTIK se Boekwinkel is met ingang van April vanjaar onder nuwe bestuur.

Nadat mev Sanell van Vuuren, wat die afgelope jaar en ’n half SENTIK se Boekwinkelbestuurder was, die Sinodale Dienssentrum aan die einde van Maart verlaat het, het mev Sarie Roux by haar oorgeneem. Benewens die bestuur van die Boekwinkel, sal sy ook administratiewe bestuurder wees vir al SENTIK se bestellings en verspreidings.

Mev Roux was voorheen in diens van die Kerkkantoor en het twee jaar gelede met haar gesin na Nieu-Seeland vertrek. Na ses maande was hulle terug in Suid-Afrika.

Die Boekwinkel is intussen van Barton Keep na die tweede vloer in die Dirk van der Hoffgebou verskuif en sal voortaan van 07:00 tot 13:00 toeganklik wees, Maandae tot Vrydae. Die Boekwinkel sal nie inloopklante kan hanteer nie as gevolg van beperkte ruimte. Alle bestellings moet asseblief telefonies by mev Roux (012 322 8885 x205 of sentik@nhk.co.za) geplaas word, en dan kan gereël word vir die afhaal daarvan.


Wegbreek vir predikante

Vanuit ’n lank vergete leesprogram onthou ek die vraag Wie troos die trooster?

Die vraag is gevra na aanleiding van predikante wat dikwels ’n skouer moet bied vir mense wat steun nodig het en ’n antwoord moet formuleer vir diegene wat moedeloos en sonder antwoorde op hul lewenskrisisse is. Predikante word byna daagliks met ander mense se hartseer en probleme gekonfronteer. Tog het hulle selde en in sommige gevalle nooit die geleentheid om hul eie spanning en seer te ontlaai nie.

Die Komitee vir Gemeentelike Dienswerk wat in opdrag van die Kommissie van die AKV werk, het dit goed gedink om weer ’n wegbreekgeleentheid vir predikante te reël. Die gedagte is nie om verdere druk, spanning of skuldgevoelens by predikante wakker te maak met ’n strawwe program of ingewikkelde lesings nie. Ons doel is om ’n forum te skep waar predikante individueel of in gesprek met kollegas kan ontlaai. Die plek waar dit plaasvind, is ook by uitstek geskik om jou eie geloof te herevalueer of te herontdek.

Die wegbreek of retreat vind van 9 tot 12 Oktober by Origins naby Krugersdorp plaas. Die koste is slegs R1 000 per persoon. Kerkrade en ringe word versoek om predikante wat dit graag wil bywoon, te subsidieer of te borg.

Daar sal ook VBO-punte toegeken word vir die bywoning hiervan. Die verblyf is sodanig dat slegs 30 persone gehuisves kan word. Dit is dus belangrik om so spoedig moontlik plek te bespreek by davidbarnard@mweb.co.za of 083 441 1789.

Ds David Barnard