Die Hervormer

Gemeente Bronkhorstspruit 1869-2019

Gemeente Bronkhorstspruit het die naweek van 6-7 April 2019 hul stigting gevier. Hoewel die amptelike stigtingsdatum aangegee word as in 1911, bestaan die gemeente reeds sedert 7 Februarie 1869. Dit beteken dat die gemeente vanjaar 150 jaar oud is.

Die gemeente het aanvanklik bekendgestaan as die Konsulentgemeente van Pretoria. Daar is ’n lang stuk geskiedenis wat ’n merkwaardige plek ingeneem het in die gemeente se ontstaan. Sonder om te diep te delf in ou geskrifte en gemeentelike notules, word net kortliks melding gemaak van die gebeure rondom die totstandkoming van die Nederduitsch Hervormde Kerk se Gemeente Bronkhorstspruit.

Read more ...

Regstelling

In die April 2019-uitgawe van Die Hervormer, in ’n artikel oor die relatief groot groep predikante wat die afgelope jaar geëmeriteer het, is verkeerdelik aangedui dat ds Freddie Nortje verlede jaar met siekte-emeritaat gegaan het. Hy het egter met vroeë emeritaat gegaan. Ons stel graag die regte feite.

’n Kille afdraand – of ’n opwindende nuwe fase?

Hoe het dit skielik laat geword?

Die oggend was so lank en stil,

die middag ruim en warm en gul.

Die afdraand van die dag is kil.

Hoe het dit skielik laat geword?

(Olga Kirsch)

Emeritaat, aftrede, afskaling – is dit noodwendig ’n kille afdraand, of lui dit ’n opwindende nuwe avontuur in?

Read more ...

Marginalia by die teologie van Natie van Wyk

By die emeritaat van ’n gewaardeerde kollega soos Natie van Wyk, is dit gepas om ’n paar kantaantekeninge (marginalia) ten opsigte van sy teologiese bydrae te maak.

Ignatius William Charles van Wyk is op 28 September 1953 in Johannesburg gebore. Hy is getroud met prof Neltjie van Wyk, verbonde aan die Mediese Fakulteit (Universiteit van Pretoria). Van 1981 tot 1984 studeer hy onder Gerhard Sauter in Bonn, Eberhard Jüngel in Tübingen en Berthold Klappert in Wuppertal. In 1987 promoveer hy met’n proefskrif met die titel Das Theodizeeproblem als Orienterungspunkt der kirchenpolitischen und theologische Streitfragen: Eine Auseinandersetzung mit Jürgen Moltmann.

Read more ...