Die Hervormer

Reformasiefeeste in die NHKA

Verskeie feesdienste ter viering van 500 jaar Reformasie is gedurende 2017 in die Hervormde Kerk gehou. Die meeste gemeentes het ook in hul prediking aan die Reformasie aandag gegee.

Die hoogtepunt was die twee gesamentlike feesdienstevan die Afrikaanse kerke op Sondag 29 Oktober by die NG Kerk Universiteitsoord in Pretoria. Die liturgie is uitgewerk deur ds Hannes van der Merwe (NHKA Pretoria-Oos), en prof Gert Breed (GKSA) en prof Stephan Joubert (NGK) het as predikers opgetree. Die erediens is voorafgegaan deur ’n uitvoering van Felix Mendelssohn se Reformasiesimfonie, terwyl ’n kort video agtergrond oor die Reformasie vertoon het. Die gemeentesang is begelei deur ’n orrel en simfonieorkes, terwyl ’n massakoor die gemeentesang ondersteun en afgewissel het. Foto’s 1 en 2 hierby is tydens dié dienste geneem deur Neels Jackson van Kerkbode.

Read more ...

Ringsvergaderings 2018

Reëlings word tans getref vir 2018 se ringsvergaderings. Omsendskrywes daaroor is reeds aan ring- en gemeenteskribas gestuur.

Direk na afloop van die ringsvergadering, nie later nie as een maand daarna, moet die volgende dokumente aan die Sekretaris: Kommissie van die AKV gestuur word:

1.  Die verslag oor die ringsvergadering na aanleiding van die bespreking van die gemeentelike jaarverslag en besluite wat geneem is. Die verslag aan die Kommissie van die AKV moet kort en kernagtig wees en slegs die inligting bevat wat na die Kommissie deurgegee word vir kommentaar en/of besluit. Dit moet net so in die agenda van die Kommissie van die AKV opgeneem kan word. Geen agenda, notule of besluitebundel moet gestuur word nie. Die verslag is ’n afsonderlike dokument. Die verslag moet nie al die besluite van die ringsvergadering weergee nie, net dié besluite wat die Kommissie se aandag moet geniet.

Read more ...

Nuwe predikante vir die NHKA

Op Donderdagaand 30 November 2017 is vyf nuwe proponente vir die NHKA tydens ’n plegtigheid in die historiese kerkgebou van Gemeente Pretoria gelegitimeer en beroepbaar gestel.

Vroeër, op Donderdag 2 November, is prop Joha-Lize Uys (née Trollip) gelegitimeer – vroeër as haar medestudente, omdat sy op die punt was om geboorte te skenk aan haar derde kind. Joha-Lize en haar man, Neels, boer in die omgewing van Hendrina.

Die ander vyf proponente is Armandt Botha, Juan de Beer, Mathilda Sharp, André Steinmann en Schalk Zastron. Ds Skip Scheepers het die erediens gelei, en die dekaan, prof Johan Buitendag, het die akademiese toekennings behartig.

Read more ...

Drie Hervormers oorlede

Met die draai van die jaar het die Hervormde Kerk van ’n predikant en twee bekende lidmate afskeid geneem.

Emerituspredikant ds Jan Wallis wat 23 Januarie 86 oud sou wees, is Sondagoggend 17 Desember oorlede. Sy vrou, Kitty, was in die hospitaal en is Vrydag 15 Desember ontslaan. Ds Wallis is op 11 Januarie 1975 georden, en het in Gemeente Premiermyn as predikant gedien. Hy het in 1997 emeritaat aanvaar. Die begrafnisdiens het op Donderdag 21 Desember in Premiermyn plaasgevind. Ons innige simpatie gaan aan mev Wallis en die familie.

Read more ...

Wonderboom 50 jaar jonk

Op 17 September 1967 word Gemeente Wonderboom aan die voet van die Magaliesberg gestig. Op Sondag 17 September 2017 is die gemeente se 50ste bestaansjaar gevier.

Die kerkraad het die hele jaar lank feesvieringe gereël rondom ses doelwitte. Die doelwitte is, ten eerste, dat alles wat ons doen die eer van God eerste moet stel. Die tweede doelwit was die daarstel van ’n besondere feesprogram deurdat elke omgee-, bedienings- en belangegroep spesiale geleenthede vir hul lede reël om die verjaardag te vier. Om gemeentelike kohesie te versterk en geestelike groei te laat plaasvind, was twee verdere doelwitte. Uitreike na minderbevoorregte groepe of gemeenskappe asook die daarstel van ’n fonds vir volhoubare bediening vir die volgende skof van die gemeente se werk is die laaste doelwitte.

Read more ...