Die Hervormer

Nuwe aanstelling by die Bybelgenootskap

Dr GC (Gerhard) Lindeque van Gemeente Midstream het ’n aanstelling as organiserende sekretaris by die Bybelgenootskap van Suid-Afrika aanvaar. Die aanstelling is vanaf 1 Januarie 2018.

Dr Lindeque is op 21 November 1985 gelegitimeer en op 4 Mei 1986 georden. Na sy diensplig te Voortrekkerhoogte het hy van 1988 af in Gemeente Swartkop gedien. In dieselfde jaar het hy die beroep na die nuutgestigte Gemeente Rooihuiskraal aanvaar, waar hy gedien het tot in 2010, toe hy beroep is na die nuutgestigte Gemeente Midstream. Hy het in 2001 sy doktorsgraad in Ou-Testamentiese Wetenskap behaal. 

Dr Lindeque was gedurende 2008 subredakteur van Die Hervormer en die e-Hervormer, en van Februarie 2009 tot aan die einde van 2011 redakteur. Met die bedanking van dr Malan Storm as lid van die Kommissie van die Algemene Kerkvergadering in 2011, is drLindeque met onmiddellike effek as lid van die Kommissie benoem. Hy moes toe noodgedwonge van die redakteurskap van Die Hervormer afstand doen.

Die redaksie van Die Hervormer bid hom en sy vrou, Karien, vrede en ’n voorspoedige verdere loopbaan toe.


Nuwe kategeseboeke binnekort beskikbaar

Met die terpersegaan van hierdie uitgawe van Die Hervormer was SENTIK se personeel druk besig om die nuwe kategesehandleidings vir die belydenisgroep (graad 11) vir die drukker gereed te maak.

Die titel van hierdie groep se handleidings is Die Here gaan saam met my. Die doelwit is om die jongmense te begelei om as belydende lidmate van die Kerk te funksioneer. Hulle moet die verband tussen doop en belydenis van geloof verstaan, en weet dat hul belydenisjaar ’n belangrike voortsettingspunt is vir die res van hul lewe op hul geloofspad.

Die nuwe boeke sal aan die begin van Januarie 2018 beskikbaar wees.


Uittog en aankoms van die Sinodale Dienssentrum

Om te trek, is een van die stresvolste dinge wat ’n mens kan aanpak – vra maar vir enigeen wat dit onlangs moes doen. As dit dan moeilik is om te trek uit die huis waar jou gesin vir 20 of 30 jaar gewoon het, kan jy jou indink hoe moeilik dit is om te trek uit die Dirk van der Hoffgebou wat vir feitlik 60 jaar die tuiste van die Hervormde Kerk se Sinodale Dienssentrum was!

Maar, net soos ’n tipiese familiewoning, het die Dirk van der Hoffgebou na ses dekades enersyds gely onder die leënessindroom en andersyds soos ’n ou huis al meer duur instandhouding geverg. Die gehoorsaal wat eens op ’n tyd een van die bestes in die stad was, kon weens ’n gebrek aan parkeerplek glad nie meer gebruik word nie. ’n Groot deel van die ruimtes is nie meer ekonomies benut nie. Die hysbak het gedurig probleme gegee en sou ’n fortuin kos om te vervang. Onderhoud aan die pype en elektrisiteitstelsel, waterdigting en verfwerk het net meer en meer geword. Jacob Maréstraat het Jeff Masemolastraat geword, en die getoet en geraas van taxi’s en die toyi-toyi van optoggangers in die middestad het ’n beproewing geword. Dit was tyd om ’n nuwe, gepaste tuiste vir ons Kerk se sinodale aktiwiteite te kry.

Read more ...

Antieke tale, Bybelvertalings en die Reformasie

Wanneer jy as teologiestudent aan die Universiteit van Pretoria begin, begin jy ook as student van die antieke tale: Grieks en Hebreeus. Ongeag die groot verskille tussen dié twee tale, is daar een beginsel wat vir albei modules geld: As jy hierdie module wil baasraak, het jy ’n minimum van drie ure per dag nodig net vir voorbereiding en bemeestering.

Dit lei gewoonlik vinnig daartoe dat die student iewers in sy of haar studies sal vra: Waarom bemoei ons onsself nog met hierdie tale? ’n Kort kykie na die geskiedenis van Bybelvertalings en die nalatenskap van die Reformasie kan ons help om hierdie vraag te beantwoord en ook te verstaan waarom ons steeds nuwe Bybelvertalings nodig het.

Read more ...